عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مدیریت سرمایه انسانی و راهکارهایی برای رفع آن (موردمطالعه: سازمان‌های دولتی استان کرمانشاه)

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

دانشگاه رازی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مدیریت سرمایه انسانی سازمان‌های اداری (دولتی) استان کرمانشاه و ارائه راهکارهای بهبود آن انجام شد.طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: رویکرد حاکم بر پژوهش، آمیخته از نوع متوالی- اکتشافی است که در بخش کیفی از رهیافت نظام‌مند روش نظریه بنیانی و در بخش کمی از روش توصیفی- پیمایشی بهره گرفته شد. جامعـة موردمطالعه در بخش کیفی و کمی ایـن پژوهش، شامل اساتید دانشگاهی و مدیران، معاونان و کارشناسان حوزه‌های مختلف مدیریت سرمایه انسانی در سازمان‌های اداری استان کرمانشاه بودند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه‌ساختارمند و در بخش کمی پرسشنامه محقق‌ساخته بود. داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها در بخش کیفی از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه­وتحلیل و در بخش کمی با آزمون فریدمن اولویت‌بندی شد.یافته‌های پژوهش: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ضعف دستگاه اداری استان در حوزه‌های تأمین، نگهداشت، آمورش و ارزشیابی عملکرد کارکنان؛ زمینه‌ساز به وجود آمدن ناکارآمدی مدیریت سرمایه انسانی شده است، که تدوین برنامه جامع سرمایه انسانی استان، توجه به مسائل نگهداشت و آموزش و بهسازی کارکنان و اجرای کارآمد نظام ارزشیابی عملکرد به عنوان راهبرد‌های رفع ناکارآمدی، موجب نتایج چندگانه­ای در حوزه‌های فردی، سازمانی و استانی شده است. همچنین شرایط عمومی و خاصی تحت عنوان شرایط مداخله‌گر و زمینه‌ای، راهبردهای رفع ناکارامدی را تحت تأثیر قرار می­دهند.محدودیت‌ها و پیامدها: یافته‌های این مطالعه با اتکا به دیدگاه‌ها و تجربیات افراد نسبتاً محدودی حاصل شده و این ضعف می‌توانست تعمیم‌پذیری آماری یافته‌های پژوهش را محدود سازد. جهت رفع این محدودیت و در راستای افزایش اعتبار بیرونی؛ نظرات 100 نفر از نخبه‌ها گرداوری و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است. پیامدهای عملی و ارزش مقاله: ارائه راهکارهایی به سازمان­های اداری (دولتی) استان کرمانشاه با هدف بهبود وضعیت مدیریت سرمایه انسانی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing Human Capital Management Inefficiency and Solutions to it (Case Study: Kermanshah Provincial Government Agencies)

نویسندگان [English]

 • yosef MohammadiFar
 • Moein Soleimani
Razi University
چکیده [English]

Abstract:
Objective: This study aimed to analyze the factors affecting human capital management inefficiency of government agencies Kermanshah province and provide solutions to improve it.
Design / methodology / approach: The research-based approach is a consecutive-heuristic one that uses a systematic approach in the qualitative part of the Grounded Theory approach and in the quantitative part a descriptive-survey method. The study population in the qualitative and quantitative part of this research included academic professors and managers, assistants and experts in different areas of human capital management in government agencies in Kermanshah province. The data collection tool was a semi-structured interview in the qualitative section and a questionnaire in the quantitative section. Interview data in qualitative section were analyzed through open, axial and selective coding, and in quantitative section prioritized by Friedman test.
Findings: The results of this study showed that the weakness of the provincial administrative system in the areas of providing, maintaining, training and evaluating the staff performance has contributed to the inefficiency of human capital management. And training and improving staff and efficient implementation of the performance appraisal system as inefficiency strategies have resulted in multiple outcomes in the individual, organizational and provincial domains. Also, general and specific conditions, called intervening and contextual conditions, affect inefficiency strategies.
Limitations and Consequences: The findings of this study were based on the views and experiences of relatively limited individuals and this weakness could limit the statistical generalizability of the research findings. To remove this limitation and to increase external validity, the opinions of 100 elites have been collected and analyzed. It is worth noting that, like other qualitative studies, there is a (general) caution in content generalizability.
Practical implications and value of the paper: Providing solutions to government agencies in Kermanshah province with the aim of improving human capital management.

کلیدواژه‌ها [English]

 • 1- Human Capital Management
 • 2- Inefficiency
 • 3- Governmental Organizations
 • 4- Kermanshah Province
 1. - Abbasi, T., Ebrahimirad, S., & Bahadori, N., (2017). Evaluation of the Effectiveness and Challenges of Human Resources Management in Municipality of District 4 of Tehran. Quarterly journal of human resources research, 6 (23), 165-186. (in Persian).
 2. - Aghaz, A., Sheikh, A., & Amirkhani, T., (2017). Human Resource Management in the Public Sector: An Investigation into the Iranian Ministries. Iranian Journal of Management Studies (IJMS), 10 (3), 667-695.
 3. - Al-Mizjaji, A. D. (2001). Public apathy towards bureaucracy as a constraint on the development of Saudi Arabia. Public Administration Quarterly, 270-289.
 4. - Arthur, J. B. (1994). Effects of human resource systems on manufacturing performance and turnover. Academy of Management journal, 37(3), 670-687.
 5. - Audenaert, M., Decramer, A., George, B., Verschuere, B., & Van Waeyenberg, T. (2019). When employee performance management affects individual innovation in public organizations: The role of consistency and LMX. The International Journal of Human Resource Management, 30(5), 815-834.
 6. - Awang, S. A., & Basir, S. A. (2016). Challenges of Human Capital Development in Islamic Administration Institutes in Malaysia (IAM) (No. 3605499). International Institute of Social and Economic Sciences.
 7. - Barney, J. B., & Wright, P. M. (1998). On becoming a strategic partner: The role of human resources in gaining competitive advantage. Human Resource Management: Published in Cooperation with the School of Business Administration, The University of Michigan and in alliance with the Society of Human Resources Management, 37(1), 31-46.
 8. - Barrena-Martinez, J., Lopez-Fernandez, M., & Romero-Fernandez, P. (2018). Drivers and barriers in socially responsible human resource management. Sustainability, 10(5), 1532.
 9. - Beugre, C. D., & Offodile, O. F. (2001). Managing for organizational effectiveness in sub-Saharan Africa: a culture-fit model. International Journal of Human Resource Management, 12(4), 535-550.
 10. - Bissessar, A. M. (2001). Differential approaches to human resource management reform in the public services of Jamaica and Trinidad and Tobago. Public Personnel Management, 30(4), 531-547.
 11. - Boxall, P., & Purcell, J. (2000). Strategic human resource management: where have we come from and where should we be going?. International journal of management reviews, 2(2), 183-203.
 12. - Brennan, N. M., Solomon, J., Uddin, S., & Choudhury, J. (2008). Rationality, traditionalism and the state of corporate governance mechanisms. Accounting, Auditing & Accountability Journal.
 13. - Budhwar, P. S. (2000). Human resource management in Indian organisations: A comparison between public and private sectors. Management Research News, 23(9/10/11), 30-31.
 14. - Campbell, B. A., Ganco, M., Franco, A. M., & Agarwal, R. (2012). Who leaves, where to, and why worry? Employee mobility, entrepreneurship and effects on source firm performance. Strategic Management Journal, 33(1), 65-87.
 15. - Castanias, R. P., & Helfat, C. E. (1991). Managerial resources and rents. Journal of management, 17(1), 155-171.
 16. - Chen, C. J., & Huang, J. W. (2009). Strategic human resource practices and innovation performance—The mediating role of knowledge management capacity. Journal of business research, 62(1), 104-114.
 17. - Chen, S. Y., & Ahlstrom, D. (2017). Human resource management in Hong Kong, Macau, and Taiwan. In F. L. Cooke, & S. H. Kim (Eds.). Human resource management in Asia, Ch. 17. London: Routledge.
 18. - Chen, S. Y., Chuang, C. H., & Chen, S. J. (2018). A conceptual review of human resource management research and practice in Taiwan with comparison to select economies in East Asia. Asia Pacific Journal of Management, 35(1), 213-239.
 19. - Chi, N. W., Huang, Y. M., & Lin, S. C. (2009). A double-edged sword? Exploring the curvilinear relationship between organizational tenure diversity and team innovation: The moderating role of team-oriented HR practices. Group & Organization Management, 34(6), 698-726.
 20. - Collins, C. J., & Smith, K. G. (2006). Knowledge exchange and combination: The role of human resource practices in the performance of high-technology firms. Academy of management journal, 49(3), 544-560.
 21. - Corbin, J. & Struss, A. (1990). Grounded Theory Research: Procedures, Canons, and Evaluative Criteria, Qualitative Sociology, 13(1), 3-21.
 22. - Creswell, J. W. (2005), Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (2nd edition).
 23. - Dalawi, M. R., & Shaemibarzaki, A., (2009). Human resource management in the public sector of Iran. Tadbir, No. 212, 14-19. (in Persian).
 24. - Danaiefard, H., & Emami, M., (2009). Qualitative Research Strategies: A Reflection on Fundamental Theorizing. Management Thought, 1 (2). 69-97. (in Persian).
 25. - Darwish, H., Mugli, A., Mousavi, M., & Panahi, B., (2014). Explain Human Resource Competencies at National Iranian Petrochemical Company. Transformation Management Research Center, 6 (11), 93-111. (in Persian).
 26. - Delery, J. E., & Roumpi, D. (2017). Strategic human resource management, human capital and competitive advantage: is the field going in circles?. Human Resource Management Journal, 27(1), 1-21.
 27. - Dwivedi, O. P., Jain, R. B., & Dua, B. D. (1989). Imperial legacy, bureaucracy, and administrative changes: India 19471987. Public Administration & Development (1986-1998), 9(3), 253.
 28. - Fedayi Kivani, R., & Sadat Shakor, S. Z., (2017). The position of training in the development of human resources of the present day organizations. Two-Monthly Applied Studies in Management and Development Science, 2 (5), 1-9. (in Persian).
 29. - Ghebregiorgis, F., & Karsten, L. (2007). Employee reactions to human resource management and performance in a developing country: Evidence from Eritrea. Personnel review, 36(5), 722-738.
 30. - Glaser, B. and A. Strauss (1978); the Discovery of Grounded Theory; Chicago: Aldine.
 31. - Haque, M. S. (1997). Incongruity between bureaucracy and society in developing nations: A critique. Peace & Change, 22(4), 432-462.
 32. - Hashemi, S. H., & Pour Amin Zad, S., (2011). Challenges to human resource development and solutions to solve it. Work and community. No. 136. (in Persian).
 33. - Hatch, N. W., & Dyer, J. H. (2004). Human capital and learning as a source of sustainable competitive advantage. Strategic management journal, 25(12), 1155-1178.
 34. - Kor, Y. Y., & Leblebici, H. (2005). How do interdependencies among human‐capital deployment, development, and diversification strategies affect firms' financial performance?. Strategic Management Journal, 26(10), 967-985.
 35. - Leat, M., & El-Kot, G. (2007). HRM practices in Egypt: the influence of national context?. The International Journal of Human Resource Management, 18(1), 147-158.
 36. - Lee, H. W., Pak, J., Kim, S., & Li, L. Z. (2019). Effects of human resource management systems on employee proactivity and group innovation. Journal of Management, 45(2), 819-846.
 37. - Lepir, L., Šćepović, D., & Radonjić, A. R. (2017, May). Challenges of human resource management in the institutions for care of elderly people. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 200, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.
 38. - Liao, H., Toya, K., Lepak, D. P., & Hong, Y. (2009). Do they see eye to eye? Management and employee perspectives of high-performance work systems and influence processes on service quality. Journal of applied psychology, 94(2), 371.
 39. - Lopez‐Cabrales, A., Perez‐Luño, A., & Cabrera, R. V. (2009). Knowledge as a mediator between HRM practices and innovative activity. Human Resource Management: Published in Cooperation with the School of Business Administration, The University of Michigan and in alliance with the Society of Human Resources Management, 48(4), 485-503.
 40. - Maditinos, D., Sevic, Z., & Tsairidis, C. (2010). Intellectual capital and business performance: an empirical study for the Greek listed companies. European Research Studies, 13(3), 145.
 41. - Martin, P. Y., & Turner, B. A. (1986). Grounded theory and organizational research. The Journal of Applied Behavioral Science, 22(2), 141-157.
 42. - Mirsapasi, N., (2014). Human Resource Strategic Management and Labor Relations, Tehran: Mir Publishing. (in Persian).
 43. - Namazie, P., & Frame, P. (2007). Developments in human resource management in Iran. The International Journal of Human Resource Management, 18(1), 159-171.
 44. - Nishii, L. H., Lepak, D. P., & Schneider, B. (2008). Employee attributions of the “why” of HR practices: Their effects on employee attitudes and behaviors, and customer satisfaction. Personnel psychology, 61(3), 503-545.
 45. - Olson, E. M., Slater, S. F., Hult, G. T. M., & Olson, K. M. (2018). The application of human resource management policies within the marketing organization: The impact on business and marketing strategy implementation. Industrial Marketing Management, 69, 62-73.
 46. - Pfeffer, J. (2007). Human resources from an organizational behavior perspective: Some paradoxes explained. Journal of Economic Perspectives, 21(4), 115-134.
 47. - Prajogo, D. I., & Oke, A. (2016). Human capital, service innovation advantage, and business performance: The moderating roles of dynamic and competitive environments. International Journal of Operations & Production Management, 36(9), 974-994.
 48. - Raffiee, J. (2017). Employee mobility and inter firm relationship transfer: Evidence from the mobility and client attachments of United States federal lobbyists, 1998–2014. Strategic Management Journal, 38(10), 2019-2040.
 49. - Ranjbar, H., Haghdoust, A. A., Salsali, M., Khoshdel, A., Soleimani, M. A., & Bahrami, N., (2012). Sampling in Qualitative Research: A Guide to Beginning, Journal of the Army University of Medical Sciences, Islamic Republic of Iran, 10 (3), 238-250. (in Persian).
 50. - Sa'adat, E., (2006). Human Resource Management, Tehran, Publication of the Seventh, Seventh Edition. (in Persian).
 51. - Scarbrough, H. (2003). Knowledge management, HRM and the innovation process. International journal of manpower, 24(5), 501-516.
 52. - Schnittker, R., Marshall, S., Horberry, T., & Young, K. L. (2018). Human factors enablers and barriers for successful airway management–an in‐depth interview study. Anaesthesia, 73(8), 980-989.
 53. - Starr, E., Ganco, M., & Campbell, B. A. (2018). Strategic human capital management in the context of cross‐industry and within‐industry mobility frictions. Strategic Management Journal, 39(8), 2226-2254.
 54. - Strauss, A. and J. Corbin (1998); Basics of Qualitative Research; Grounded Theory Procedures and Techniques (2nd ed.), Thousand Oaks, CA: Sage.
 55. - Takeuchi, R., Chen, G., & Lepak, D. P. (2009). Through the looking glass of a social system: Cross-level effects of high-performance work systems on employees’ attitudes. Personnel Psychology, 62(1), 1-29.
 56. - Tocher, N., & Rutherford, M. W. (2009). Perceived acute human resource management problems in small and medium firms: an empirical examination. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(2), 455-479.
 57. - Walker, R. M., Damanpour, F., & Devece, C. A. (2010). Management innovation and organizational performance: The mediating effect of performance management. Journal of Public Administration Research and Theory, 21(2), 367-386.
 58. - Wright, P. M., McMahan, G. C., & McWilliams, A. (1994). Human resources and sustained competitive advantage: a resource-based perspective. International journal of human resource management, 5(2), 301-326.
 59. - Yeganeh, H., & Su, Z. (2008). An examination of human resource management practices in Iranian public sector. Personnel Review, 37(2), 203-221.