ارائه مدل ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی، با استفاده از ابزارهای نوین مدیریت هزینه و بودجه‌بندی با تأکید بر رویکرد اقتضایی

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

هدف:  هدف این پژوهش بررسی تأثیر ابزارهای مدیریت هزینه و بودجه‌بندی بر عملکرد سازمانی با تأکید بر رویکرد اقتضایی بوده است.
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: با استفاده از فاکتورهای اقتضایی درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، ابزارهای مدیریت هزینه و بودجه‌بندی، به ارزیابی عملکرد، پرداخته‌ شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسش‌نامه استاندارد با طیف لیکرت بوده است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران شرکت‌های دولتی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1398 تشکیل داده است؛ که 360 پرسش‌نامه، برای تحلیل گردآوری شد. روابط بین متغیرها، با استفاده از نرم‌افزار اسمارت پی ال اس مورد آزمون قرار گرفت.
یافته‌های پژوهش: نتایج نشان داد که فاکتورهای اقتضایی درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، ابزارهای مدیریت هزینه و بودجه‌بندی، بر ارزیابی عملکرد سازمانی تأثیر معناداری دارند. فاکتورهای اقتضایی بیرونی، نسبت به فاکتورهای اقتضایی درونی، بر مدیریت هزینه و بودجه‌بندی، تأثیر بیشتری داشته است. همچنین، تأثیر فاکتورهای اقتضایی بیرونی، با درنظرگرفتن نقش میانجی مدیریت هزینه و بودجه‌بندی، بر عملکرد شرکت‌های دولتی، نسبت به فاکتورهای اقتضایی درونی، بیشتر بوده است.
محدودیت‌ها و پیامدها: با توجه به اینکه پرسش‌نامه این پژوهش یک پرسش‌نامه استاندارد می‌باشد، بنابراین هیچ‌گونه محدودیتی در حین کار که تأثیری بر نتایج تحقیق گذاشته باشد مشاهده نشد.
پیامدهای عملی:1.پیامد پژوهش نشان می‌دهد که مدیران دولتی در تصمیم‌گیری‌هایشان به فاکتورهای اقتضایی درون‌سازمانی بیشتر توجه می‌کنند.2.پیامد پژوهش نشان می‌دهد مدیران دولتی با استفاده از ابزارهای نوین مدیریت هزینه و بودجه‌بندی می‌توانند عملکرد شرکت را ارتقاء دهند.
ابتکار یا ارزش مقاله: استفاده از ابزارهای نوین حسابداری مدیریت جهت ارزیابی عملکرد مدیران شرکت‌های دولتی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Public Corporates Performance Evaluation, by using New Cost Management and Budgeting Tools with Emphasis on Contingency Approach

نویسندگان [English]

 • Shirmohammad Yaghoubian 1
 • Babak Jamshidi navid 2
 • Mehrdad Ghanbari 2

1 Ph.D. Student of Accounting, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Accounting, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to present model performance evaluation model influenced by management accounting tools with emphasis on the Contingency theory. 
Design/Methodology/Approach: Using the internal and external Contingency factors, management and budget accounting tools have been evaluated. In this study, a questionnaire derived from research qualitative studies was based on the opinion of experts. The statistical population of this study has formed managers and experts in Tehran in 2019 stock exchange, 360 questionnaires were collected for analysis. The relationships between variables were tested using Smart.pls software.
Research Findings: The results showed that internal and external Contingency factors, management accounting tools and budgets have an impact on organizational performance evaluation. External contingency factors have a greater impact on cost management and budgeting than internal contingency factors. Also, the effect of external contingency factors, considering the mediating role of cost management and budgeting, on the performance of government companies, has been greater than internal contingency factors.
Limitations & Consequences: Considering that the questionnaire of this research is a standard questionnaire. Therefore, no restrictions were observed during the work that affected the research results.
Practical Consequences: 1. The results of the study show that managers pay more attention to internal contingency factors within their organization decisions.2. The results of the research show that managers can improve the company's performance by using new cost management and budgeting tools.
Innovation or Value of the Article: Use of new management accounting tools to evaluate the performance of managers of public companies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational performance
 • cost management
 • budgeting
 • contingency approach
 • Public Corporate
 1. Alipour, Q., & Khorashadizadeh, M. (2021). Designing Airport Performance Measurement System by means of Balanced Scorecard Method: A Case Study (Mehrabad Airport), INTERDICIPLINARY STUDIES ON STRATEGIC KNOWLEDGE Winter 2020 , Volume 9 , Number 37 ; Page(s) 143 To 167.
 2. Anvari Rostami A.R Tehrani, R., & Seraji, H. (2004). Investigating the Relationship between Economic Value Added, Earnings and Taxes and Cash Flows of Valuable Market Operations Shares of Companies Listed in Tehran Stock Exchange, Accounting and Auditing Reviews, 11(3); 3 – 21 (In Persian).
 3. Abugalia, M., (2011). The Influence of Business Environment on the Effectiveness of Management Accounting Practices: Evidence from Libyan Companies. http://eprints.hud.ac.uk/.
 4. Abuo-Alfutouh, S. (2004), The Strategic Management Accounting for Supporting the Management in the Competitive Environment, 1st ed., Dar Al Asdekaa, Al Mansoura.
 5. Affes, H., & Ayadi, F. (2014). Contextual factors impact on the use of new management accounting practices: An empirical analysis in the Tunisian context. Journal of Research in International Business and Management, 4, 45-55.
 6. Baines, A., & Langfield-Smith, K. (2003). Antecedents to management accounting change: a structural equation approach. Accounting, Organizations and Society, 28(7-8), 675-698.
 7. Bjornenak, T. (1997). Diffusion and accounting: the case of ABC in Norway. Management Accounting Research, 8(1), 3-17.
 8. Bo su., Si-Qi FENG & Hong-Juan TAO. (2019). Public Hospital Cost Management and Performance Evaluation from the Perspective of DRGs, 5th International Conference on Economics and Management.
 9. Brands, K. (1999), “Learning to manage profitability – not just costs”, Management Accounting, Vol. 33 No. 5, pp. 88-88.
 10. Cadez, S. & Guilding, C. (2012). Strategy,strategic management accounting and performance: a configurational analysis, Industrial Management & Data Systems, Vol. 112, Iss: 3, pp. 484 501.
 11. Chenhall, R.H. (2003), “Management control systems design within its organizational context: findings from contingency-based research and directions for the future”, Accounting, Organizations and Society, Vol. 28 Nos 2/3, pp. 127-168.
 12. Chenhall, R & Longfield-Smith, K. (‎‏1998‏‎) "Factors‎‏ ‏Influencing the Role of‏ ‏Management ‎Accounting in the ‎Development of Performance‏ ‏Measures within‏ ‏Organizational Change Programs" ‎‎, Management ‎Accounting‎‏ ‏Research, ‎‏9‏‎, PP.‎‏361‏‎-‎‏386‏.
 13. Chongmyoung Lee., (2021). Factors influencing the credibility of performance measurement of nonprofit, International Review of public Administration, Vol. 12 no 2.
 14. Cleary P. (2015),"An empirical investigation of the impact of management accounting on structural capital and business performance", Journal of Intellectual Capital, Vol. 16 Iss 3 pp. 566 – 586.
 15. Drury, C. (2008). Management and cost accounting (7th ed.): South-western.
 16. Dianati Deilami Z., Alam Beigi A., & Khatibi (2016). Investigation of the Influence of Environmental Uncertainty on the Effectiveness of Management Accounting Practices. Knowledge of management accounting and management audit, 5(17); 87-98 (In Persian).
 17. Gerdin, J. & Greve, J. (2004), “Forms of contingency fit in management accounting research – a critical review”, Accounting, Organizations and Society, Vol. 29 Nos 3/4, pp. 303-326.
 18. Gholamian, M., Kamali Dehkordi, Z. (2014).The Impact of Competitive Strategies and Strategic Management Accounting Techniques on Corporate Performance, First National Conference on Management and Accounting in the New World of Business, Economics and Culture. (In Persian).
 19. Henri, J. (2015), “Organizational culture and performance measurement systems”, Accounting, Organizations and Society, Vol. 31 No. 1, pp. 77-103.
 20. Hoseyni, A., tabasomi, A., Dadfar, Z. (2017). “Investigating the effect of human resource management functions on performance Organizational”, Journal of Public Administration perspective, Volume 8, Issue29, spring 2017(In Persian).
 21. Jusoh, R., Ibrahim, D.N. & Zainuddin, Y. (2006), “Assessing the alignment between business strategy and use of multiple performance measures using interaction approach”, The Business Review, Cambridge, Vol. 5 No. 1, pp. 51-60.
 22. Keshavarzi, A., Safari, s., Hamidirad, J. (2015), “Investigating the effect of knowledge sharing on learning, innovation and performance Organizational” Journal of Public Administration perspective, Volume 6, Issue 22, Spring 2015(In Persian).
 23. Langfield-Smith, K. (1997), “Management control systems and strategy: a critical review”, Accounting, Organizations and Society, Vol. 22 No. 2, pp. 207-232.
 24. Luft, J. & Shields, M.D. (2003), “Mapping management accounting: graphics and guidelines for theory-consistent empirical research”, Accounting, Organizations and Society, Vol. 28 No. 2, pp. 169-249.
 25. Malmi, T. (1999). Activity-based costing diffusion across organizations: an exploratory empirical analysis of Finnish firms. Accounting, Organizations and Society, 24(8), 649-672.
 26. Manuela S.,, E. Anessi-Pessina (2014‏‎)” Management accounting use and financial ‎performance in public ‎health-care organizations: Evidence from the Italian National Health Service” ‎Health Policy ‎‏117 (‎‏2014‏‎), ‎‏98‏‎–‎‏111.
 27. Molanazari, M., & Zarabi A. (2013). Accounting Information System Coordination. Journal of Accounting Researches, 3(2); 107-124 (In Persian).
 28. McGowan, C. (2009), “Time-driven activity-based costing: anew way to drive profitability”, Accountancy Ireland, Vol. 41 No. 6, pp. 41-60.
 29. Miles, R.W. & Snow, C.C. (1978), Organizational Strategy, Structure, and Process, McGraw-Hill, New York, NY.
 30. Miller, D. & Friesen, P.H. (1982), “Innovation in conservative and entrepreneurial firms: two models of strategic momentum”, Strategic Management Journal, Vol. 3 No. 1, pp. 1-25.
 31. Miller, D. & Friesen, P.H. (1982), “Innovation in conservative and entrepreneurial firms: two models of strategic momentum”, Strategic Management Journal, Vol. 3 No. 1, pp. 1-25.
 32. Nakhaee, K. Yazdifar, H. & Faghani, M. (2018), A Review of New Management Accounting Techniques, First National Conference on Research and Development in Management and Resistance Economics, Tehran, Research Institute of Culture and Arts (Research and Development Research Institute). (In Persian).
 33. Nimtrakoon S., & Tayles M. (2015),"Explaining management accounting practices and strategy in Thailand", Journal of Accounting in Emerging Economies, Vol. 5 Iss 3 pp. 269 – 298.
 34. Otley, D. (2008), “Did Kaplan and Johnson get it right?”, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 21 No. 2, pp. 229-239.
 35. Otley, D.T. (1980), “The contingency theory of management accounting: achievement and prognosis”, Accounting, Organizations and Society, Vol. 5 No. 4, pp. 413-428.
 36. Otley, D.T., Broadbent, J. & Berry, A. (1995), “Research in management control: an overview of its development”, British Journal of Management, Vol. 6 No. S1, pp. S31-S44.
 37. Perera, S., & Poole, M. (1997). Customer-focused manufacturing strategy and the use of operations-based non-financial performance measures: A research note. Accounting, Organizations and Society, 22(6), 557-572.
 38. Porter, M. (1985), Competitive Advantage Creating and Superior Performance, Collier Macmillan, London.
 39. Porter, M. (1998), The Competitive Advantage of Nations with a New Introduction, Collier Macmillan, London.
 40. Sari, R.N., Ainudin, R.A., & Abdullah, T. (2006). Kesan Padanan antara Perakaunan Strategik dengan Struktur Perniagaan terhadap Prestasi Firma. Jurnal Perniagaan 25(7), 87-108.
 41. Smith, D. & Langfield-Smith, K. (2004), “Structural equation modeling in management accounting research: critical analysis and opportunities”, Journal of Accounting Literature, Vol. 23 No. 1, pp. 49-86.
 42. Soin, K. (2005), “Risk, regulation and the role of management accounting and control in UK financial services”, paper presented at Critical Perspectives in Accounting Conference, Baruch College at the City University of New York, New York, NY, 28-30 April.
 43. Soin, K. & Collier, P. (2013), “Risk and risk management in management accounting and control”, Management Accounting Research, Vol. 24 No. 2, pp. 82-87.
 44. Williamson, D. (2004), “A call for management accounting control research into risk management”, paper presented at MARG Conference, Aston Business School, Aston, 9-10 September.
 45. Siti Abdul Rasid Che Ruhana Isa Wan Khairuzzaman Wan Ismail, (2014),"Management accounting systems, enterprise risk management and organizational performance in financial institutions", Asian Review of Accounting, Vol. 22 Iss 2 pp. 128 – 144.
 46. Zare, Z., Bakhtiari, R., & Nouri Zadeh, M. (2012). Analysis of Alzahra University Performance Assessment Results, First Edition, Alzahra University Performance Assessment and Monitoring Center. (In Persian).
 47. Zimmerman, J. (2000). Accounting for Decision Making and Control (3 ed.). USA: Irwin McGraw-Hill.