ارائه مدلی جهت مدیریت شایعه در دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای آمیخته)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی، تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

هدف:  هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدلی جهت مدیریت شایعه در دانشگاه آزاد اسلامی است.
 طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر با رویکرد ترکیبی با بهره گیری از تحلیل تم (مضمون) در بخش کیفی جهت تحلیل مصاحبه‌ها و شناسایی تم ها و در بخش کمی با روش تصمیم‌گیری چند متغیره (فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی AHP) انجام شده است. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی، اسناد و مبانی نظری موضوع و مصاحبه عمیق نیمه‌ساختارمند و در بخش کمی پرسش‌نامه است که توسط خبرگان مورد تأیید قرار گرفت و از طریق ضریب آلفای کرونباخ اعتبار آن نیز مشخص شد که ضریب به‌دست آمده (0.84) است. جامعه آماری در بخش کیفی 15 نفر از رده های مختلف (ریاست، معاونت و مدیران گروه و اساتید) از دانشگاه‌های آزاد اسلامی سطح کشور، و جامعه آماری در بخش کمی، شامل کلیه کارکنان مشغول در واحدهای دانشگاه آزاد است که حجم نمونه آن 384 نفر در نظر گرفته شد.
یافته‌های پژوهش: نتیجه تحلیل تم و کدگذاری‌ها نشان داد مدیریت شایعه 8 تم اصلی (مهارت‌های مدیریتی، اخلاق، عوامل رفتاری، عوامل سازمانی، عوامل محیطی، ویژگی‌های شخصیتی، ارزش‌های مشترک، رهبری) و 31 تم فرعی دارد. تم مهارت‌های مدیریتی با وزن نسبی (0.708) نسبت به 7 تم دیگر در رتبه اول و عوامل رفتاری با وزن نسبی (0.01) در رتبه هشتم قرار دارد و واحد تهران مرکزی، با استفاده از ضرایب بارهای عاملی استاندارد‌شده نسبت به واحدهای دیگر بالاترین نمره (0.971) را از لحاظ مدیریت شایعه نسبت به واحدهای دیگر دانشگاه آزاد اسلامی داراست.
محدودیت‌ها و پیامدها: از جمله محدودیت‌های این پژوهش عدم امکان مصاحبه با ریاست، معاونت و مدیران کل سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به‌منظور غنای بیشتر نتایج است.
پیامدهای عملی: مدل ارائه‌شده در این پژوهش به مدیران کمک می‌کند تا به‌منظور مدیریت شایعه بیشتر از مهارت‌های مدیریتی خود استفاده نمایند.
ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش با بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت شایعه و ارائه مدلی به‌منظور مدیریت در فضای کار دانشگاه به پژوهش‌های این حوزه می‌افزاید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting the model for rumor management at Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mataji Nimvari 1
  • Mina Jamshidi 2
  • Ali Rezaeian 3

1 Ph.D. Student, Public Management, Decision and policy Sciences, Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.

2 Department of Public management, Faculty of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Department of Public Administration, Faculty of Management & Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: Purpose: The main objective of this research is to present a model for managing rumors in Islamic Azad University.
Design/ Methodology/ Approach: the present study has a mixed Approach,Its qualitative part is done using the content analysis method (Theme) and subsequent sections based on the identified model in the qualitative section. In the qualitative section, the theoretical foundations of the subject and the semi-structured interviews were used, so that with 15 people from the various classes (Chairmanship, from the free and semi-structured interviews, the deputy and managers of the group and professors) from the free and semi - structured interviews were conducted using the theme analysis method, main Themes, and refining and refining. In the quantitative Section, a questionnaire was designed based on the main themes extracted and validated by experts by cronbach's alpha, and were selected by 384 individuals working at free college. And the confirmatory factor analysis and AHP was applied in the quantitative Section.
Research Findings: The result of the interview and coding showed that the rumor management had 8 core themes (Managerial skills, Ethics, behavioral factors, organizational factors, personality traits, shared values, leadership), and 31theme of the rumor management model was developed through the hierarchical tree and in the quantitative section was approved by the structural equations method of validity and validity of the obtained model, and the themes weights were determined.Central Tehran Branch has the highest score (0.971) from other units in terms of rumor management relative to other units of the islamic free university .
Limitations & Consequences: the limitation of this study is the lack of interviews with the Chairman, deputy director of the entire central organization for the richness of the results.
Practical Consequences: The model presented in this research helps managers to use their managerial skills to manage rumor Management.
Innovation or value of the Article: this study investigates effective factors on rumor management and a model for management in the Univerity's work Environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Rumor"
  • "Organizational rumor"
  • "Rumor management"
1. Ajodani, M.S., Saniee, M. (2019).Role of rumor in social harms, 2nd national conference on social damage Ardabil. (InPersian)
2. Ashena, M., Abaspour, A., Dehghanan, H., Haghighi Kafash, M. (2019). Detection of Organizational Deviant Behaviors of Employees and their Reduction Mechanisms in Supervisory Organizations. Journal of Public Administration Perspective, 10(1), 39-57. (InPersian)
3. Babaee Agbolag, M., Satari Ardebili, F. (2017). Checking Constructs, social and organizational psychological behavior, Psychological Science Magazine, 17th Century, Number 69, page 545-556. (InPersian)
4. Bordbar, G,.Naderi Bani,M,.Arefzadeh,G.(2015). Influence organizational citizenship behavior on organizational gossip (hospitals select- state - Runyazd County). (In Persian)
5. Chen, X., & Wang, N. (2020). Rumor spreading model considering rumor credibility, correlation and crowd classification based on personality. Scientific Reports, 10(1), 1-15.
6. Cramm J. M., Hartgerink, J. M., Vreede P. L. Bakker T. J., Steyerberg, E. W., Mackenbach, J. P., Niebor, A. P. (2012). The relationship between older adults self management abilities, well-being and depression. Original Investigation. 9 (3): 353-360.
7. Dehani, E., Ghasemizad, A. (2017). New leadership Theories in Educational management, Iran & World New Researches In Management, Economics, Accounting and Humanities, (1).
8. Difonzo, N. (2012). Ferreting Facts or Fashioning Fallacies? Factors In Rumor Accuracy. Social and Personality Psychology Compass, 4(11), 1124-1137.
9. Elmi, R., Beikzadeh, J. (2015). Designing And explaining the pattern of rumor management in the organization, 20(17) 208-224. (InPersian)
10. Faghihi, A.H., Aghaz, A. (2018). Social Research Methods: Qualitative qualitative and quantitative, Termeh Publishing, (1).
11. Georganta, K., Panagopoulou, E., Montgomery, A. (2014).Talking behind their backs: Negative gossip and burnout in Hospitals. Burnout Research, 1(2), 76-81.
12. Ghsemi, B. (2010).Management of Organizational Behavior. Tehran, Sepahan. (InPersian)
13. Greenacre, L., Tung, N. M., Chapman, T. (2014). Self confidence, and the ability to influence. Academy of Marketing Studies Journal 18(2):169-180.
14. Hedayati, M. (2013). Knowledge of Ethics, Definition, Subject and Aim. Ethical Research, pp 123-142. (InPersian)
15. Kiaei, M.Z., Salari, MR., Moradi, R.(2013) Assessment of effective management skills in managers of teaching hospitals Qazvin University of Medical Sciences. Original Article, 18(5, pp. 51-56. (InPersian)
16. Krishnamurthy, P. (2013). An Introduction to Ethcs, Centre for Social Initiative and Management.
17. Kuo, C.C., Chang, K., Sarah, Q., Lu, C.Y., Lee., I. (2015).Gossip in the workplace and the implications for HR management: a study of gossip and its relationship to employee cynicism. The International Journal of Human Resource Management, 26:18, 2288-2307.
18. Liang, G., He, W., Xu, C., Chen, L., & Zeng, J. (2015). Rumor identification in microblogging systems based on users’ behavior. IEE Transactions on Computational Social Systems, 2(3), 99-108.
19. Maguire, M., Delahunt, B. (2017). Doing A Thematic Analysis: A Practical, Step-by-Step Guide for Learning and Teaching Scholars, AISHE-J, 8(3), pp 3351-3364.
20. Moghimi, S.M., Ghafari, R. (2015). Managers‘ Obligation to Ethics and Rumors Management in Public Organizations.Organizational Culture Managemet, 14(1), PP1-26. (InPersian)
21. Molavi, M., Masomi.A. (2017). The process of shaping organizational gossip and its management among the employees of the government offices in naghadeh city. The 3rd International Conference on Entrepreneurship, Creativity and innovation. (InPersian)
22. Mosavinejad, S. A., Khodadad hoseiny.S. H. (2013).Identify and prioritize effective factors on the creation of organizational rumor using multi - attribute decision Techniques. Master "s thesis, ministry of Science, research and research - university of science and culture - faculty of humanities. (InPersian)
23. Mousavi, S.N., Momenimofrad, M., Mehrabi, M. (2019). Identifing and Prioritizing the Factors Affecting Organizational Envy using Delphi FuzzyApproach. Journal of Public Administration Perspective, 10(1). (InPersian)
24. Nancy, B., Kurland, L., Hope, P.S. (2014) The Academy of Management Review, Vol. 25, No. 2 (Apr., 2000), pp. 428-438.
25. Ning, J. z., Wan, T. H., Louis, W. A., Rossiter, F., et al. (2010). Evaluation of chronic diseas management on outcome and cost care for medial beneficiaries. Health policy; 86 (12): 345-354.
26. Panahian, B. (2008). Trust and Trust in the Organization. Peik Noor, 7(4), pp. 88 – 103. (InPersian)
27. Patrão Neves, M. (2016). Ethics, as a Philosophical discipline, Springer Science+Business Media Dordrecht.
28.Pooryousef, S., Azadfallah, P. (2013).The Relationship between Personality-Redated Characteristic, Organizational Commitment and Staff Conferontation Methods. Journal of Psychology; 16(4):36, pp365-369. (In Persian)
29. Rafiparhizgar, M., Yazdani, F. (2012). Managerial skills , research and human resource development. (InPersian)
30. Rahimi Nasab, H., Safaee Moghadam, M., Marashi, S. M. (2015). The study of the role of motivation in lifelong learning is the 7th National Conference of the Philosophy of Education, the Philosophy of Education , and the Faculty of Social Sciences and Humanities at Shiraz University. (In Persian)
31. Saatchi, M. (2010). Applied psychology for managers at home , school , and organization. (In Persian)
32. Shamsaee, F., Davudabadi, F. Sadeghi, A. (2015). Review the personality characteristics of their leadership style, the Quarterly Review of Nursing Management, Fourth, Fourth Round, No. 1. (In Persian)
33. Shiri, A, Yasini, M. Hoseini, A. (2017). Impact of organizational culture On hypocrisy in Organization with mediator role of propagation of propagation in organization layers, 7th year, Number4, serial number28, pages 213-243. (In Persian)
34. Shiri, A., Sharafi, S. Dehgani Yasini, M. (2015). The relationship between narcissism and managers ' behaviors with the mediating role of machiavelli"s behavior in governmental organizations of Kermanshah, Journal of Scientific Research and Management of Government Organizations. 3, (3), 107-128. (In Persian)
35. Surji, K. (2015). Understanding leadership and factors that Influence Leaders effectiveness, European Journal of Business and Management, Vol .7 No.33.
36. Tian, Q.t., Song, Y., Kwan, H. K., Li, X. (2018). Workplace gossip and frontline employees’ proactive Service Performance. The Service Industries Journal, 1-18.
37. Torkaman, F., Shahabi, Z. (2016). Rumor and The Effective Social Factors on Rumor Adoption. Journal of Cultural Social strategy. 5(19). (InPersian)
38. Tseng, S.H., Nguyen, T. S. (2020). Agent-Based Modeling of Rumor Propagation Using Expected Integrated Mean Squared Error Optimal Design. Applied System Innovation, 48; pp 1-13.
39. Yahayaee ile, A (2015), public relations and crisis management. (InPersian)
40. Zenger, J. (2019). What is trust and is 3 elements of trust Hamro Magazine translation.