مدلسازی ارزیابی عملکرد استانداران دولت جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای آمیخته)

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان

2 دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان

چکیده

هدف: هدف از انجام این مطالعه مدلسازی ارزیابی عملکرد استانداران دولت جمهوری اسلامی ایران بوده است.

طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: روش پژوهش حاضر بر مبنای رویکرد آمیخته و به صورت کیفی و کمی است. جامعه کیفی مورد مطالعه در پژوهش حاضر را کلیه اساتید دانشگاهی در حوزه مدیریت دولتی و مدیریت استراتژیک و استانداران دولت جمهوری اسلامی ایران به همراه مدیران ارشد وزارت کشور تشکیل دادند که با روش نمونه‌گیری گلوله برفی و بر اساس اصل اشباع نظری 18 نفر به عنوان مشارکت‌کننده در این مطالعه تعیین شدند. جامعه آماری این مطالعه در بخش کمّی را کلیه مدیران ارشد وزارت‌ کشور و استانداری‌های کشور در ایران تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 45 نفر از این جامعه به‌عنوان نمونه‌ی پژوهش تعیین شدند.

یافته‌های پژوهش: نتایج تحلیل مصاحبه‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی منجر به شناسایی 12 بعد ارزیابی عملکرد استانداران شامل دانش جغرافیایی، آگاهی فرهنگی، بلوغ اجتماعی، ادراک سیاسی، رشد اقتصادی، توسعه رفاهی، رضایت ذینفعان، سطح امنیت، سرمایه اجتماعی، مشارکت سیاسی، تعاملات و بهره‌وری شد که با استفاده از روش ساختاری تفسیری مدلسازی گردید. اعتبارسنجی الگوی استخراج‌شده با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام گرفت. جامعه آماری مطالعه در این بخش را مدیران ارشد استانداری‌های کشور تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند تعداد 168 نفر به عنوان نمونه پژوهش تعیین شدند. یافته‌های این مطالعه نشان داد که سطح امنیت و تعاملات به ترتیب بیش‌ترین تاثیر را در توسعه رضایت ذینفعان و بهره‌وری دارد.

محدودیت‌ها و پیامدها: با توجه به هدف این مطالعه، دسترسی به خبرگانی که بتوانند به روند انجام این مطالعه کمک نمایند با دشواری همراه بوده است.

پیامدهای عملی: یافته‌های این مطالعه می‌تواند راهنمای مطلوبی جهت تدوین استراتژی‌های مرتبط در خصوص انتخاب و ارزیابی عملکرد استانداران دولت باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling the performance evaluation of the governors of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Masoome Momenimofrad 1
  • reza sepahvand 1
  • seyed najmedin mousavi 2
  • hojat vahdati 2

1 Lorestan university

2 management and economic department, lorestan university

چکیده [English]

Purpose: the purpose of this study was to model the evaluation of the performance of governors of the Islamic Republic of Iran.

Design/ methodology/ approach: The method of the current research is based on a mixed approach and qualitatively and quantitatively. The qualitative community studied in the current research was formed by all university professors in the field of public administration and strategic management and the governors of the Islamic Republic of Iran along with the senior managers of the Ministry of Interior, who were selected by the snowball sampling method and based on the theoretical saturation principle of 18 people as The participants in this study were determined. The statistical population of this study in the quantitative part was made up of all the senior managers of the Ministry of Interior and the governorates of the country in Iran, and 45 people from this population were determined as the sample of the study using the purposeful sampling method.

Research Findings: The results of interview analysis using the qualitative content analysis method led to the identification of 12 dimensions of governors' performance evaluation, including geographical knowledge, cultural awareness, social maturity, political perception, economic growth, welfare development, stakeholder satisfaction, security level, social capital, political participation. , interactions and productivity were modeled using interpretive structural method. Validation of the extracted model was done using structural equation modeling method with partial least squares approach. The findings of this study showed that the level of security and interactions have the greatest impact on the development of stakeholder satisfaction and productivity, respectively.

Limitations & Consequences: According to the purpose of this study, access to experts who can help in the process of conducting this study has been difficult.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Function
  • performance evaluation
  • governors
  • Government of the Islamic Republic of Iran