طراحی الگوی نوآوری باز خدماتی، مبتنی بر ارتقاء کیفی خدمات در شهرداری‌های کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

10.29252/jpap.2021.220267.1003

چکیده

مقدمه: امروزه ضرورت بکارگیری نوآوری باز برای افزایش توان رقابتی شرکت‌ها در بازارهای داخلی و خارجی به عنوان پارادایمی جدید احساس شده و هدف از نوآوری باز استفاده از کشفیات دیگران برای فرایند نوآوری از طریق کانال‌های رسمی و غیررسمی می‌باشد.
روش‌ها: هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی نوآوری باز خدماتی، مبتنی بر ارتقاء کیفی خدمات در شهرداری‌های کشور بوده، طرح تحقیق نیز از نوع کیفی با روش گراندد تئوری است. با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی با 15 نفر از مدیران ارشد و باسابقه شهرداری‌ها و معاونین شهرداری، مدیران ارشد استانداری، مدیران سازمان همیاری شهرداری‌ها و اساتید رشته مدیریت دولتی دانشگاه‌ها، مصاحبه عمیق انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج حاکی از آن بوده که الگوی نوآوری باز خدماتی، مبتنی بر ارتقاء کیفی خدمات دارای 16 بعد بشرح شرایط علی (1. تغییر سریع فناوری‌ها، 2. توانایی جذب ایده‌ها، 3. پویایی محیط)، شرایط زمینه‌ای (4. نگرش و فرهنگ سازمانی، 5. امکانات و تجهیزات، 6. عوامل فردی)، شرایط مداخله‌ای (7. برنامه‌ریزی، 8. توانمندی‌های مشارکتی، 9. چالش‌های سازمانی و غیرسازمانی)، راهبرد (10. برون‌سپاری، 11. شبکه‌سازی، 12. مهارت‌آموزی، 13. انگیزش مدیران و کارکنان) و پیامد (14. پیشرفت سازمانی، 15. ارتقاء کیفیت خدمات شهری و 16. رفاه اقتصادی و اجتماعی) بوده‌است.
نتیجه‌گیری: پیاده‌سازی نوآوری باز، زمینه را برای دسترسی بیشتر و سریع‌تر به منابع علمی، دانش فنی و ایده‌ها فراهم کرده و فرصت مطلوبی برای ارزش‌آفرینی به نحو اقتصادی‌تر ایجاد می‌شود، لذا بکارگیری الگوی نوآوری باز خدماتی، مبتنی بر ارتقاء کیفی خدمات، در سازمان های خدماتی مانند شهرداری بسیار کارا و مفید به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Open Service Innovation Model Based on Quality Improvement of Services in Municipalities of Iran

نویسندگان [English]

 • alireza safarpor 1
 • Rahman Ghaffari 2
 • masood Ahmadi 2
1 PhD Student of Public Administration, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Assistant Professor Department of Public Administration, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

Introduction: Nowadays, the necessity of using open innovation to increase the competitive ability of companies in domestic and foreign markets is felt as a new paradigm and the aim of innovation is to re-use the discoveries of others for the process of innovation through formal and informal channels.
Methods: The aim of this study was to design a model of open service innovation based on quality improvement of services in municipalities of the country, and the research design is qualitative with grounded theory method. Using snowball sampling method, in-depth interviews were conducted with 15 senior and experienced managers of municipalities and municipal deputies, senior managers of the governorate, managers of municipal cooperation organization and professors of public administration of universities.
Results: The results showed that open service innovation model based on quality improvement of services with 16 conditions (1). Rapid Change of Technologies, 2. Ability to Attract Ideas, 3. Environmental Dynamics), Underlying Conditions (4. Organizational Attitude and Culture, 5. Facilities and Equipment, 6. Individual Factors), Interventional Conditions (7. Planning, 8. Participatory Capabilities, 9. Organizational and Non-Organizational Challenges), Strategy (10. Outsourcing, 11. Networking, 12. Skills Training, 13. Motivation of managers and employees) and consequences (14. organizational progress, 15. improving the quality of urban services and 16. economic and social welfare).
Conclusion: The implementation of open innovation provides the ground for more and faster access to scientific resources, technical knowledge and ideas and creates a favorable opportunity for creating value in a more economical way, so applying the open service innovation model, based on quality improvement of services, seems to be very efficient and useful in service organizations such as the municipality.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Open innovation"
 • "open service innovation"
 • "municipalities of the country"
 1. Azimi H. (2016). A Survey of 10-Year Attitudes of Employees Towards the Quality of Services of Government Organizations (Time Series 2004 to 2014). Public Administration Perspaective, 7(2), 115-142.
 2. Tavakoli J, Zolfaghari H. (2015). Evaluate the quality of university services using SERVQUAL tools. Public Administration Perspaective, 6(2), 157-172.
 3. Mortazavi M, Sharee Z, Maleki M. (2018). Explain the relationship between employees' perceptions of organizational ergonomics and the quality of administrative services. Public Administration Perspaective, 9(2), 111-134.
 4. Tabarsa Gh, Dorri B, Ghochani F, Ahmadizad A. (2013). Investigating the role of human capital in promoting organizational innovation (considering the role of knowledge creation mediation) . Public Administration Perspaective, 3(3), 73-89.
 5. Strauss A., Corbin J., Principles of Qualitative Research Methods: Basic Theory, Procedures and Methods, translated by Beuck Mohammadi, Tehran, Institute of Humanities and Cultural Studies, 2014, 278 pages. (in Persian)
 6. Babaee Farsani, M., Amindoust, A., Alidadi, A. (2018). Designing an Open Innovation Model in Active Small and Medium Sized Enterprises through Grounded Theory (Case Study: Food Industries in Chaharmahal & Bakhtiari Province). Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge, 1(2), 95-136. (in Persian)
 7. Bazargan Harandi A., An Introduction to Qualitative and Mixed Research Methods: Common Approaches in Behavioral Sciences, Publications: Didar, 2016. Number of Pages: 208. (in Persian)
 8. Pahizgar, M., Forozandeh Dehkordi L, Jokar, A., Darini, V. (2014). Identification of factors influencing on organizational innovation based on open innovation paradigm: case study, publication industry. Industrial Management Studies, 11(31), 101-125. (in Persian)
 9. Haghgoyan Z, Zareii Matin H, Jandaghi GH, Rahmati M. (2015). Understanding of Vigor Process by Grounded Theory. Organizational Behaviour Studies Quarterly, 4(2), 141-119. (in Persian)
 10. Haghighat A. (2017). Presenting a model for prioritizing the factors affecting open innovation using the Demetel method. Quarterly Journal of Technology Growth. 13(51). 8-15. (in Persian)
 11. Danayee Fard H, Eslami A. (2011). Development of Organizational Indifference Theory: Application of Research Strategy of Data Foundation Theory in Practice, Tehran, Imam Sadegh University, First Edition. (in Persian)
 12. Danayee Fard H, Emami A. (2007). Qualitative research strategies: A reflection on data foundation theorizing. Quarterly Journal of Management Thought. 1(2). 69-97. (in Persian)
 13. Zanjirchi S. M, Jalilian N, Moeenzadeh M. (2018). Providing a comprehensive model of factors affecting the success of open innovation with a structural-interpretive modeling approach (Case study: Yazd University). Quarterly Journal of Higher Education. 11(41). 137-166. (in Persian)
 14. Safdari Ranjbar M, Mansoor S, Azami A. (2015). Prioritization and analysis of the interaction between the factors affecting the success of new product development projects through ISM and DEMATEL methods. Quarterly Journal of Production and Operations Management. 6(1(1)). 149-170. (in Persian)
 15. Flick, U. (2018). An Introduction to Qualitative Research, Translator: Hadi Jalili, Publications: Ney Publishing, Number of Pages: 504. (in Persian)
 16. Gall M, Burke W, Gall J. Quantitative and qualitative research methods in education and psychology, Vol. 1, (translated by Ahmad Reza Nasr, Hamidreza Oriti, Mahmoud Abolghasemi, Mohammad Jafar Pak Seresht, Alireza Kiyamanesh, Khosro Bagheri, Mohammad Kha'yer, Manihe Shahni Yilagh and Zohreh Khosravi) (Sixth edition), Tehran: Samt publication (Release date in original language: 1996). 2010. (in Persian)
 17. Mohammadi J, Jamalinezhad M. (2012). Evaluation of the performance of some special services in the 14 municipal districts in the metropolis of Isfahan, Quarterly Journal of Environmental Planning. 5(16). 107-124. (in Persian)
 18. Mashayekh, J., Tabatabaeian, S., Amiri, M., Shokrieh, M. (2016). The Impact of External Contextual Factors on Open Innovation Adoption with an Emphasis on Sectorial Characteristics: Evidences from Iran's Advanced Materials Firms. Innovation Management Journal, 5(2), 1-31. (in Persian)
 19. Mosaee A, Mansouri Moayed F, Ghozatloo A. (2009). Introduce a Model to Establish Industrial Clusters in Petrochemicals. Journal of Knowledge and Development. 16(28). 1-21. (in Persian)
 20. Mirfakhroddini S. H, Dastranj M, Karimi Takloo S. (2015). Designing Conceptual Model for the Development of Open Innovation in Science and Technology Parks Using Factor Analysis. Management Researches, 8(27), 71-98. (in Persian)
 21. Hashemi Dehghi Z. (2014). Open innovation and the need to implement it in organizations. Journal of Industry and University. 7(25 and 26). 25-34. (in Persian)
 22. Baregheh, A., Rowley, J., & Sambrook, S. (2009). Towards a multidisciplinary definition of innovation. Management Decision, 47(8), 1323-1339.
 1. Calabrese Armando, Castaldi Carolina, Forte Giampiero & Nathan Ghiron Levialdi, Sustainability-oriented Service Innovation: An emerging research field. Journal of Cleaner Production. 193(2018). 533-548.
 2. Enkel, E.; Gassmann, O. & Chesbrough, H. (2009). Open R&D and open innovation: exploring the phenomenon. R&D Management, 39 (4), 311-316.
 3. Houssam S. Ismail, Rosnah M. Yussuf, Norzima B. Zulkifli, (2017), Factors Influencing Implementation of Open Innovation Concept in Malaysian Industries, Journal of Advanced Management Science. 5(1). 35-39.
 4. Schwab, S., Koch, J., Flachskampf, P., & Isenhardt, I. (2011). Strategic Implementation of Open Innovation Methods in Small and Medium-sized Enterprises. 17th International Conference on Concurrent Enterprising.
 1. Vilas Boas Viveiros Lopes Ana Paula, de Carvalho Marly Monteiro, (2018), Evolution of the open innovation paradigm: Towards a contingent conceptual model. Technological Forecasting & Social Change. 132(2018). 284-298.
 2. Whitla, P. (2009). Crowdsourcing and its application in marketing activities. Contemporary Management Research, 5 (1), 15 – 28.
 1. Zhang, J., & Zeng, J. (2009). An Open Innovation Model for Business Innovation of Chinese Telecom Operators. National Natural Science Foundation of China.