دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 56، دی 1402، صفحه 15-172 
طراحی الگوی پافشاری مدیران بر تعهدات در بخش دولتی

صفحه 15-34

10.48308/jpap.2023.103571

مریم سادات موسوی؛ حمید رضایی فر؛ محمد محمدی؛ نورمحمد یعقوبی


شناسایی الگوهای ذهنی کارکنان امور مالیاتی گیلان درباره موانع کنترل سازمانی اثربخش

صفحه 35-52

10.48308/jpap.2022.102679

سارا حسین پور؛ محمد شاکر اردکانی؛ مهدی گل‌وردی


طراحی و تبیین مدل توانمندسازی منابع انسانی مبتنی بر قابلیت‌های هوش سازمانی و روابط میان‌فردی سازمانی با رویکرد آمیخته

صفحه 53-80

10.52547/jpap.2023.229373.1227

فاطمه خوش حال؛ علیرضا سرگلزایی؛ زهرا وظیفه


پیشایندها و پسایندهای انگیزش درونی کارکنان: رویکرد فراتحلیل

صفحه 81-102

10.52547/jpap.2023.230524.1267

سپیده حاتمی


نقش سرمایه اجتماعی سازمانی در انسجام سازمانی با میانجی‌گری هم‌آفرینی در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه

صفحه 103-123

10.48308/jpap.2023.231471.1295

فاطمه طاهرپور؛ فاطمه ناصری


ساخت و رواسازی مقیاس توانمندسازی روانشناختی کارکنان جمعیت هلال احمر (R-PES)

صفحه 125-149

10.52547/jpap.2023.230561.1270

فرید احمدراد


تأثیر عوامل روانشناسی اجتماعی بر کیفیت زندگی حرفه‌ای و اخلاق حرفه‌ای اعضای هیات علمی دانشگاه یزد

صفحه 151-172

10.48308/jpap.2023.230359.1273

علیرضا رجبی پور میبدی؛ سعید سعیدا اردکانی؛ بیتا سودائی؛ مریم احمدی زهرانی