ارائه مدل ارزیابی خط‏مشی‌های عمومی در صنعت گردشگری ایران---انتشار در شماره بهار 1403

نوع مقاله : مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی(تصمیم‏گیری و خط‏مشی‏گذاری عمومی)، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 مجتبی کیائی، استادیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.52547/jpap.2023.230748.1277

چکیده

هدف: طراحی مدل ارزیابی خط‏مشی‌های عمومی در صنعت گردشگری ایران، که در صدد پرکردن بخشی از خلأ دانشی در این زمینه است.

طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: این پژوهش از بُعد مخاطب، بنیادی و رویکرد آن ترکیبی است. در مرحله کیفی نظرات 21 نفر از خبرگان اجرایی و دانشگاهی حوزه گردشگری و ارزیابی خط‌مشی با استفاده از ابزار مصاحبه و روش دلفی جمع‌آوری، ترکیب و همگرا شد. در مرحله کمّی از ابزار پرسش‌نامه برای پاسخ به این سؤال که چه مدلی را می-توان برای ارزیابی خط‌مشی‌های عمومی در گردشگری ایران ارائه داد، استفاده شد.

یافته‌های پژوهش: عناصر اساسی مدل ارائه‌شده، در 5 بُعد، دارای 44 مفهوم مرتبط با 14 مقوله است. با اهمیت‌ترین مراحل تأثیرگذار، به ترتیب عبارتند از: مشروعیت‌بخشی به خط‌مشی، با رتبه میانگین50/3 و اجرای خط‌مشی، با رتبه میانگین 36/3.

محدودیت‌ها و پیامدها: مصادف شدن زمان انجام این پژوهش با اعمال محدودیت‌ در ارتباطات، به‌جهت شیوع ویروس کرونا در کشور ممکن است تأثیر منفی بر انجام مصاحبه‌‌ها و پرسشنامه‌ها گذاشته باشد. پیشنهاد می‌شود پژوهش‌های مشابهی در زمانی مناسب‌تر به‌عمل آمده و با نتایج این تحقیق مقایسه شود.

پیامدهای عملی: نتایج پژوهش در حوزه عمل می‌تواند موجب افزایش دانش کاربردی برای توسعه گردشگری و بهبود عملکرد مناطق گردشگری شده و زمینه‌ای برای جلب توجه بیشتر مدیران کشور نسبت به اهمیت ارزیابی خط‏مشی‏گذاری عمومی در گردشگری ایران باشد.

ابتکار یا ارزش مقاله: تعیین مقوله‌ها و مفاهیم جامع در مدل ارائه شده، تعمیم ارزیابی خط‌مشی گردشگری به تمام مراحل فرایند آن، رویکرد ترکیبی و استفاده از ابزارهای متعدد از نوآوری این پژوهش است.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Giving the evaluation model of public policies in Iran's tourism industry

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hamed Dehghanpour 1
  • Abolhassan faghihi 2
  • Mojtaba Kiaei 3

1 PhD student in public administration(decision-making and public policy making), Faculty of Management and Economics, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Professor of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Designing a model for evaluating public policies in Iran's tourism industry, that aims to fill a part of the knowledge gap in this field.

Design/ methodology/ approach: In terms of audience, this research is basic and its approach is mixed. In the qualitative phase, the opinions of 21 executive and academic experts in the field of tourism and policy evaluation were collected, combined and converged using the interview tool and Delphi method. In the quantitative stage, a questionnaire was used to answer the question of what model can be presented to evaluate public policies in Iran's tourism.

Research Findings: The basic elements of the research model, covers 5 dimensions, 44 concepts that related to 14 categories. The most important and influential steps are: legitimizing the policy, with an average rating of 50.3, and implementing the policy, with an average rating of 36.3.

Limitations & Consequences: Coinciding with the time of conducting this research with restrictions on communication due to the spread of the corona virus in the country may have had a negative effect on conducting interviews and questionnaires. It is suggested that similar researches be conducted at a more appropriate time and compared with the results of this research.

Practical Consequences: From practical point of view, The authors hope that the findings of this research, can increase knowledge that may result in development of tourism and improve the performance of tourism stakeholders, law makers, administrators and managers who are involved in policy, administration and management of tourism of Iran.

Innovation or value of the Article: The model of this research, determines comprehensive categories and concepts and generalizes the evaluation of tourism policy at all stages of its process. Also, a combined approach and the use of multiple tools are the innovations of this research.

Paper Type: research article

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public policy
  • evaluation
  • Policy making process
  • Delphi method