بررسی سطح وجدان کاری و عوامل سازمانی مؤثر بر آن

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور بررسی سطح وجدان کاری و عوامل سازمانی موثر بر آن در میان کارکنان حوزه ستادی وزارت نیرو انجام شد. جامعه آماری در این پژوهش 591 نفر از کارکنان حوزه ستادی وزارت نیرو بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی و فرمول نمونه‌گیری کوکران، تعداد نمونه‌ای برابر با 234 نفر انتخاب گردید. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه بود. جهت سنجش روایی سازه از تحلیل عاملی استفاده شد. تمامی بارهای عاملی مربوط به سازه‌های تحقیق همگی در سطح پنج درصد معنادار بود. جهت سنجش پایایی، ضرایب پایایی مرکب، همه از 0.7 بزرگ‌تر بوده و شاخص‌ها به‌خوبی توسط متغیرهای پنهان‌شان توضیح داده شده‌اند. به‌منظور تجزیه ‌و تحلیل داده‌‌ها، از مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد واریانس و نرم‌افزار PLS استفاده شد. نتایج نشان داد رابطه بین «وجدان کاری» با رضایت شغلی، سبک مدیریت، پایگاه شغلی، عدالت سازمانی و مشارکت سازمانی معنادار و مثبت و با یگانگی از کار به‌صورت معکوس معنادار است. وجدان کاری قوی‌ترین رابطه را با «بیگانگی از کار» دارد؛ یعنی هر چه بیگانگی از کار بیشتر شود، منجر به کاهش وجدان کاری می‌شود. از میان شاخص‌های مربوط به ویژگی‌های پاسخگو تنها شاخص مربوط به سطح تحصیلات به صورت منفی معنادار شد یعنی هرچه تحصیلات بیشتر می‌شود، وجدان کاری کم‌تر است. سایر متغیرهای زمینه‌ای تحقیق؛ مدت سابقه کار، تجربه، سمت و تخصص و جنسیت رابطه معناداری با وجدان کاری ندارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of level of work Commitment and Assessing the Effective organizational Factors

نویسنده [English]

 • Amirhossein Mokhtari

MA in educational administrration

چکیده [English]

This study aimed to assess the level of work commitment and organizational factors affecting the work commitment of Ministry of Energy’s staff was conducted. The data collected in this study was a questionnaire. To measure the variables, the questionnaire is used. To assess the construct validity the factor analysis was used. All loads are all factors relating to the structure of the study are significant at the five percent level, and have been able to make a meaningful contribution in the measurement of relevant structures. This confirms the validity of the questionnaire. To assess the reliability, the reliability coefficient compound, are all larger than 0.7. Therefore, the parameters have been well explained by variables hide. To analyze the data, variance and software-based approach PLS structural equation modeling was used. The results showed that the relationship between "work commitment" with job satisfaction, management style, job status, organizational justice and organizational contributions is positive and significant. The relationship between "work commitment” and alienation of labor is negative and significant. The strongest correlation was with work commitment. That means that the alienation of labor increases, leading to a decline in the work commitment. Among Indicators related to responsive features the only indicator of the level of education was significant which according to the results, the relationship between education and work commitment is the reverse. The more education, the less work commitment. Other variables of research for work experience, age, position and expertise and gender have no significant relationship with work commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Work Commitment
 • Job Satisfaction
 • Management Style
 • Job Status
 • Organizational Justice
 • Organizational Contributions
 • Work Alienation
 • Least Square Structural model
 1. ابراهیم پور، علیرضا. پناهی، محمد حسین (1387). بررسی وجدان کاری و عوامل درون سازمانی مؤثر بر آن مطالعه موردی شرکت های گروه صنایع فلزی صنایع و معادن بنیاد مستضعفان و جانبازان. مجله پژوهشهای مدیریت راهبردی، 39، 101 – 133.
 2. ابطحی، حسین ( 1374 ). مدیریت نیروی انسانی (رشته مدیریت ). اصفهان : دانشگاه پیام نور.
 3. اسدی، حسین. راد، فیروز. علیزاده اقدم، محمدباقر. (1391). بررسی اخلاق کار با تأکید بر عوامل سازمانی (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه های دولتی کلانشهر تبریز). مطالعات جامعه شناسی، 2(5). 44-29.
 4. امینیان, صدیقه, اسکندری چراتی, آذر (1392). بررسی تعهد کاری استادان و عوامل جامعه شناختی موثر بر آن (مطالعه موردی: دانشگاههای آزاد اسلامی شرق استان گلستان). مطالعات جامعه شناختی ایران. 3 (11)، 66-55.
 5. براتی؛ هاجر، عریضی؛ حمیدرضا، نوری؛ ابوالقاسم (1389) رابطه بین جو سازمانی و وجدان کاری با عملکرد شغلی، روانشناسی کاربردی 65-81.
 6. بیرو،آلن (1366). فرهنگ علوم اجتماعی (ترجمه دکتر باقر ساروخانی)، تهران، انتشارات کیهان.
 7. دوستار, محمد, مستقیمی, محمودرضا, اسماعیل زاده, محمد. (1394). رهبری اخلاقی و بررسی تاثیر ابعاد آن بر تعهد سازمانی. مطالعات مدیریت بهبود و تحول. 24 (79)، 45-27.
 8. ساروخانی باقر, طالبیان سیدامیر (1381). وجدان کاری و عوامل اجتماعی موثر بر آن (تحقیقی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران) مجله جامعه شناسی ایران . 4 (4). 162 - 188.
 9. سعیدیان؛ نرگس، مرادی؛ مصیب (1388)،رابطه سبکهای رهبری باس با وجدان کاری و تعهد کاری مدیران مدارس متوسطه پسرانه شهر اصفهان، دانش و پژوهش در علوم تربیتی. 23 (22). 140-119.
 10. شفیع پور مطلق؛ فرهاد، الیاسی؛ فرنگیس (1392). تعیین رابطه بین بهره گیری از مدیریت دانش،وسازمان یادگیرنده با جو سازمانی رقابت ساز ادراک شده مبتنی بر میانجی گری انگیزه توفیق طلبی شغلی( مورد مطالعه؛ دیدگاه اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات) مقاله های همایشهای ایران، کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
 11. علیزاده اقدم، محمدباقر (1384) بررسی تأثیر نظام اداری، بورکراتیک و ویژگی های فردی بر وجدان کاری کارمندان (مورد نمونه دانشگاه تبریز فصلنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز)، 18. 158-135.
 12. فرهنگ پور؛ مهدی(1382). بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و وجدان کاری کارکنان صنعت برق کرمان، مدیریت منابع انسانی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان.
 13. قائمی، سید محمد (1394). بررسی رابطه بین تفویض اختیار و وجدان کاری کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویر احمد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 14. کلانتری، صمد؛ خلیل نتاج، خدیجه (1386)؛ بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر وجدان کاری در بین کارکنان بانک های شهرستان بابل. مجله توسعه اجتماعی، 2 (1) . 131 – 157.
 15. گشتاسب، مریم. محسنی تبریزی،علیرضا. کرمی، بختیار (1389) مطالعه جامعه‌شناختی وجدان کاری و عوامل سازمانی مؤثر بر آن (مطالعه مقایسه‌ای کارکنان ادارات دولتی تهران و یاسوج). مجله مطالعات جامعه شناسی. ( 7 (. 127 – 148.
 16. لیاقت دار، محمد جواد؛ بختیار نصر آبادی، حسن علی؛ سمیعی، فاطمه؛ هاشمی، بی بی وجهیه (1390)؛ بررسی میزان تأثیر و نقش عوامل موثر بر وجدان کاری. مجله جامعه شناسی کاربردی، 41 ، 27 - 40.
 17. محسنی‌تبریزی، علیرضا؛ عباسی‌قادی، مجتبی؛ کمری، علی‌عباس (1387) بررسی عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر ارتقا روحیه وجدان‌کار سازمانی کارکنان شاغل در سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران. 1(1)، 67-91
 18. محمدیان نژاد، حسن (1376). بررسی عوامل مؤتر بر حاکمیت وجدان کاری از نظر کارکنان سازمانهای مشمول قانون استخدام شهر کرمان پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان.
 19. معیدفر، سعید (1377). بررسی اخلاق کار و عوامل فردی و اجتماعی‌ مؤثر‌ بر آن. پژوهشی در مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
 20. معیدفر، سعید (1385). اخلاق کار و عوامل موثر بر آن در کارکنان ادارات دولتی. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی : 6 (23). 321 – 341.
 21. Archana, V. (2004). Occupational Stress and Social Support as Predictors of Organizational Commitment. Psychological Studies.49(2-3),202-204.
 22. Bennet, H. & Durkin, M. (2000). The Effects of Organizational Change on Employee Psychological Attachment as Exploratory Study. Journal of Managerial Psychology. 15(2), 120-146.
 23. Brown,CH. &Curran,R.G. & Smith,M.L.(2003). The Role of Emotional Intelligence in the Career Commitment and Desion-Making Process. Journal of Career Assessment.11 (4), 379-393.
 24. Chau-kiu Cheung , Ngan-pun Ngai (2010) Training to raise unemployed youth's work commitment in Tianjin, Children and Youth Services Review 32(2):298-305.
 25. Elizur, D. & Kolowsky, M. (2001). Values and Organizational Commitment. International Journal of Manpower. 22(7), 593-599.
 26. Lemons, M, &; Jones, C. A. (2001). Procedural justice in promotion decisions: Using perceptions of fairness to build employee commitment Journal of Managerial Psychology 16(4), 268 - 280.
 27. Mansoer, W.D. & Oei, T.P.S. (1999). Predictors of Career Commitment and Employment level of Tertiary-Educated Indonesian Women. Australian Journal of Psychology. 51(1), 29-36.
 28. Mc Kenna, S. (2005). Organizational Commitment in the Small Entrepreneurial Business in Singapore. Cross Cultural Management. 12(2), 16-20.
 29. Nussbaum, M. (2006). Frontiers of justice. Cambridge, MA: Harvard University pres
 30. Peng, Kelly Z. Ngo, Hang-Yue. Shi, Junqi & Wong, Chi-Sum (2009) Gender differences in the work commitment of Chinese workers: An investigation of two alternative explanations. Journal of World Business. 44(3), 323–335.
 31. Şendogdu, A. Aslan, Kocabacak, Ayşe & Güven, Şükrü (2013) The Relationship between Human Resource Management Practices and Organizational Commitment: A Field Study. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 99(6), 818-827. The Proceedings of 9th International Strategic Management Conference
 32. Singh, B.; Gupta, P.K. & Venugopal, S. (2008). Organizational Commitment: Revisited. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology. 34(1),57-68
 33. Tummers, L.G. & Den Dulk, L. (2013). The effects of work alienation on organizational commitment, work effort and work-to-family enrichment. Journal of Nursing Management. 21(6):850-9
 34. Wolf, J.B. & Betz, N.F. (2004). The Relationship of Attachment Variables to Career Decision-Making Self Efficacy and Fear of Commitment. Career Development Quarterly, 52, 363-369.