دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 57، فروردین 1403، صفحه 15-178 
تاثیر خودکارآمدی و خوش‌بینی بر عملکرد شغلی با نقش میانجی تعلق خاطر کاری

صفحه 15-35

10.48308/jpap.2023.103105

منصوره معینی کربکندی؛ غلامعلی طبرسا


نظام مدیریت عملکرد کارکنان به مثابه ابزاری برای پیشگیری از فساد اداری

صفحه 36-61

10.48308/jpap.2024.234281.1367

حسین ایمانی


ارائه مدل ارزیابی خط‏مشی‌های عمومی در صنعت گردشگری ایران

صفحه 62-86

10.52547/jpap.2023.230748.1277

محمد حامد دهقان پور؛ ابوالحسن فقیهی؛ مجتبی کیائی


شناسایی و نگاشت شناختی موانع پیاده سازی نظام چابک مدیریت استراتژیک عملکرد کارکنان بخش دولتی

صفحه 87-109

10.48308/jpap.2024.230806.1279

مصطفی رزاقی کاشانی؛ حسن بودلایی؛ علی داوری


مدلسازی ارزیابی عملکرد استانداران دولت جمهوری اسلامی ایران

صفحه 110-134

10.48308/jpap.2023.103570

معصومه مومنی مفرد؛ رضا سپهوند؛ سید نجم الدین موسوی؛ حجت وحدتی


شناسایی پیشایندها و پسایندهای نشاط کارکنان در سازمان با روش‌های فراترکیب و دلفی فازی

صفحه 135-160

10.48308/jpap.2024.231543.1299

مریم طهرانی؛ اکبر حسن پور؛ کوشا یاوری


ارائه الگوی فرآیندیِ پیامدهای سازمانی به‌حاشیه‌رانده‌شدن کارکنان در یک سازمان دولتی با استفاده از روش مدل‌یابی ساختاری تفسیری

صفحه 161-178

10.48308/jpap.2023.231768.1305

کاظم موسوی؛ علی اصغری صارم؛ کامبیز حمیدی؛ رضا تقوایی