دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، مهر 1397 
طراحی و تبیین الگوی شایستگی در راستای ابقاء کارکنان شرکت-های نفتی تحت پوشش اصل 44 قانون اساسی

صفحه 15-40

حسن رنگریز؛ حمید رضا آراسته؛ حسین عباسیان؛ تارا طهران چی


طراحی مدل مطلوب استقرار و نهادینه‌سازی مدیریت دانش (مورد مطالعه: دستگاه‌های اجرایی استان آذربایجان شرقی)

صفحه 41-62

صابر قربانی؛ جعفر بیک زاده؛ فرهاد نژاد ایرانی؛ نادر بهلولی


طرّاحی متدولوژی بومی اکتساب دانش سازمانی خبرگان با استفاده از نگاشت شناختی معنایی

صفحه 63-88

روح اله تولایی؛ پیام حقیقی بروجنی؛ محمدمیلاد احمدی


کاربست تحلیل عاملی اکتشافی و دیمتل در سنجش دانش (مطالعه موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاه ها)

صفحه 89-118

مهدی سبک رو؛ اکبر اعتباریان؛ ابوالفضل شرافت؛ داود عندلیب؛ مونا اسماعیل زاده


الگویی برای یادگیری الکترونیکی در مؤسسات آموزش عالی کشور

صفحه 119-150

کامران فیضی؛ پیام حنفی زاده؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ حمیده علاءالدین


مولفه های ارزشی محوری چارچوب خط مشی گذاری کارآفرینی در مجموعه های روائی میزان الحکمه و الحیات

صفحه 151-174

داود حسین پور؛ وجه الله قربانی زاده؛ حسن علی اکبری؛ حسن زارع


بررسی سطح وجدان کاری و عوامل سازمانی مؤثر بر آن

صفحه 175-195

امیرحسین مختاری