مدیریت استراتژیک منابع انسانی سبز ابزاری در راستای پشتیبانی از استقرار توسعه پایدار

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

3 گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، آذربایجانشرقی، ایران

چکیده

هدف: شناسایی فنون و ابعاد رویکرد استراتژِیک مدیریت منابع انسانی سبز و ارائه چارچوبی برای آن در جهت حمایت از استقرار توسعه پایدار به‌عنوان هدف این پژوهش هست.
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: این پژوهش ازلحاظ فلسفی تفسیری، دارای جهت‌گیری توسعه‌ای بوده و استراتژی تحقیق، روش کیفی است. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته است. برای نمونه‌گیری و انتخاب مصاحبه‌شوندگان، روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده گردید. نمونه آماری پژوهش را تعداد 12 تن از خبرگان دانشگاهی و سازمانی حوزه منابع انسانی تشکیل دادند. فرآیند تحلیل مصاحبه‌ها، استخراج مضامین و کدهای مفهومی با استفاده از روش تجزیه‌وتحلیل تم (مضمون) صورت پذیرفت.
یافته‌های پژوهش: چارچوبی در سه بخش: مؤلفه‌های زمینه‌ای تأثیرگذار برای پیاده‌سازی روش های منابع انسانی سازگار با محیط‌زیست، ابعاد مدیریت استراتژِیک منابع انسانی سبز و پیامدهای آن در جهت توسعه پایدار، ارائه گردید. فعالیت‌های مدیریت استراتژِیک منابع انسانی سبز در 13 بعد و 72 مفهوم شناسایی و نتیجه‌گیری شد که این مقوله می‌تواند به تحقق ابعاد پایداری کمک نماید.
محدودیت‌ها و پیامدها: حجم نمونه پایین و محصور بودن ماهیت نمونه دربخش خبرگان سازمانی به متخصصین منابع انسانی یک واحد سازمانی تاثیرگذار در راستای توسعه پایدار، ممکن است تعمیم‌پذیری نتایج این مطالعه را محدود نماید.
پیامدهای عملی: شواهدی عینی برای سازمان‌ها فراهم می‌نماید که چه اقداماتی را در حوزه منابع انسانی سبز در راستای توسعه پایدار پیاده‌سازی کنند. همچنین به‌عنوان راهنمایی برای مدیران عمل نموده، باعث توجه و هدایت مدیران جهت سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در حوزه مدیریت استراتژِیک منابع انسانی سبز می‌شود.
ابتکار یا ارزش مقاله: با معرفی شیوه‌های مدیریت استراتژیک منابع انسانی سبز و ارائه چارچوبی منسجم، بر وضوح مفهوم این مقوله، درک و تشخیص بهتر آن توسط پژوهشگران می‌افزاید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategic management of green human resources A tool to support the establishment of sustainable Development

نویسندگان [English]

 • Ali Zare Dizaj 1
 • mojtab Ramezani 2
 • Abbasgholi Sangi Noorpour 2
 • Nader Bohlooli 2
 • Karim Eskandari 3

1 PhD Student, Public Management - Human Resources Management, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran.

2 Department of Public Management, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran.

3 Department of Public Management, Payame Noor University, East Azerbaijan, Iran.

چکیده [English]

Purpose:Identifying the techniques and dimensions of the strategic approach of Green HRM and providing a framework for it to support the establishment of sustainable development is the goal of this study.
Methodology:This research has a developmental orientation from a philosophical-interpretive point of view and the research strategy is a qualitative method.The data collection tool is a semi-structured interview.Purposeful sampling method was used for sampling and selection of interviewees.The statistical sample of the study consisted of 12 academic and organizational experts in the field of human resources. the process of analyzing interviews,extracting themes and conceptual codes was performed using the theme analysis method.
ResearchFindings:A framework was presented in three parts:effective contextual components for the implementation of environmentally friendly human resources methods,dimensions of strategic human resource management and its implications for sustainable development.Green HR Strategic Management Activities In 13 dimensions and 72 concepts,it was identified and concluded that this variable can help to achieve the dimensions of sustainability.
Limitations&Consequences:The Low sample size and The confinement of the nature of the sample in the organizational experts section to the human resources specialists of an effective organizational unit for sustainable development may limit the generalizability of the results of this study.
Practical Consequences:Provides objective evidence for organizations on what activities in the field of Green HR to implement in the direction of sustainable development.It also acts as a guide for managers, attracting attention and guiding managers to invest more in the field of strategic management of Green HR.
Article Value:By introducing the methods of strategic management of Green HR and providing a coherent framework,clearly the concept of this variable, better understanding and recognition by researchers adds.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Green management"
 • "Green human resource management"
 • "Strategic human resource management"
 • " Sustainable Development"
 1. Abbasi, B. (2020). Identifying and Ranking of University Strategic Human Resources Management Criteria. Journal of Public Administration Perspective, 11(2), 127-147. (in Persian)
 2. Al-Ghazali, B. M., And Afsar, B. (2020). Green human resource management and employees' green creativity: The roles of green behavioral intention and individual green values. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 1–18.
 3. Ansari, N. Y., Farrukh, M., And Raza, A. (2021). Green human resource management and employees proenvironmental behaviours: Examining the underlying mechanism. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 28(1), 229-238.
 4. Arbab, A., And Mahdi, M. (2018). Human resources management practices and organizational excellence in public organizations. Polish Journal of Management Studies, 18(2), 9-21.
 5. Arulrajah, A.A.; Opatha, H.H.D.N.P.; And Nawaratne, N.N.J. (2015). Green Human Resource Management Practices: A Review. Sri Lankan J. Hum. Resour. Manag. 5, 1–16.
 6. Arthur, J. B., And Boyles, T. (2007), Validating the human resource system structure: A levels-based strategic HRM approach, Human Resource Management Review, 17(1), 77-92.
 7. Aybaghi Isfahani, S., Hassani, A A., And Hosseini, S. R. (2018). Green human resource management; A model for sustainability in sports organizations (Case study: General Department of Sports and Youth of North Khorasan Province), Human Resource Management in Sports, 5 (2), 309-328. (in Persian)
 8. Bombiak, E., And Marciniuk-Kluska, A. (2018). Green Human Resource Management as a Tool for the Sustainable Development of Enterprises: Polish Young Company Experience. Sustainability, 10(6), 1739.
 9. Bordbar, G., And Rezaei, Z. (2013). The role of human resource management on the development of environmental management. First National Conference on Environmental Engineering and Management of Environment and Sustainable Natural Resources, 12-14. (in Persian)
 10. Braun, V., And Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
 11. Brundtland, G. H. (2019). The Future Is Now: The Science for Achieving Sustainable Development, Global Sustainable Development Report 2019. Department of Economic and Social Affairs, United Nations. Retrieved

November17,2020,fromhttps://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf

 1. Carrig, K. (1997).Reshaping human resources for the next century: Lessons from a high flying irline. Human Resource Management, 36, 277–289.
 2. Chams, N., And García-Blandón, J. (2019). On the importance of sustainable human resource management for the adoption of sustainable development goals. Resources, Conservation and Recycling, 141, 109-122.
 3. Chaudhary, R., 2019. Green human resource management and employee green behavior: an empirical analysis. Corp. Soc. Responsib. Environ. Manage.
 4. Chen, C.-J., And Huang, J.-W. (2009). Strategic human resource practices and innovation performance The mediating role of knowledge management capacity. Journal of Business Research, 62, 104–114.
 5. Cherian, J., And Jacob, J. (2012). A study of green HR practices and its effective implementation in the organization: A review. International journal of business and Management, 7(21), 25.
 6. Cohen, E. (2010). CSR for HR: A necessary partnership for advancing responsible business practices. Sheffi eld, UK: Greenleaf Publishing.
 7. Cohen, E., Taylor, S., And Muller-Camen, M., 2012. HRM´s role in corporate social and environmental sustainability. SHRM Report.
 8. Cramer, A., And Karabell, Z. (2010). Sustainable excellence: The future of business in a fast-changing world. New York, NY: Rodale.
 9. Daily, B. F., And Huang, S. (2001). "Achieving sustainability through attention to human resource factors in environmental management". International Journal of Operations & Production Management, 21(12), 1539–1552.
 10. Dubois, C.L., And Dubois, D.D., 2012. Strategic HRM as social design for environmental sustainability in organization. Hum. Resour. Manage. 51 (6), 799–826.
 11. Fairmount Minerals. (2008). Everyone’s tomorrow: 2008 corporate social responsibility report. Retrieved from http://www.fairmountminerals .com/2008CSR/2008CsrReport.pdf
 12. Freeman, R.E. (1984), Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston.
 13. Gholami, H., Rezaei, G., Saman, M.Z., Sharif, S., And Zakuan, N., 2016. State-of-the-art Green HRM system: sustainability in the sports center in Malaysia using a multimethods approach and opportunities for future research. J. Cleaner Prod. 124, 142–163. (in Persian)
 14. Gilal, F. G., Ashraf, Z., Gilal, N. G., Gilal, R. G., And Channa, N. A. (2019). Promoting environmental performance through green human resource management practices in higher education institutions: A moderated mediation model. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 26(6), 1579–1590.
 15. Guterres, A. (2019). The Future Is Now: The Science for Achieving Sustainable Development, Global Sustainable Development Report 2019. Department of Economic and Social Affairs, United Nations. Retrieved November172020,fromhttps://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf
 16. Haddock-Millar, J., Sanyal, C., And Müller-Camen, M., 2016. Green human resource management: a comparative qualitative case study of a United States multinational corporation. Int. J. Hum. Resour. Manage. 27 (2), 192–211.
 17. Hajizadeh, I., And Asghari, M. (2011) Statistical methods and analysis by looking at research methods in biological and health sciences. University Jihad. First Edition. (in Persian)
 18. Hamadamin, H., And Atan, T. (2019). The impact of strategic human resource management practices on competitive advantage sustainability: The mediation of human capital development and employee commitment. Sustainability, 11(20), 5782.
 19. Hassanzadeh, H., Mirsepasi, N., Faghihi, A., And Najafbagy, R. (2019). Designing a Framework for Entrepreneurship-Based Human Resource Management in the Public Sector. Journal of Public Administration Perspective, 10(2), 159-185. (in Persian)
 20. Islam, M. A., Hunt, A., Jantan, A. H., Hashim, H., And Chong, C. W. (2019). Exploring challenges and solutions in applying green human resource management practices for the sustainable workplace in the readymade garment industry in Bangladesh. Business Strategy And Development, 3(3), 332–343.
 21. Jabbour, C., Santos, F. And Nagano, M. (2010). Contributions of HRM throughout the stages of environmental management: methodological triangulation applied to companies in Brazil. International Journal of Human Resource Management, 21(7):1049–1089.
 22. Jabbour. C. J. C. (2011). How green are HRM practices, organizational culture, learning and teamwork? A Brazilian study. Industrial and commercial training, 43(2), 98-105.
 23. Jabbour, C. J. C., And de Sousa Jabbour, A. B. L. (2016). Green human resource management and green supply chain management: Linking two emerging agendas. Journal of Cleaner Production, 112, 1824–1833.
 24. Jabłonski, A., 2016. Scalability of Sustainable Business Models in Hybrid Organizations. Sustainability. 8, 194.
 25. Jackson, S. E., And Seo, J. (2010). The greening of strategic HRM scholarship. Organization Management Journal, 7, 278–290.
 26. Kim, Y. J., Kim, W. G., Choi, H.-M., And Phetvaroon, K. (2019). The effect of green human resource management on hotel employees' eco-friendly behavior and environmental performance. International Journal of Hospitality Management, 76, 83–93.
 27. Kramar, R., 2014. Beyond strategic human resource management: is sustainable human resource management the next approach? Int. J. Hum. Res. Manage. 25 (8), 1069–1089.
 28. Laszlo, C., And Zhexembayeva, N. (2011). Embedded sustainability: The next big competitive advantage. Sheffi eld, UK: Greenleaf Publishing.
 29. Leszczynska, A. (2016), Conceptualization of Green Human Resource Management. In Proceedings of the International Scientific Conference on Economic and Social Development “The Legal Challenges of Modern World”, Split, Croatia, 431–441.
 30. Marashdah, O., And Albdareen, R. (2020). Impact of leadership behavior on psychological capital: the mediating role of organizational support. Problems and Perspectives in Management, 18(2), 1-11.
 31. Mishra, P., (2017) "Green human resource management: A framework for sustainable organizational development in an emerging economy", International Journal of Organizational Analysis, 25 (5), 762-788.
 32. Mohammadnejad Shurkaei, M; Seyed Javadin, S. R; Shah Hosseini, M. A., And Haj Karimi, A. A. (2016) Providing a framework for green human resource management, public management (management knowledge), 8, 691-710. (in Persian)
 33. Moini Olav J., Hamid, Sorensen., And Eva, Szuchy-Kristiansen, 2014, “Adoption of green strategy by Danish firms”, Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 5 (2), 197 – 223.
 34. Nejati, M., Rabiei, S., And Jabbour, C. J. C. (2017). Envisioning the invisible: Understanding the synergy between green human resource management and green supply chain management in manufacturing firms in Iran in light of the moderating effect of employees' resistance to change. Journal of Cleaner Production, 168, 163–172.
 35. Ones, D. S., And Dilchert, S. (2011, April). A taxonomy of green behaviors among employees. Presented at the Annual Conference of the Society for Industrial and Organizational Psychology, Atlanta, GA.
 36. Opatha, H.H.D.N.P. (2013). Green Human Resource Management: A Simplified Introduction. In Proceedings of the HR Dialogue; Department of HRM, Faculty of Management Studies and Commerce, University of Sri Jayewardenepura: Nugegoda, Sri Lanka, 11–21.
 37. Opatha, H., And Anton Arulrajah, A., (2014), Green Human Resource Management: A Simplified General Reflections, International Business Research, 7(8),
 38. Ouyang, Z., Wei, W., And Chi, C.G., 2019. Environment management in the hotel industry: does institutional environment matter? Int. J. Hosp. Manage. 77, 353–364.
 39. Pfeffer, J. (2010). Building sustainable organizations: The human factor. Academy of Management Perspectives, 24(1): 34–45.
 40. Pham, N.T., Tučková, Z., And Phan, Q.P.T., 2019c. Greening human resource management and employee commitment toward the environment: an interaction model. J. Bus. Econ. Manage. 20 (3), 446–465.
 41. Pham, N. T., Thanh, T. V., Tučková, Z., And Thuy, V. T. N. (2020). The role of green human resource management in driving hotel’s environmental performance: Interaction and mediation analysis. International Journal of Hospitality Management, 88, 102392.
 42. Pinzone, M., Guerci, M., Lettieri, E., And Huisingh, D., 2019. Effects of ‘green’ training on proenvironmental behaviors and job satisfaction: evidence from the Italian healthcare sector. J. Clean. Prod. 226, 221–232.
 43. Quagraine, T.L. (2015),“Employee involvement as an effective management tool in decision-making: acase study of merchant bank”, available at: http://ir.knust.edu.gh/bitstream/1(accessed 2 June2016).
 44. Reed, K. (2002). Everyone takes the fi eld: How 3M encourages employee involvement in promoting sustainable development. Corporate Environmental Strategy, 9, 383–389.
 45. Ren, S., Tang, G., And Jackson, S.E., 2018. Green human resource management research in emergence: a review and future directions. Asia Pacific J. Manage. 35 (3), 769–803.
 46. Renwick D.W.S., Redman T. And Maguire, S. (2012). Green Human Resource Management: A Review and Research Agenda. International Journal of Management Reviews, 15(1). 1–14.
 47. Renwick, D. W. S., Jabbour, C. J. C., Muller-Camen, M., Redman, T., And Wilkinson, A. (2016). Contemporary developments in Green (environmental) HRM scholarship. The International Journal of Human Resource Management, 27(2), 114–128.
 48. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. Available online: http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf (accessed on 17 May 2018).
 49. Rezaei, B., Zargar, S. M., And Hemmatian, H. (2020). Investigating the Impact of Green Human Resource Management Dimensions on Sustainable Organizational Development, Marine Science Education, 7, 93-108. (in Persian)
 50. Saifulina, N.; And Carballo-Penela, A. (2017) Promoting sustainable development at an organizational level: An analysis of the drivers of workplace environmentally friendly behaviour of employees. Sustain, 25, 299–310.
 51. Schuler, R. (2000). "The Internationalization of Human Resource Management". Journal of International Management, 6, 239-260.
 52. Schuler, R. S., And Jackson, S. E. (2005). A quarter-century review of human resource management in the US: The growth in importance of the international perspective. Management Revue, 16(1), 1–25.
 53. Seyed Javadin, S. R., Roshandel Arbatani, T., And Nobari, A. (2016). Green Human Resource Management "An Investment and Sustainable Development Approach", Investment Knowledge, 5 (20), 297-327.(in Persian)
 54. Singjai, K., Winata, L., And Kummer, T., 2019. Green initiatives and their competitive advantage for the hotel industry in developing countries. Int. J. Hosp. Manag. 75, 131–143
 55. Truss, C., And Gratton, L. (1994)." Strategic human resource management: A Conceptual approach". International Journal of Human Resource Management, 5, 663-686.
 56. Ulrich, D., And Beatty, D. (2001). From partners to players: Extending the HR playing fi eld. Human Resource Management, 40, 293–307.
 57. Ulrich, D., Brockbank, W., Johnson, D., Sandholtz, K., And Younger, J. (2008). HR competencies: Mastery at the intersection of people and business. Alexandria, VA: The RBL Institute And Society for Human Resource Management.
 58. Urbaniak, G. (2017). Colorful Human Resource Management: What Are We Talking About? Human Resource Management, 6, 9–20.
 59. Wheeler.SM And Beatle.T (2005); Articles on Sustainable Urban Development, translated by Kianoosh Zakir Haghighi, Tehran, Ministry of Housing and Urban Development Publications. (in Persian)
 60. Wright, P. M., Gardner, T. M., Moynihan, L. M., And Allen, M. R. (2005). The relationship between HR practices and fi rm performance: Examining causal order. Personnel Psychology, 58, 409–446.
 61. Wright, P. M., And McMahan, G. C.(1992). Theoretical perspectives for strategic human resource management. Journal of Management, 18, 295–320.
 62. Youndt, M. A., Snell, S. A., Dean, J. W. Jr., And Lepak, D. P. (1996). Human resource management, manufacturing strategy, and firm performance. Academy of Management Journal, 39, 836–866.
 63. Zehir, C., Uzmez, A., And Yıldız, H. (2016). The Effect of SHRM Practices on Innovation Performance: The Mediating Role of Global Capabilities. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 235, 797-806.
 64. Zhang, S., Wang, Z., And Zhao, X., 2019. Effects of proactive environmental strategy on environmental performance: mediation and moderation analyses. J. Clean. Prod. 235, 1438–1449.
 65. Zoogah, D.B. (2011). The dynamics of green HRM behaviors: a cognitive social information processing approach, Zeitschrift Für Personal for schung/German Journal of Research in Human Resource Management, 25(2), 117-139.
 66. Wendling, Z. A., Emerson, J. W., de Sherbinin, A., Esty, D. C., And et al. (2020). 2020 Environmental Performance Index. New Haven, CT: Yale Center for Environmental Law And Policy. epi.yale.edu.