طراحی مدل مطلوب استقرار و نهادینه‌سازی مدیریت دانش (مورد مطالعه: دستگاه‌های اجرایی استان آذربایجان شرقی)

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 ی

3 س

4 ب

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مطلوب استقرار و نهادینه‌سازی مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی استان آذربایجان شرقی انجام شده است.طراحی/روش‌شناسی/رویکرد: روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و به لحاظ ماهیت تحقیق کمی محسوب می‌گردد. جامعه آماری مشتمل بر کلیه کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان آذربایجان شرقی بوده است و نمونه آماری تحقیق با استفاده از رابطه تعیین حجم نمونه بر اساس نظر «هیر» (2014)، 225 نفر انتخاب و پرسشنامه 117 گویه‌ی محقق ساخته‌ای بر اساس مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با کمک خبرگان تدوین شد و روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوایی نسبی و شاخص روایی محتوای تعیین و تائید شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی و مقدار کل 905/0 به دست آمد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزار Lisrel  و Spss استفاده شد.یافته‌های پژوهش: بررسی مدل پارادایم نشان داد که شرایط علّی بر پدیده محوری، شرایط زمینه‌ای، مداخله‌گر و محوری بر راهبردهای سازمانی و راهبردها بر پیامدهای مدیریت دانش تأثیر مثبت و معنی‌داری دارند.محدودیت‌ها و پیامدها: با توجه به اینکه سؤالات پرسشنامه از طریق مصاحبه حضوری از خبرگان صورت پذیرفته، بنابراین درج تمامی نظرات در پرسشنامه امکان‌پذیر نبود.پیامدهای عملی: با شناسایی مؤلفه‌ها و ابعاد مختلف مدیریت دانش می‌توان از آن‌ها برای استقرار و پیاده‌سازی بهتر مدیریت دانش در سازمان‌ها استفاده کرد.ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش با توجه به اینکه جزو اولویت‌های پژوهشی است و برای اولین بار در استان آذربایجان شرقی انجام پذیرفته بنابراین، سعی شده یک مدل مناسب برای دستگاه‌های اجرایی برای پیاده‌سازی مدیریت دانش برای بهبود روند کاری ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the effect of the e-banking adoption components on the development of new services and financial performance of Bank Maskan of Lorestan province

چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effect of component acceptance of electronic banking on the development of new services and the financial performance of the province's housing bank study the purpose, nature and methods in a class of Ali and in terms of research has been carried out in the field. The population of the study staff and customers is the Housing Bank in the province. Using the sampling method, 254 questionnaires were analyzed. A questionnaire was used to collect data after confirming its validity and reliability (Cronbach's alpha coefficient 80 hundredths) was distributed among them. To analyze the data and software LISREL Structural equation modeling was used. The results suggest that perceived security, trust, understanding and acceptance of electronic banking has a positive impact on the quality of e-banking services. And acceptance of electronic banking has a positive impact on the development of new services, new service development banks, and on the other hand have a positive impact on the financial performance of banks.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial Performance
 • Develop new services
 • Acceptance of electronic banking
 • Understanding security in electronic banking
 • Understand trust in e-banking
 • Quality of electronic banking services
 1. - ابزاری،م، قربانی،حسن، خواجه زاده، سامان، مکینیان، المیرا،1390،رتبه بندی عوامل مؤثر بر اعتمادسازی، در محیط اینترنت با استفاده از تکنیک فرآیند سلسل همراتبی، فناوری اطلاعات ، (7)3،.
 2. - امینیان، ا.م ،مهدی‌زاده،ع، محمودزاده،م ،1392، بررسی رابطه کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک با رضایتمندی و وفاداری مشتریان اینترنتی (مطالعه موردی بانک صادرات ایران –سرپرستی مرکز تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه.
 3. - ایرانمنش،علی، 1390،" شناسایی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک"، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، دانشکده مدیریت گروه مدیریت بازرگانی؛ پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد.
 4. - حسینی،م،ح، قادری، سمیه، 1389، "مدل عوامل موثر بر کیفیت خدمات بانکی" ، چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 3.
 5. - دامغانیان.ح، سیاسرانی کجوری.م،1391، "بررسی تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد به بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان زن"، مدیریت فناوری اطلاعات، دوره چهار، شماره 13.
 6. - دستگیر م، 1387، "مبانی مدیریت مالی"، جلد اول‌، چاپ سوم، نوپردازان.
 7. - دوستی، ش، نیکبخت، علیرضا، عامری، علی ، 1387، "بررسی ریسکهای موجود در ارائه خدمات الکترونیکی به مشتریان بانک ها در بانکداری الکترونیک" ، مجله اقتصادی، شماره 71- 72.
 8. - راعی، ر،سعیدی، ع،1385‌، "مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک"، جلد اول‌، چاپ دوم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی.
 9. - کریمی، م.ر، سپندارند، ص، فرزانه حق شناس، (1391)، "بررسی تأثیر ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد بر استفاده از سیستم‏های پرداخت الکترونیکی شعب بانک کشاورزی شهر تهران"، مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 4، شماره 11.
 10. - میرغفوری، ح.ا، شفیعی رودپشتی، میثم، ملکشاهی، فاطمه، 1391، "رتبه بندی حیاتی موفقیت خدمات شهری در پروژه های توسعه خدمات جدید"،فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و دوم، شماره68.
 11. - نیون، پ، ،1386،‌‌ "ارزیابی متوازن"،‌‌مترجم:‌آناهیتا‌خزایی‌و‌شیما مشایخی ،جلداول‌،چاپ اول، سازمان مدیریت صنعتی.
 12. - Al-Hawari,M, & Tony Ward, (2006) , " The effect of automated service quality on Australian banks’ financial performance and the mediating role of customer satisfaction " , Marketing Intelligence & Planning,Vol. 24 No. 2, pp. 127-147.
 13. -Boukisk, Achilleas (2013), Identifying some internal S/F factors of NSD project performance, International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 41, No. 7, pp. 531-544.
 14. -Kelly, David; Storey, Chris (2000),"New service development: initiation strategies, International" Journal of Service Industry Management, Vol. 11, No. 1, pp. 45-62
 15. -Kim, C., Tao, W., Shin, N., Kim, K.S., (2010), “An empirical study of customers’ perceptions of security and trust in e-payment systems”, Electronic Commerce Research and Applications, Vol. 9, pp. 84–95.
 16. -Ming-Yen Teoh.W, Chong.S, Lin.B, Chua.J, (2013), "Factors affecting consumers’ perception of electronic payment: an empirical analysis", Internet Research Vol. 23 No. 4, pp. 465-485.
 17. -Teoh, Wendy Ming-Yen, Chong, S.C., Lin, B., Chua, J.W., (2013), “Factors affecting consumers’ perception of electronic payment: an empirical analysis”, Internet Research, Vol. 23, No. 4, pp. 465-485.
 18. -Zhao. Anita Lifen, Koenig-Lewis. Nicole, Hanmer-Lloyd. Stuart. Philippa , Ward, (2010) ,“Adoption of internet banking services in China: is it all about trust?” International Journal of Bank Marketing , Vol. 28 No. 1, pp. 7-26.