شناسایی و اولویت‌بندی واحدهای سازمانی برای اجرای آزمایشی سیستم مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی (مورد مطالعه: صندوق ذخیره فرهنگیان)

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

     امروزه مدیریت دانش و سازکارهای مرتبط با آن، به عنوان یک چالش اساسی برای سازمان­ها به حساب می­آید، زیرا در صورت عدم بهره­گیری از مدیریت دانش، سازمان­ها توانمندی بهره‌مندی از مزایای متعدد آن را ندارند و از سوی دیگر استقرار چنین سیستم­هایی همواره مشکلات خود را دارد؛ به همین منظور اجرای آزمایشی سیستم مدیریت دانش برای مدیریت هر چه بهتر این پروژه بسیار الزامی است. هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه روشی برای شناسایی و اولویت‌بندی واحدهای سازمانی به منظور پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی بوده است. پژوهش حاضر از نظر هدف جزء پژوهش های کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی – پیمایشی  است. جامعه آماری این پژوهش 10 تن از خبرگان حوزه مدیریت دانش در صندوق ذخیره فرهنگیان است. این افراد براساس رویکرد نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند. در این پژوهش محقق با مطالعه ادبیات نظری و پیشینه­ تحقیقات داخلی و خارجی 10 عامل را در استقرار مدیریت دانش در صندوق ذخیره فرهنگیان شناسایی نمود که این 10 معیار شامل فرهنگ، فناوری اطلاعات، مدیریت، ساختار سازمانی، راهبرد، آموزش، منابع انسانی، دیدگاه نسبت به تغییرات، فرآیندهای دانشی و پاداش­های انگیزشی بوده است. در این تحقیق، برای گردآوری داده­ها از دو پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه در بین اعضای خبره صندوق ذخیره فرهنگیان که دارای دانش کافی در زمینه مدیریت دانش و پیاده‌سازی به صورت پایلوت بودند توزیع گردید.  در تجزیه و تحلیل داده­ها از دو روش دیمتل فازی و همچنین دلفی فازی استفاده شده است. معیارهایی که دارای وزن بالاتری هستند شامل مدیریت (6.646)، منابع انسانی (6.289)، فرآیندهای دانشی (6.185)، راهبرد (6.109) و فرهنگ سازمانی (6.106) بیشترین اهمیت را در بین معیارهای پژوهش دارند.

عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of Organizational Units for the Pilot Implementation of the Knowledge Management System in Government Organizations (Case study: Cultural Resources Fund)

نویسندگان [English]

 • Navid Nezafati
 • Roya Ghafarinia

Shahid Beheshti Universtity

چکیده [English]

Today, knowledge management and related mechanisms are considered as a major challenge for organizations, because in the absence of knowledge management, organizations can not benefit from multiple benefits and, on the other hand, establishing such systems always has its own problems; therefore, the choice of pilot knowledge management for the best management of this project is very necessary. The main purpose of the present research is to provide a method for prioritizing organizational units in order to implement knowledge management in governmental organizations. The present research is a descriptive survey method in terms of the purpose of the research. The statistical population of this research is 10 experts in the field of knowledge management in the Cultural Resources Fund. They were selected on the basis of a targeted sampling approach. In this research, the researcher, with the study of theoretical literature and the history of internal and external research, identified 10 factors in the establishment of knowledge management in the Cultural Resources Fund, which includes 10 criteria including culture, information technology, management, organizational structure, strategy, education, human resources, The view was about changes, knowledge processes and motivational rewards. In this research, two questionnaires were used to collect data. This questionnaire was distributed among the members of the Cultural Resources Fund who had sufficient knowledge in knowledge management and pilot implementation. Fuzzy Dematel and Fuzzy Delphi were used to analyze the data. The criteria that have a higher weight are management (6,646), human resources (6,289), knowledge processes (6,185), strategy (6,109), and organizational culture (6,106) are most important among research criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge Management- Pilot Knowledge Management- Knowledge Implementation- Fuzzy Dematel Technique
 1. منابع فارسی
 2. اخوان، پیمان؛ سنجقی، محمدابراهیم و اجاقی، حامد.(1391). بررسی روابط بین مدیریت نوآور، فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش (مطالعه موردی در سازمان های صنعتی پژوهشی منتخب). راهبرد دفاعی، 10(38)، صص175-199.
 3. بهادری، فرد، عبدالرضا(1391) « رویکردی بر مدیریت دانش، راه‌کارها و موانع پیش‌رو» نشریه تدبیر، ش 108 ، ص 1-8
 4. نظافتی، نوید، سجادی، بهروز، علی بیگی، بهنام( 1391) « تأثیر استراتژی­های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان.تهران» فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی- تهران، دوره 6، ش2ش، ص 1- 8
 5. منابع انگلیسی
 6. Alavi, M. and Leidner, D., (2001) Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues. MIS Quarterly, 25(6), 95-116.
 7. Bailey , N (2010) " Edington Assessing value in organizational knowledge creation: Considerations for knowledge workers
 8. Bertoni G.D. (2008)Knowledge management in organizations: Examining the interaction between technologies, techniques, and people
 9. Che Pa, M.P.. (2012) Improving learning management through semantic web and social networks in e-learning environments,Expert system with applications 38 pp 1-19
 10. Davenport, T. H., De Long, D. W., & Beers, M. C. (1998). Successful knowledge management projects. Sloan management review, 39(2), 57-43
 11. Fontela, E., & Gabus, A. (1976). The DEMATEL observer, DEMATEL 1976 Switzerland Geneva: Battelle Geneva Research Center.
 12. Hung, C.Y. Ming Hung, S.Pin Lin, Q. Tsai, M. L. (2005). Critical Factors in Adopting a Knowledge Management System For The Pharmaceutical Industry. Industrial Management & Data Systems, 105(2), 164-183
 13. Journal of Knowledge Management, 5 (1) (2008), pp. 68-75
 14. Kebede, B ( 2010)" Knowledge management: a multi-disciplinary approach to knowledge in organisations. In: Proceedings IAKE 1992, p. 30-53. Software Engineering Press, Kensington
 15. Knoco Ltd, (2011) KM White Paper – pilot projects , available at:http://www.knoco.com/KM%20White%20Paper%20%.
 16. Lin, C J; Wu, W W.(2008). A causal analytical method for group decision making under fuzzy environment. Expert Systems with Applications, 34, 205-213.
 17. M. Kang, B. Kim (2014) Embedded resources and knowledge transfer among R&D employees Journal of Knowledge Management, 17 (5) (2014), pp. 709-723
 18. Milton,Nick and Barnes,Stephanie (2015). Designing a Successful KM Strategy: A Guide for the Knowledge Management Professional. United States of America.
 19. MIS Quarterly, 29 (2) (2010), pp. 279-309
 20. Ritella, H., Geib, M., Kolbe, L.M. and Brenner, W. (2015) Knowledge-enabled customer relationship management. Journal of Knowledge Management 7(5), 10406–10421.
 21. Shan , S. Zhao Q, Hua , F (2013) " Impact of quality management practices on the knowledge creation process" Computers & Industrial Engineering 64 (2013) 211–223
 22. Shankar, Venkatesh, Amy K. Smith, and Arvind Rangaswamy (2003), “Customer satisfaction and loyalty in online and offline environments,” International Journal of Research in Marketing, 20(2), 153-75.
 23. Wu H Y, Sin Y H, (2010) Using BPNN and DEMATEL to modify importance–performance analysis model – A study of the computer industry. Exper Systems with Applications 2009; 36: 9969–9979.
 24. Zenip Orden , Su-Chao Chang and Ming-Shing Lee. (2014). The linkage between knowledge accumulation capability and organizational innovation, JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT, VOL. 12 NO. 1 2008, pp. 29-49