نویسنده = سید مهدی الوانی
تبیین ‌و ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر بُعد سیاسی نظام اداری ایران

دوره 8، شماره 4، آذر 1396، صفحه 15-40

حامد محمدی؛ سید مهدی الوانی؛ غلام رضا معمار زاده تهرانی؛ ناصر حمیدی


تحلیلی بر سازوکار نظارت و تعادل در روابط بین نهادهای حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 4، آبان 1395، صفحه 15-40

سید محمد میر محمدی؛ سید مهدی الوانی؛ حامد زینعلی


انتخاب استراتژی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک (مورد مطالعه: شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو)

دوره 5، شماره 1، دی 1393، صفحه 41-64

داوود حسین پور؛ سید مهدی الوانی؛ علیرضا قزل


بررسی دیدگاه‌های بازیگران خط‌مشی‌گذاری و مخاطبان آنها درباره عدالت سازمانی (مورد مطالعه: قانون مدیریت خدمات کشوری)

دوره 5، شماره 1، دی 1393، صفحه 129-154

مهناز نیکبخت؛ سید مهدی الوانی؛ علی اصغر پور عزت؛ علی اصغر سعد ابادی؛ سید احمد حسینی