ارائه الگوی عملکرد شغلی کارکنان مبتنی بر هوش فرهنگی و خصیصه‌های شخصیتی با میانجی گری سازگاری میان فرهنگی (مطالعه موردی: شرکت پالایش نفت تهران)

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 دانشجو دکترا

2 استادیار دانشگاه

3 استادیار

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر هوش فرهنگی و خصیصه‌های شخصیتی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش میانجی‌گری سازگاری میان فرهنگی در شرکت پالایش نفت تهران می‌باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، در گروه تحقیقات کاربردی قرار گرفته و از جهت روش، تحقیق توصیفی و در زمره تحقیقات پیمایش و همبستگی قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش را 2700 نفر از مدیران و کارکنان شرکت پالایش نفت تهران تشکیل می‌دهد که از این تعداد 337 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌های این پژوهش از طریق پرسشنامه و به روش تصادفی طبقه‌ای جمع آوری و با روش مدل معادلات ساختاری توسط نرم افزار SPSS22 و AMOS22  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ و پایایی ترکیبی، و روایی پرسشنامه با استفاده از روایی همگرا و روایی محتوا با استفاده از نظر متخصصان آشنا به موضوع پژوهش مورد تایید قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها منجر به تایید همه‌ی فرضیه‌های پژوهش گردید. نتایج و یافته‌های مدل معادلات ساختاری حاکی از آن است که سازگاری میان فرهنگی به عنوان متغیر میانجی نقش موثری را در تاثیر هوش فرهنگی و خصیصه‌های شخصیتی بر عملکرد شغلی ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Employees' Performance Pattern Representation Based on Cultural Intelligence and Personality Traits Using Mediation of Cross-cultural Adaptation (Case Study: Tehran Oil Refining Company)

نویسندگان [English]

 • nadia iezi 1
 • Masoud Pourkiani 2
 • Ayoub Sheikhi 3
 • farzaneh bigzadeh 3

1 phd student

2 Assistant Professor

3 Assistant Professor

چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the effect of cultural intelligence and personality traits on employees' performance using the role of intercultural mediation in Tehran Oil Refining Company. The current research, in terms of purpose, is set in the applied research group, and method-wise, it is a descriptive research and is categorized in the surveying and solidarity research field. The statistical population of this study is 2700 managers and employees of the Tehran Oil Refining Company, 337 of them were selected as samples. The data was collected through a simple random sampling questionnaire and analyzed by SPSS22 and AMOS22 software using structural equation modeling. The stability of the questionnaire was confirmed by using Cronbach's Alpha coefficient and composite reliability, and the validity of the questionnaire was confirmed using convergent validity and content validity using the knowledge of the professional and experts familiar with the research topic. The results of the data analysis led to confirmation of all the research hypotheses. The results and findings of the structural equation model indicate that cross-cultural adaptation as a mediator variable plays an important role in the effect of cultural intelligence and personality traits on job performance

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cultural Intelligence
 • Personality Traits
 • Cross-cultural Adaptation
 • Employees' Performance
 • Tehran Oil Refining Company
 1. - اسدنیا، ا و جلیل پور، پ و احمدی، و و بریاجی، م، 1395، رابطه ویژگی‌های شخصیتی با عملکرد شغلی در بین کتابدارن کتابخانه‌های دانشگاه‌های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات، سال اول، شماره دوم، صص 157-142.
 2. -توکلی، ا، 1393، بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی، عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی پرستاران بخش درمان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان.
 3. -درویش،‌ ن و ذاکری، م و نادری، ک، 1392، بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و عملکرد شغلی پرستاران، نشریه پیام مشاور، نشریه مشترک دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم و مرکز مشاوره دانشگاه تهران، شماره 74، ص 1-2.
 4. -رشیدپور، م، 1385، طراحی مدل ساختاری جهت دستیابی به مزیت رقابتی به واسطه ی ابعاد کارآفرینی ‏استراتژیک و عملکرد سازمان‌ها (حوزه ی مطالعه: صنعت ساختمان و مسکن ایران)، دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران.
 5. -هادی زاده مقدم، ا و حسینی، ا، 1387، بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و اثربخشی گروهی(مورد کاوی:مرکز نوسازی و تحول اداری)،
 6. -.Adenuga, M, 2013, who suffers more from job insecurity? A meta–analytic review, Applied Psychology: An International Review, 57, 272–303.
 7. -Ang, S & Van Dyne, L & Koh, S, 2007, Personality correlates of the four-factor model of cultural intelligence, Group and Organization Management, vol. 31, pp 100–123.
 8. -Ang, S,& Dien, K, 2012, On the cross–language replicability of personality factors.Journal of Research in Personality, 44, 436–441.
 9. -Belak, L, 1988, Ethical Issues in Human Resources Systems. Human Resource Management Review. No.11. 11-29.
 10. -Earley, P & Ang, S, 2003, Cultural Intelligence: individual interactions across cultures. Stanford, CA. Stanford Business Books.
 11. -Ghafari, M, Taslimi Baboli, A, Mohamadi Sadr, M., 2014, Studying Impact of Personality Traits on Intention to Entrepreneurship Between University of Isfahan’s Personnel", Middle-East Journal of Scientific Research 19 (11): 1432-1438.
 12. -Hafnidar, 2013,The relationship among five factor model of personality,spirituality and forgiveness,international journal of social science and humanity,vol.3,No.2.
 13. -Lin, Y., Chen, A. S., Song, Y. ,2012, Does your intelligence help to survive in a foreign jungle? The effects of cultural intelligence and emotional intelligence on cross-cultural adjustment, International Journal of Intercultural Relations, 36: 541– 552.
 14. -Nunnally, J, 1978, Psychometric methods." New York: McGraw.
 15. -Olders, M, 2008, Conscientiousness and Performance of Sales Representatives: Test of the Mediating Effects of Goal Setting, Journal of Applied Psychology, 78(5), pp. 715-722.
 16. -Penney, L.M., David, E., Witt, L.A., 2011, A review of personality and performance: identifying boundaries, contingencies, and future research directions. Journal of Human Resource Management Review, Vol. 21, pp.297-310.
 17. -Persbitro, M, 2016, Happiness habits at work-Twelve secrets for a happy workplace, www.happinesshabits.com.
 18. -.Shu, F.; Samuel T. M. and Roya A., 2017, The HEXACO personality traits, cultural intelligence, and international student adjustment, Personality and Individual Differences 106, 21–25.
 19. -Triandis, Harry C. (2004). The many dimensions of culture. Academy of Management Executive, 18 (1).