نویسنده = علی اصغر پورعزت
طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت

دوره 14، شماره 2، تیر 1402، صفحه 15-39

10.48308/jpap.2023.102811

پاکنوش کیانی؛ علی اصغر پورعزت؛ کرم اله دانش فرد؛ غلامرضا معمارزاده طهران


فراترکیب عوامل درونی و بیرونی و تسهیلگرهای تحول نظام اداری

دوره 13، شماره 3، مهر 1401، صفحه 35-71

10.52547/jpap.2022.226151.1168

سحر بابایی؛ رضا واعظی؛ علی اصغر پورعزت؛ داوود حسین پور


به کارگیری رویکرد کیفی فراترکیب به منظور ارائه الگوی طراحی آزمایشگاه خط‌مشی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 97-115

10.52547/jpap.2022.223266.1097

تهمینه برهانی؛ علی اصغر پورعزت؛ عباس منوریان


فراترکیب مدل یکپارچه مدیریت استعداد

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 120-143

10.48308/jpap.2020.96694

محمد کوهی خور؛ امین رضا کمالیان؛ نورمحمد یعقوبی؛ علی اصغر پورعزت


معنی‌گریزی در کاربست فناوری‌های داده در سازمان‌های بخش عمومی

دوره 10، شماره 4، دی 1398، صفحه 41-63

10.48308/jpap.2019.96644

سعید قاسمی زاده تمر؛ علی اصغر پورعزت؛ عادل آذر؛ مهدی شامی زنجانی