دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 54، تیر 1402، صفحه 15-206 
طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت

صفحه 15-39

10.48308/jpap.2023.102811

پاکنوش کیانی؛ علی اصغر پورعزت؛ کرم اله دانش فرد؛ غلامرضا معمارزاده طهران


شناسایی عوامل پیش برنده پیاده سازی مدیریت منابع انسانی پایدار(نمونه کاوی: سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس انرژی و شرکت بورس کالا)

صفحه 41-65

10.48308/jpap.2023.103569

محمد جندقی؛ آرین قلی پور؛ عباس نرگسیان؛ ندا محمداسمعیلی


ارائه و تبیین مدل ترک خدمت کادردرمان در زمان اپیدمی کووید19 (مورد مطالعه: بیمارستان های دولتی شهر تهران)

صفحه 67-92

10.48308/jpap.2023.103566

مهدی کرمانیان؛ محمدرضا مهاجرنیا؛ علیرضا مقدم؛ سیمین آب نیکی


مدل بلوغ مرحله‌‏‏ای حکمرانی الکترونیک بر مبنای دسته‏‌بندی زیرمولفه‌های ارزیابی

صفحه 93-137

10.48308/jpap.2023.103567

بهروز راعی؛ وحید برادران


بررسی تاثیر حکمرانی الکترونیک بر پایداری سازمانی با نقش میانجی حکمرانی خوب

صفحه 139-161

10.48308/jpap.2023.103568

زینب قصاب زاده لنگری؛ امین رضا کمالیان؛ نورمحمد یعقوبی؛ حمید دوست محمدیان؛ حامد آرامش


نخبه ستیزی به عنوان پیشایند انزوای کارکنان: نقش تعدیلگر فرهنگ بوروکراتیک

صفحه 163-182

10.48308/jpap.2023.103488

زهره محمدیاری؛ رضا سپهوند


طراحی الگوی سازمان مربی گرا با رویکرد پرورش سرمایه انسانی برای دانشگاه ها با تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری

صفحه 183-206

10.48308/jpap.2023.103572

سعیده گل پرور؛ یوسف محمدی مقدم؛ بیژن عبدالهی