دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، مهر 1397 
کاربست تحلیل عاملی اکتشافی و دیمتل در سنجش دانش (مطالعه موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاه ها)

صفحه 89-118

مهدی سبک رو؛ اکبر اعتباریان؛ ابوالفضل شرافت؛ داود عندلیب؛ مونا اسماعیل زاده


الگویی برای یادگیری الکترونیکی در مؤسسات آموزش عالی کشور

صفحه 119-150

کامران فیضی؛ پیام حنفی زاده؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ حمیده علاءالدین