دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، خرداد 1396 
تبیین مدل مدیریت حقوقی توسعه‌پایدار در صنعت ساخت

صفحه 41-64

محمد رضا داراب پور؛ جواد مجروحی سردرود؛ غلامعلی طبرسا؛ مهراب داراب پور