دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، خرداد 1397 
شناسایی شاخص های جذب ، حفظ و نگهداشت نیروی انسانی مستعد در صنعت بانکداری

صفحه 15-38

علی رضاییان؛ مریم کاظم صداعی؛ منیژه قره چه؛ عباسعلی حاجی کریمی


بررسی عوامل سازمانی موثر بر مدیریت پژوهش و فناوری در ایران

صفحه 63-92

محمد صادق تراب زاده؛ علیرضا سجادیه؛ سعید حجازی فر


شرایط ایجاد دلبستگی کارکنان در سازمان‌های دولتی با استفاده از الگو‌سازی فازی

صفحه 93-114

رسول رنجبریان؛ نسرین جزنی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ علی محتشمی


ارائه مدل بومی رفتار شهروندی سازمانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

صفحه 115-138

اصغر عالم تبریز؛ اکبر عالم تبریز؛ محمد حسن پور؛ مصطفی زارعی