تبیین ‌و ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر بُعد سیاسی نظام اداری ایران

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 * دانش آموخته دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین (نویسنده مسئول).

2 ** استاد، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین.

3 *** دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

4 **** دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین.

چکیده

      هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین و سنجش مؤلفه‌های مؤثر بر بُعد سیاسی نظام اداری ایران است. در همین راستا، بُعد سیاسی نظام اداری ایران از طریق شش مؤلفه، شامل پاسخگویی، ترویج جامعه‌پذیری سیاسی، ارتقای حاکمیت کثرت‌گرا، ارتقای سلامت نظام اداری، توسعه مشارکت عمومی و ایجاد اعتماد عمومی موردسنجش قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر، کاربردی، از نظر راهبرد، پیمایشی و از لحاظ هدف، توصیفی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران وزارتخانه‌های ایران تشکیل می‌دهد که برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده شده است. در این پژوهش به‌منظور تحلیل داده‌ها از روش فازی استفاده شد و بدین‌ترتیب، داده­های لازم در قالب زبان طبیعی از خبرگان (مدیران) اخذ شده و مورد­تحلیل قرار می‌گیرد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که هر شش مؤلفه بر بُعد سیاسی نظام اداری ایران مؤثر هستند و بین وضعیت موجود و مطلوب بُعد سیاسی در نظام اداری ایران تفاوت معناداری مشاهده می‌شود

کلیدواژه‌ها

 1. . ابوالحمد، عبدالحمید (1383). حقوق اداری ایران: استخدام‌های کشوری و مسئولیت مدنی سه قوه و نهادهای اداری در ایران، تهران: انتشارات توس.
 2. الوانی، سیدمهدی (1378). مدیریت عمومی، تهران: نشر نی.
 3. الوانی، سیدمهدی (1381). مدیریت تطبیقی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
 4. الوانی، سیدمهدی و دانایی‌فرد، حسن (1381). مدیریت دولتی و اعتماد عمومی، فصلنامه دانش مدیریت، 55.
 5. دانایی‌فرد، حسن (1392). چالش‌های مدیریت دولتی در ایران، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
 6. حقیقی، محمدعلی (1384). مدیریت تطبیقی، تهران: انتشارات ترمه.
 7. سریع‌القلم، محمود (1386). فرهنگ سیاسی ایران، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 8. سریع‌القلم، محمود (1386). عقلانیت و آینده توسعه‌یافتگی ایران، تهران: مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
 9. شجاعی، منوچهر (1384). نهضت نظام‌های اداری تطبیقی، فصلنامه فرهنگ مدیریت، 3(9).
 10. شعبانی، قاسم (1386). حقوق اساسی، تهران: انتشارات اطلاعات.
 11. عالم، عبدالرحمن (1386). بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی.
 12. عباس‌زادگان، سیدمحمد (1383). فساد اداری، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 13. فقیهی، ابوالحسن و دانایی‌فرد، حسن (1385). بوروکراسی و توسعه در ایران: نگاهی تاریخی- تطبیقی، تهران: نشر رسا.
 14. قاضی، ابوالفضل (1384). بایسته‌های حقوق اساسی، تهران: نشر میزان.
 15. قلی‌پور، رحمت‌اله (1392). چالش‌های نظام اداری: بررسی موردی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 16. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1380). یافته‌های پیمایش در 28 استان کشور: ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، دفتر طرح‌های ملی.
 17. وینسنت، اندرو (1387). نظریه‌های دولت (ترجمه حسین بشیریه)، تهران: نشر نی.
 18. همایون‌کاتوزیان، محمدعلی (1384). تضاد دولت و ملت: نظریه تارخ و سیاست در ایران (ترجمه علیرضا طیب)، تهران: نشر نی.
 19. Appleby, P (1949(. Policy and Administration, Tuscaloosa: University of Alabama Press.
 20. Azolukwan, V.A. & Perkins, J. (2009). Managerial perspectives on HRM in Nigeria: evolving hybridization?, Cross cultural Management, An International Journal, 16(1), 62-82.
 21. Bar, S.h. (2004). Iran: Cultural Values, Self Image and Negotiation Behavior, Herzliya Conference, The Interdisciplinary center Herzliya, Lauder school of government diplomacy and strategy, Institute for policy and strategy.
 22. Breaux, D.M., Munyon, T.P., Hochwarter, W., & Ferris, G.R. (2009). Politics as a Moderator of the Accountability-Job Satisfacation Relationship:Evidence Across Three Studies, Journal of Management, 35(2(, 307-326.
 23. Bourgon, J. (2007). Responsive, responsible and respected government: towards a New Public Administration theory. International Review of Administrative Sciences, 73(1), 11-21.
 24. Clapper, V.A. (1996). Reflections on postmodernism and governance: some implications for South African Public Administration and management theory and practice. POLITEIA, 1(15), 108.
 25. Denhardt, R.B. (1999). The Future of Public Administration, Public Administration & Management. An Interactive Journal, 61(5), 286-287.
 26. Denhardt, R.B. & Denhardt, J.V. (2000). The New Public Service: Serving Rather than Steering. Public Administration Review, 60(6), 549-559.
 27. Dobuzinskis, L. (1997). Historical and epistemological trends in public administration, Journal of Management History, 3(4), 298-316.
 28. Farazmand, A. (2001). Administrative Reform in Development Nations, Prager
 29. publisher.
 30. Farazmand, A. (2002). Globalization, Privatization and The Future of Modern Governance: A Critical Assessment, Public Finance and Management, 2 (1).
 31. Farazmand, A. (2009). Bureaucracy, Bureaucratization, and De bureaucratization in Ancient and Modern Iran. Handbook of Bureaucracy and Administration, Chapter 32: Taylor & Francis Group, LLC.
 32. Frederickson, G. (1999). Public Ethics and the New Managerialism: An axiomatic theory. Public Integrity, ME Sharpe New York, NY.
 33. Gaus, J.M. (1920). Reflection public administration, University. AL: University of Alabama press.
 34. Hamrawi, H. (2011). Type -2 fuzzy alpha-cuts.
 35. Haque, M.Sh. (1997). Incongruity between bureaucracy and society in developing nations: A critique. Peace & Change, 22(4), 432-462.
 36. Haruna, P.F. (2008). Culture, Development, and Public Administration in Africa. Administrative Theory & Praxis, 30(1), 143-147.
 37. Heady, F. (2001). Public administration: A comparative perspective. Marcel Dekker, Inc, New York, Basel.
 38. Hofstede, G. (2005). Cultures and organizations: Software of the mind. New York: Mc Graw- Hill.
 39. Holzer, M. & Lee, H. (2002). Mastering Public Productivity Improvement.Public Productivity Handbook, Marcel Dekker Inc, New York.
 40. Hughes, O.E. (1998). Public management and administration: An introduction. London: Macmillan Press Ltd.
 41. Javidan, M. & Dastmalchian, A. (2003). Culture and leadership in iran: The land of individual achievers, strong family ties and powerful elite. Academy of Management Exceutive, 17(4), 127-142.
 42. Johnson, R.W. & Miners, H. (2000). Approaches to promoting good governance. Near East Bureau, Democratic Institution support project.
 43. Jreisat, J. (2010). Comparative public administration and Africa. International Review of Administrative Science, 76(4), 616.
 44. Montgomery, J.D. (2006). Administering to the Poor(or, if we can Help rich dictators, What can we do for the poor?), Comparative Public Administration: The Essential Readings Research in Public Policy Analysis and Management, 15, 335-344.
 45. Nader, R. (2004). Public Participation and the Erosion of Democracy. The Humanist, 64(1(, 20.
 46. Olkan, B. (2007). Monitoring Corruption: Evidence from a Field Experiment in Indonesia. Journal of Political Economy, 115(2), 67.
 47. Olsen, J.P. (2005). Maybe It Is Time to Rediscover bureaucracy. Journal of Public Administration Research and Theory, (16), 1-24.
 48. Papadakid, E. (1999). Constituents of confidence and mistrust in Australian. Journal of Political Science, 34(1), 75-93.
 49. Peng, W.SH. (2008). A critique of Fred Riggs ecology of public administration, International Public Management Review, 9(1), 213-223.
 50. Putnam, R. (1995). Bowling Alone: America Declining social Capital. Journal of Democracy,(6), 65-78.
 51. Putnam, R. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, New York, Simon & Schuster.
 52. Riggs, F.W. (1994). Public Administration in America: The exceptionalism of a Hybrid Bureaucracy, Public Administration and Public Policy, (1), 107-115.
 53. Robbinson, M. (2004). Corruption and Development: An Introduction. London: Routledge.
 54. Romzek, B.S., & Dubnick, M.J. (1998). Accountability. In: J. M. Shafritz (ed.), International Encyclopaedia of Public Policy and Administration. Volume 1: A-C, Westview Press.
 55. Rosenbloom, D. (1989). Public Administration: Understanding Management Politics and Law in the public sector. Random House.
 56. Ruscio, K.P. (1996). Trust, Democracy and Public Management: A Theoretical Argument, Journal of Public Administration Research and Theory, 6(3), 461-477.
 57. Shafritz, J.M., Russell, E.W., & Borick, C.P. (2000). Introducing Public Administration, Longman.
 58. Shehu, A.Y. (2004). Combating Corruption in Nigeria-Bliss or Bluster?, Journal Financial Crime, 12(1), 69-70.
 59. Snellen, I. (2002). Conciliation of Rationalities: The essence of public administration, Journal Administrative theory & praxis, 24(2), 328.
 60. Stowe, K. (1992). Good piano wont play bad music: Administrative reform and good governance. Public Administration, 70, 389.
 61. United Nations Development Programme. (2003). Thinking the unthinkable: From thought to policy.
 62. Vasu, M.L., Stewart, D.W., & Garson, G.D. (1997). Organizational Behavior and Public Management Public Administration and Public Policy, CRC Press, 68, 233-235.
 63. Waldo, D. (1955). The study of public administration, New York: Random House.
 64. Waldo, D. (1975). Education in the seventies, The American Public Administration, Tuscaloosa: University of Alabama.
 65. World Bank. (2004). Helping Countries Combat Corruption: the role of the World bank, Poverty reduction and economic management.
 66. World Bank. (2016). http://info.worldbank.org/governance/wgi/#doc. Retrieved from:
 67. www.worldbank.org.
 68. Zadeh, A. (1975). The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning, Information sciences, 8(3).
 69. . ابوالحمد، عبدالحمید (1383). حقوق اداری ایران: استخدام‌های کشوری و مسئولیت مدنی سه قوه و نهادهای اداری در ایران، تهران: انتشارات توس.
 70. الوانی، سیدمهدی (1378). مدیریت عمومی، تهران: نشر نی.
 71. الوانی، سیدمهدی (1381). مدیریت تطبیقی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
 72. الوانی، سیدمهدی و دانایی‌فرد، حسن (1381). مدیریت دولتی و اعتماد عمومی، فصلنامه دانش مدیریت، 55.
 73. دانایی‌فرد، حسن (1392). چالش‌های مدیریت دولتی در ایران، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
 74. حقیقی، محمدعلی (1384). مدیریت تطبیقی، تهران: انتشارات ترمه.
 75. سریع‌القلم، محمود (1386). فرهنگ سیاسی ایران، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 76. سریع‌القلم، محمود (1386). عقلانیت و آینده توسعه‌یافتگی ایران، تهران: مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
 77. شجاعی، منوچهر (1384). نهضت نظام‌های اداری تطبیقی، فصلنامه فرهنگ مدیریت، 3(9).
 78. شعبانی، قاسم (1386). حقوق اساسی، تهران: انتشارات اطلاعات.
 79. عالم، عبدالرحمن (1386). بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی.
 80. عباس‌زادگان، سیدمحمد (1383). فساد اداری، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 81. فقیهی، ابوالحسن و دانایی‌فرد، حسن (1385). بوروکراسی و توسعه در ایران: نگاهی تاریخی- تطبیقی، تهران: نشر رسا.
 82. قاضی، ابوالفضل (1384). بایسته‌های حقوق اساسی، تهران: نشر میزان.
 83. قلی‌پور، رحمت‌اله (1392). چالش‌های نظام اداری: بررسی موردی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 84. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1380). یافته‌های پیمایش در 28 استان کشور: ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، دفتر طرح‌های ملی.
 85. وینسنت، اندرو (1387). نظریه‌های دولت (ترجمه حسین بشیریه)، تهران: نشر نی.
 86. همایون‌کاتوزیان، محمدعلی (1384). تضاد دولت و ملت: نظریه تارخ و سیاست در ایران (ترجمه علیرضا طیب)، تهران: نشر نی.
 87. Appleby, P (1949(. Policy and Administration, Tuscaloosa: University of Alabama Press.
 88. Azolukwan, V.A. & Perkins, J. (2009). Managerial perspectives on HRM in Nigeria: evolving hybridization?, Cross cultural Management, An International Journal, 16(1), 62-82.
 89. Bar, S.h. (2004). Iran: Cultural Values, Self Image and Negotiation Behavior, Herzliya Conference, The Interdisciplinary center Herzliya, Lauder school of government diplomacy and strategy, Institute for policy and strategy.
 90. Breaux, D.M., Munyon, T.P., Hochwarter, W., & Ferris, G.R. (2009). Politics as a Moderator of the Accountability-Job Satisfacation Relationship:Evidence Across Three Studies, Journal of Management, 35(2(, 307-326.
 91. Bourgon, J. (2007). Responsive, responsible and respected government: towards a New Public Administration theory. International Review of Administrative Sciences, 73(1), 11-21.
 92. Clapper, V.A. (1996). Reflections on postmodernism and governance: some implications for South African Public Administration and management theory and practice. POLITEIA, 1(15), 108.
 93. Denhardt, R.B. (1999). The Future of Public Administration, Public Administration & Management. An Interactive Journal, 61(5), 286-287.
 94. Denhardt, R.B. & Denhardt, J.V. (2000). The New Public Service: Serving Rather than Steering. Public Administration Review, 60(6), 549-559.
 95. Dobuzinskis, L. (1997). Historical and epistemological trends in public administration, Journal of Management History, 3(4), 298-316.
 96. Farazmand, A. (2001). Administrative Reform in Development Nations, Prager
 97. publisher.
 98. Farazmand, A. (2002). Globalization, Privatization and The Future of Modern Governance: A Critical Assessment, Public Finance and Management, 2 (1).
 99. Farazmand, A. (2009). Bureaucracy, Bureaucratization, and De bureaucratization in Ancient and Modern Iran. Handbook of Bureaucracy and Administration, Chapter 32: Taylor & Francis Group, LLC.
 100. Frederickson, G. (1999). Public Ethics and the New Managerialism: An axiomatic theory. Public Integrity, ME Sharpe New York, NY.
 101. Gaus, J.M. (1920). Reflection public administration, University. AL: University of Alabama press.
 102. Hamrawi, H. (2011). Type -2 fuzzy alpha-cuts.
 103. Haque, M.Sh. (1997). Incongruity between bureaucracy and society in developing nations: A critique. Peace & Change, 22(4), 432-462.
 104. Haruna, P.F. (2008). Culture, Development, and Public Administration in Africa. Administrative Theory & Praxis, 30(1), 143-147.
 105. Heady, F. (2001). Public administration: A comparative perspective. Marcel Dekker, Inc, New York, Basel.
 106. Hofstede, G. (2005). Cultures and organizations: Software of the mind. New York: Mc Graw- Hill.
 107. Holzer, M. & Lee, H. (2002). Mastering Public Productivity Improvement.Public Productivity Handbook, Marcel Dekker Inc, New York.
 108. Hughes, O.E. (1998). Public management and administration: An introduction. London: Macmillan Press Ltd.
 109. Javidan, M. & Dastmalchian, A. (2003). Culture and leadership in iran: The land of individual achievers, strong family ties and powerful elite. Academy of Management Exceutive, 17(4), 127-142.
 110. Johnson, R.W. & Miners, H. (2000). Approaches to promoting good governance. Near East Bureau, Democratic Institution support project.
 111. Jreisat, J. (2010). Comparative public administration and Africa. International Review of Administrative Science, 76(4), 616.
 112. Montgomery, J.D. (2006). Administering to the Poor(or, if we can Help rich dictators, What can we do for the poor?), Comparative Public Administration: The Essential Readings Research in Public Policy Analysis and Management, 15, 335-344.
 113. Nader, R. (2004). Public Participation and the Erosion of Democracy. The Humanist, 64(1(, 20.
 114. Olkan, B. (2007). Monitoring Corruption: Evidence from a Field Experiment in Indonesia. Journal of Political Economy, 115(2), 67.
 115. Olsen, J.P. (2005). Maybe It Is Time to Rediscover bureaucracy. Journal of Public Administration Research and Theory, (16), 1-24.
 116. Papadakid, E. (1999). Constituents of confidence and mistrust in Australian. Journal of Political Science, 34(1), 75-93.
 117. Peng, W.SH. (2008). A critique of Fred Riggs ecology of public administration, International Public Management Review, 9(1), 213-223.
 118. Putnam, R. (1995). Bowling Alone: America Declining social Capital. Journal of Democracy,(6), 65-78.
 119. Putnam, R. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, New York, Simon & Schuster.
 120. Riggs, F.W. (1994). Public Administration in America: The exceptionalism of a Hybrid Bureaucracy, Public Administration and Public Policy, (1), 107-115.
 121. Robbinson, M. (2004). Corruption and Development: An Introduction. London: Routledge.
 122. Romzek, B.S., & Dubnick, M.J. (1998). Accountability. In: J. M. Shafritz (ed.), International Encyclopaedia of Public Policy and Administration. Volume 1: A-C, Westview Press.
 123. Rosenbloom, D. (1989). Public Administration: Understanding Management Politics and Law in the public sector. Random House.
 124. Ruscio, K.P. (1996). Trust, Democracy and Public Management: A Theoretical Argument, Journal of Public Administration Research and Theory, 6(3), 461-477.
 125. Shafritz, J.M., Russell, E.W., & Borick, C.P. (2000). Introducing Public Administration, Longman.
 126. Shehu, A.Y. (2004). Combating Corruption in Nigeria-Bliss or Bluster?, Journal Financial Crime, 12(1), 69-70.
 127. Snellen, I. (2002). Conciliation of Rationalities: The essence of public administration, Journal Administrative theory & praxis, 24(2), 328.
 128. Stowe, K. (1992). Good piano wont play bad music: Administrative reform and good governance. Public Administration, 70, 389.
 129. United Nations Development Programme. (2003). Thinking the unthinkable: From thought to policy.
 130. Vasu, M.L., Stewart, D.W., & Garson, G.D. (1997). Organizational Behavior and Public Management Public Administration and Public Policy, CRC Press, 68, 233-235.
 131. Waldo, D. (1955). The study of public administration, New York: Random House.
 132. Waldo, D. (1975). Education in the seventies, The American Public Administration, Tuscaloosa: University of Alabama.
 133. World Bank. (2004). Helping Countries Combat Corruption: the role of the World bank, Poverty reduction and economic management.
 134. World Bank. (2016). http://info.worldbank.org/governance/wgi/#doc. Retrieved from:
 135. www.worldbank.org.
 136. Zadeh, A. (1975). The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning, Information sciences, 8(3).