شناسایی شایستگی‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استفاده از روش دلفی فازی

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 * دانشیار، دانشگاه لرستان

2 ** دانشیار، دانشگاه لرستان

3 *** استادیار، دانشگاه لرستان.

4 **** دکتری، دانشگاه لرستان (نویسنده مسئول).

چکیده

      دغدغه‌ای که ذهن فرهیختگان و دلسوزان جامعه‌ی ایران را با خود درگیر کرده این است که از میان نامزدهای مختلف انتخاباتی، چه کسانی قرار است به‌عنوان نماینده مردم در «مجلس شورای اسلامی» انتخاب شوند؛ به عبارتی قرار است تعیین سرنوشت یک ملت در متن حوادث بزرگ آینده به دست چه کسانی سپرده شود؛ همچنین حضور افراد مختلف در رقابت‌های انتخاباتی و شروع دوباره وعده‌های آنچنانی و ادعاهای هیجانی که طبعاً با بالابردن انتظارهای همگانی و امیدواری‌های ناگهانی برخی از اقشار جامعه همراه خواهد بود، اهمیت و ضرورت شناسایی شایستگی‌های موردنیاز نمایندگان مجلس را دوچندان می‌کند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی شایستگی‌های نمایندگان «مجلس شورای اسلامی» با استفاده از روش دلفی فازی است. جامعه آماری این پژوهش را نمایندگان دوره‌های مختلف «مجلس شورای اسلامی» و استادان رشته مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه‌ها تشکیل می‌دهند. با توجه به هدف پژوهش، نمونه‌گیری به روش گلوله‌برفی صورت گرفت. حجم نمونه با توجه به روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی 30 نفر بود. پس از بررسی نظرها، 54 مؤلفه به‌عنوان شایستگی‌های موردنیاز نمایندگان شناسایی شد که از میان آن‌ها مؤلفه‌های صداقت، ظلم‌ستیزی، قاطعیت، اخلاص،‌ وظیفه‌شناسی، مسئولیت در برابر اختیارات نمایندگی، قدرت چانه‌زنی و آگاهی سیاسی، مؤلفه‌های بودند که همه خبرگان اهمیت آن‌ها را برای شایسته‌بودن یک نماینده به‌کرات بیان کرده بودند.

کلیدواژه‌ها

 1. . احمدی، سیدعلی اکبر؛ درویش، حسن؛ سبحانی‌فر، محمدجواد؛ فاضلی کبریا، حامد (1393). طراحی و تبیین الگوی مفهومی شایستگی‌های منابع انسانی در نهج‌البلاغه با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون و ISM. فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، 17(64).
 2. اسدی فرد، رویا، خائف الهی، احمدعلی، رضاییان، علی (1390). مدل شایستگی مدیران دولتی ایران (بر اساس صحیفه امام (ره) ) رویکرد استراتژی تئوری داده بنیاد. نشریه مدیریت دولتی. 3( 8)، 75-92.
 3. پاک نیا، عبدالکریم (1380). ویژگی‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی. نشریه مبلغان. شماره 48.
 4. پورعزت، علی‌اصغر (1390). اداره سالم به روایت نهج‌البلاغه. فصلنامه نهج‌البلاغه، 31، ص 69 تا 93.
 5. جزایری، رضوان السادات (1380). شایسته‌سالاری در سیره مدیریتی امام علی (ع). پژوهشنامه انقلاب اسلامی، 6، 23 - 35.
 6. جوان جعفری، احمد؛ سلطان‌آبادی، محمدعلی (1391). راهنمای کاربردی تدوین شایستگی‌های منابع انسانی. تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقت صنعت ایران. چاپ اول.
 7. چیت‌ساز، احسان؛ ذالفقارزاده، محمدمهدی؛ غیاثی ندوشن، سعید (1391). تدوین الگوی شایستگی‌های محور مدیران فرهنگی – اجتماعی دانشگاه‌ها در ایران اسلامی. مدیریت در دانشگاه اسلامی، 1(2)، 27-48.
 8. حبیب‌نژاد، سید احمد (1385). حقوق و وظایف نمایندگی مجلس. تهران: کانون اندیشه جوان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ سوم.
 9. دانایی‌فرد، حسن؛ آذر، عادل؛ شیرزادی، مهدی (1391). چارچوبی برای شناسایی شایستگی‌های خط‌مشی گذاران ملی. فصلنامه مجلس و راهبرد، 19(70)، 5-35.
 10. درگاهی، حسین؛ علیپور فلاح پسند،محمدحسن؛ حیدری قره‌بلاغ، هادی (1389). ارائه مدل شایستگی در توسعه منابع انسانی مطالعه موردی شایستگی مدیران فرهنگ‌سرای‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. نشریه راهبرد یاس، 23، 92- 113.
 11. رضایی اقدم، یوسف (1389). اولویت‌بندی شایستگی‌های کلیدی موردنیاز مدیران شعب بانک کشاورزی استان تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت و اقتصاد. دانشگاه تربیت مدرس.
 12. زاهدی، شمس السادات؛ شیخ، ابراهیم (1389). الگوی قابلیت‌های راهبردی مدیران میانی دولتی. نشریه مطالعات مدیریت راهبردی، 1، 95-139..
 13. عسگری، ناصر؛ نیکوکار، غلامحسین؛ حسین، صفری، غلامی، مهرداد (1394). الگوی شایستگی‌های مدیران دولتی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سند چشم‌انداز 1404. فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی. 4(9)، 23-38.
 14. غفاریان، وفا (1379). شایستگی مدیریتی. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
 15. قرائی پور، رضا (1382). ارزیابی شایستگی‌های مدیران شرکت ساپکو به روش بازخور 360 درجه‌ای، پایان‌نامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت، تهران، دانشگاه امام صادق (ص).
 16. قوامی، سید حسین؛ اسماعیلی، ایوب (1391). مدل شایستگی متخصص روابط عمومی. ماهنامه علمی، تخصصی انجمن روابط عمومی ایران. 82، 34-49.
 17. گلکار، بهزاد؛ ناصحی‌فر، وحید (1381). مروری بر مفاهیم شایسته‌سالاری. نشریه توسعه مدیریت، 39، 6 -10.
 18. Cochran, G. (2009). Devloping a Competency Model for a 21th century Extension Organization, Ohio State University, a doctor of dissertation.
 19. Crawford, L. (2005). Senior management perceptions of project management competence. Intenatioal Journal of Project Management, 23(1), 7-16.
 20. Draganidis, M. (2006). Competency Based Management; a review of Systems and approaches. Information Management & Computer Security, 14(1), 51- 64.
 21. Fang, C.H., Chang, S.T., & Chen, G.L. (2010). Competency development among Taiwanese healthcare middle manager: A test of the AHP approach, African Journal of Business Management, 4(13), 2845-2855.
 22. Gregory, A. (2008). Competencies of Senior Communication practitioner in the Uk: an initial study, Puplic Relation Review, 34, 215-223.
 23. Haunstein P. (2000).Competency modeling approaches and strategies. Permanent J [serial online]. Available from: www.csae.com/clie nt/csae.pdf.
 24. Hogan, J., Davies, S., & Hogan, R. (2007). Generalizing personality-based validity evidence. In S. M.
 25. Hunt, J. B. & Wallace, J. (1997). A Competency-based Approach to Assessing Managerial Performance in the Australian Context. Asia Pacific Journal of Human Resources, 35(2), 52-66.
 26. Iversen, O.I (2000). Managing people towards a Multicultural workforce: An Investigation into the Importance of Managerial Competencies across National Boarders in Europe – Differences and Similarities” Presented at the 8th World Congress on Human Resource Management Paris May 2000.
 27. Jackson, S.E. & Schuler, R.S. (2003). Managing Human Resources through Strategic Partnerships, 8th ed., South-Western, Mason, OH.
 28. Lee, Y. (2010). Exploring high- performers required competencies. Expert Systems with Applications, 37, 434-439.
 29. Mitchell, L. & Boak, G. (2009). Developing competence frameworks in uk healthcare: lesson from practice. Journal of European Indus trialtraining, 33 (8/9), 701-717.
 30. Sanghi, S. (2007). The Handbook of Competency Mapping. Copyright, SAGE publisher, 2007.
 31. Schroder, H.M. (1989). Managerial Competence: The Key to Excellence - A new strategy for management development in the information age. Kendall/Hunt Publishing Company, Iowa.
 32. Selmer, J. & Chiu. R. (2004). Required Human Resource Competencies in the Future: A Framework for Developing HR Executive in Hong Kong. Journal of World Busines,s 39, 324-336.