تبیین مدل مدیریت حقوقی توسعه‌پایدار در صنعت ساخت

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت ساخت، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

2 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

3 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

4 استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

همه نظریه ها نسبی هستند، هیچ نظریه‌ای کامل نیست و اگر کامل بود نظریه نبود، بلکه واقعیت یا با کمی اغماض حقیقت بود. نظریات در طول زمان ظهور و تکامل می‌یابند، توسعه‌پایدار، مبانی حاکم و شیوه‌های حصول آن هم تابعی از این قاعده هستند. رشد سریع علوم و تخصصی شدن آن سبب گردیده است که پدیده‌ای نو به نام "واگرایی علوم" رخ دهد. گاهی فعالیت‌های علمی مختلف آثار متفاوت و بعضاً متضادی بر یک موضوع خاص دارند. فعالیت‌های حقوقی، مدیریتی و مهندسی مرتبط با توسعه‌پایدار در ساختمان‌های سبز متأثر و مؤثر بر یکدیگرند و از پدیده واگرایی علوم مستثنی نمی باشند. در این تحقیق تلاش شده است با بهره‌گیری از مطالعه منابع روز و روش تحقیق کیفی (مصاحبه با نخبگان با استفاده از روش گلوله‌برفی) در ترکیب با روش‌های کمی و تحلیل‌های آماری مدل مدیریت حقوقی توسعه‌پایدار با رویکرد ساختمان‌های سبز در ایران تبیین گردد. بر این اساس شاخص‌های اساسی سه رشته مختلف حقوق، مهندسی و مدیریت در کنار سیاست‌گذاری‌های کلان شناسایی و ارزیابی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق کمک شایانی بر انطباق برآیند نیروهای سه رشته یاد شده و تعیین مهم‌ترین اولویت‌ها برای نیل به اهداف توسعه‌ای پایدار و جامع به ویژه در صنعت ساخت خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Legal Management Model for Sustainable Development in Construction Industry

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Darabpour 1
 • Javad Majrouhi Sardroud 2
 • Gholam Ali Tabarsa 3
 • Mehrab Darabpour 4
1 Ph.D. Candidate, Department of Civil Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University,
3 Professor, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 Professor, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The principles and methods related to Sustainable development are emerging and evolving over time. The rapid growth of science and its specialization have led to a new phenomenon called "Science Divergence". Occasionally, different scientific activities have different and sometimes contradictory effects on a particular topic. Legal, management, and engineering activities related to the development of green buildings affect and influence each other. They are to some extent fallowing the science divergence phenomenon. Hence, it is vital to rearrange the efforts of these three activities (management, engineering, and law) in the same direction to avoid later conflicts. This will also be a great help to find an optimum path towards sustainability.
The main purpose of this study is to identify the requirements of constructing green buildings, by keeping technical, legal and management indicators and principals in mind; to ensure the achievement of the sustainable development objectives. For this purpose, a qualitative approach (snowball researching method) combined with a quantitative researching method was used. This study, resulted in designing a Legal Management Model regarding the requirements, obstacles and indicators of sustainable buildings.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sustainable development
 • Legal Management
 • Green Building
 • Snowball method
 1. - آقاجانی، فهیمه، (1394)، توسعه پایدار (مفاهیم، شاخص‌ها، مدل ها)، انتشارات ترمه،
 2. - بریم نژاد، ولی؛ شریفات، مسعود، (1392)، اصول و شاخص‌های توسعه پایدار. انتشارات پلک. ص 29.
 3. - زاهدی، شمس السادات، (1395)، توسعه پایدار جامع، با تأکید بر مدیریت و کارآفرینی بشر، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ص 56.
 4. - طبرسا، غلامعلی، (1393)، مبانی و تئوری سازمان و مدیریت، حرکت نو.
 5. - طبرسا، غلامعلی، احمدی زاد، آرمان، (1394)، مدیریت سرمایه‌ها و دارایی‌های نا مشهود سازمان (مدل ها، یافته‌ها و شاخص‌های سنجش، مؤسسه کتاب مهربا نشر،
 6. - عبدالهی، محسن، فریادی، مسعود، (1389)، چالشهای حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست ایران، علوم محیطی، سال هفتم شماره 4
 7. - کمالی، یحیی، (1391)، ترجمه، نهادینه سازی توسعه پایدار، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، ص 49.
 8. - مبرقعی, نغمه، (۱۳۸۹)، لزوم تحقق مدیریت یکپارچه محیط زیست شهری، نخستین همایش توسعه شهری پایدار، تهران، قطب علمی توسعه شهری پایدار
 9. - محمودی، محمدمهدی، (1392)، توسعه مسکن همساز با توسعه پایدار، دانشگاه تهران.
 10. - Adler, R.W. Drought, sustainability, (2010), and the law. Sustainability, 2, 2176-2196. 10.
 11. - Ashford, N.A., Hall, R.P. (2011). The importance of regulation-induced innovation for sustainable development. Sustainability, 3, 270-292.
 12. - Bosselmann, K. (2010), Losing the forest for the trees: environmental reductionism in the law. Sustainability, 2, 2424-2448.
 13. - Craig, R.K.; Ruhl, J. (2010), Governing for sustainable coasts: complexity, climate change, and coastal ecosystem protection. Sustainability, 2, 1361-1388.
 14. - Dernbach, J. C., & Mintz, J. A. (2011). Environmental laws and sustainability: An introduction. Sustainability, 3(3), 531–540. https://doi.org/10.3390/su3030531
 15. - Hill, R. C. and Bowen, P. A. (1997) ‘Sustainable construction: principles and a framework for attainment’, Construction Management and Economics, 15(3), pp. 223–239. doi: 10.1080/014461997372971.
 16. - Kennedy, A.L. (2010), Using community-based social marketing techniques to enhance environmental regulation. Sustainability 2010, 2, 1138-1160.
 17. - Medina, R.; Tarlock, A.D. (2010) Addressing climate change at the state and local level: using land use controls to reduce automobile emissions. Sustainability, 2, 1742-1764.
 18. - See: Ross, A. It‟s time to get serious—Why legislation is needed to make sustainable development a reality in the UK. Sustainability 2010, 2, 1101-1127.