نویسنده = محسن عارف نژاد
طراحی مدل رهبری کوانتومی در سازمان‌های دولتی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 135-153

امیر هوشنگ نظر پوری؛ علی شریعت نژاد


طراحی مدل رهبری کوانتومی در سازمان های دولتی با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

دوره 7، شماره 3، شهریور 1395

محسن عارف نژاد؛ امیرهوشنگ نظرپوری؛ علی شریعت نژاد؛ فاطمه اکبری


شناسایی شایستگی‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استفاده از روش دلفی فازی

دوره 7، شماره 2، اردیبهشت 1395، صفحه 105-126

محمود رضا اسماعیلی؛ رضا سپهوند؛ حجت وحدتی؛ محسن عارف نژاد