بررسی دیدگاه‌های بازیگران خط‌مشی‌گذاری و مخاطبان آنها درباره عدالت سازمانی (مورد مطالعه: قانون مدیریت خدمات کشوری)

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه شاهد

چکیده

چکیده این پژوهش با هدف بررسی ادراک بازیگران اصلی تدوین‌کننده قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان دانشگاه تهران از عدالت سازمانی انجام پذیرفته است و در آن، 120 نفر از کارکنان دانشگاه تهران با روش نمونه‌گیری گروهی انتخاب شده‌اند و برای جمع‌آوری داده‌ها از آنان، از پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته بر مبنای مواد قانون مدیریت خدمات کشوری، با توجه به ابعاد سه‌گانه عدالت سازمانی (توزیعی، رویه‌ای و اطلاعاتی)، استفاده شد. 13 نفر از بازیگران اصلی تدوین‌کننده قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند و با مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته، داده‌های مورد نیاز از آنان گردآوری شد و بر این اساس، فرضیه‌های پژوهش، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان دادند که بازیگران اصلی تدوین‌کننده قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان دانشگاه تهران، قانون مدیریت خدمات کشوری را از حیث رعایت عدالت سازمانی در سه بعد: عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای و عدالت اطلاعاتی، عادلانه ادراک کرده‌اند؛ و بازیگران اصلی تدوین‌کننده قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون مذکور را نسبت کارکنان دانشگاه تهران، به شکل معناداری عادلانه‌تر ارزیابی کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها