تأثیر معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی عملکرد بر انگیزش کارکنان برای مشارکت در تعیین هدف و عملکرد شغلی

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 * کارشناس ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز (نویسنده مسئول).

2 ** استادیار، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 *** دانشیار، دانشگاه شهید چمران اهواز.

چکیده

     هدف از این پژوهش بررسی تأثیر معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی عملکرد بر انگیزش درونی و بیرونی برای مشارکت در تعیین هدف و عملکرد شغلی کارکنان بخش دولتی است. روش پژوهش از نظر نحوه گردآوری داده­ها، توصیفی ـ همبستگی است. به‌منظور جمع­آوری داده­ها یک نمونه 299 نفره با استفاده از پرسشنامه با روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب و ارزیابی شد. برای دستیابی به اعتبار پرسشنامه از روایی محتوایی و روایی سازه بهره گرفته شد و برای محاسبه پایایی، ضریب آلفای کرونباخ به­کار رفت که نشان‌دهنده پایایی متغیرهای پژوهش بود. برای آزمون فرضیه­ها از مدل­یابی معادلات ساختاری و نرم­افزار ایموس استفاده شد. نتایج نشان داد که معیارهای غیرمالی ارزیابی عملکرد بر انگیزش درونی برای مشارکت در تعیین هدف و انگیزش بیرونی برای مشارکت در تعیین هدف تأثیر معناداری دارند. معیارهای مالی ارزیابی عملکرد بر انگیزش درونی برای مشارکت در تعیین هدف تأثیر معناداری دارند. انگیزش درونی و انگیزش بیرونی برای مشارکت در تعیین هدف، دارای تأثیر معناداری بر عملکرد شغلی هستند. معیارهای غیرمالی ارزیابی عملکرد از طریق انگیزش درونی برای مشارکت در تعیین هدف و انگیزش بیرونی برای مشارکت در تعیین هدف تأثیر معناداری بر عملکرد شغلی دارند. معیارهای مالی ارزیابی عملکرد از طریق انگیزش درونی برای مشارکت در تعیین هدف دارای تأثیر معناداری بر عملکرد شغلی هستند.

کلیدواژه‌ها


 1. . احدی، بهمن، فتحی، آیت اله و عبدالمحمدی کریم (1393). بررسی عوامل روان‌شناختی مؤثر بر عملکرد شغلی کارکنان فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی، فصلنامه دانش انتظامی آذربایجان شرقی، 4(4)، 78-63.
 2. احمدی، مالک، امانی ساری بگلو، جواد و معصومی وحیده (1393). کاربرد نظریه‌ی خودمختاری در پیش‌بینی عملکرد شغلی معلمان تربیت‌بدنی. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 3(2)، 88-77.
 3. انصاری، منوچهر، رحمانی یوشانلویی، حسین، دانیالی ده حوض، محمود و مردانی ایوب (1390). بررسی تأثیر معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی عملکرد بر رضایت شغلی از دیدگاه کارکنان شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 18(63)، 20-1.
 4. رضائیان، علی (1390). مبانی سازمان و مدیریت (چاپ چهاردهم). تهران: انتشارات سمت.
 5. سپهوند، رضا، نصر اصفهانی، علی، عارف نژاد، محسن، سبحانی، محمد (1392). تأثیر رهبری معنوی بر انگیزش درونی کارکنان. چشم‌انداز مدیریت دولتی، 4(1)، 127-107.
 6. مؤمنی، منصور و فعال قیومی، علی (1387). تحلیل آماری با استفاده از SPSS. (چاپ دوم). تهران: کتاب نو.
 7. Abdel-Maksoud, A., Dugdale, D., & Luther, R. (2005). Non-financial performance measurement in manufacturing companies. The British Accounting Review, 37(3), 261-297.
 8. Akanbi, P. A. (2011). Influence of extrinsic and intrinsic motivation on employees’ performance. Retrieved October, 7, 1-14.
 9. Akinbowale, M. A., Jinabhai, D. C., & Lourens, M. E. (2013). The Impact of Performance Appraisal Policy on Employee Performance–A Case Study of Guaranty Trust Bank in Nigeria. Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(14), 677-686.
 10. Anderse´n, J. (2010). A critical examination of the EO-performance relationship. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 16(4), 309-328.
 11. Ayub, N. (2010). Effect of intrinsic and extrinsic motivation on academic performance. Pakistan business review, 27(1), 363-372.
 12. Banker, R. D., Chang, H., & Pizzini, M. J. (2004). The balanced scorecard: Judgmental effects of performance measures linked to strategy. The Accounting Review, 79(1), 1-23.
 13. Befort, N., & Hattrup, K. (2003). Valuing task and contextual performance: Experience, job roles, and ratings of the importance of job behaviors. Applied HRM Research, 8(1), 17-32.
 14. Burney, L., & Widener, S. K. (2007). Strategic performance measurement systems, job-relevant information, and managerial behavioral responses-role stress and performance. Behavioral Research in Accounting, 19(1), 43-69.
 15. Chang, L. C., & Liu, C. H. (2008). Employee empowerment, innovative behavior and job productivity of public health nurses: A cross-sectional questionnaire survey. International journal of nursing studies, 45(10), 1442-1448.
 16. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1980). Self-determination theory: When mind mediates behavior. The Journal of Mind and Behavior, 33-43.
 17. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). The general causality orientations scale: Self-determination in personality. Journal of research in personality, 19(2), 109-134.
 18. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The" what" and" why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological inquiry, 11(4), 227-268.
 19. Ellinger, A. E., Ketchen, D. J., Hult, G. T. M., Elmadağ, A. B., & Richey, R. G. (2008). Market orientation, employee development practices, and performance in logistics service provider firms. Industrial Marketing Management, 37(4), 353-366.
 20. Hall, M. (2008). The effect of comprehensive performance measurement systems on role clarity, psychological empowerment and managerial performance. Accounting, Organizations and Society, 33(2), 141-163.
 21. Hartmann, F., & Slapničar, S. (2009). How formal performance evaluation affects trust between superior and subordinate managers. Accounting, Organizations and Society, 34(6), 722-737.
 22. Hayati, K., & Caniago, I. (2012). Islamic work ethic: The role of intrinsic motivation, job satisfaction, organizational commitment and job performance.Procedia-Social and Behavioral Sciences, 65, 1102-1106.
 23. He, J., & Lau, C. M. (2012). Does the reliance on nonfinancial measures for performance evaluation enhance managers’ perceptions of procedural fairness?. Performance Measurement and Management Control: Global Issues Studies in Managerial and Financial Accounting, 25, 363–388.
 24. Heshmati, A., Hashemi, S. R., & Khoram, Z. N. (2016). The Impact of Financial and Non-financial Measures on Employee Motivation to Participate in Organization’s Target Setting (Case Study: Telecommunication Infrastructure Company TIC). International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS) ISSN 2356-5926, 1(1), 2395-2406.
 25. Kaplan, R. S. (1984). The evolution of management accounting. In Readings in Accounting for Management Control. 586-621.
 26. Kaplan, R. S. & Atkinson, A. (1998). Advanced Management Accounting, 3rd Ed, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 27. Lau, C. M. (2011). Nonfinancial and financial performance measures: How do they affect employee role clarity and performance?. Advances in Accounting, 27(2), 286-293.
 28. Lau, C. M. (2015). The effects of nonfinancial performance measures on role clarity, procedural fairness and managerial performance. Pacific Accounting Review, 27(2), 142-165.
 29. Lau, C. M., & Amirthalingam, V. (2014). The Relative Importance of Comprehensive Performance Measurement Systems and Financial Performance Measures on Employees’ Perceptions of Informational Fairness. Advances in Management Accounting, 24, 77-115.
 30. Lau, C. M., & Berry, E. (2010). Nonfinancial performance measures: How do they affect fairness of performance evaluation procedures?. Performance Measurement and Management Control: Innovative Concepts and Practices, Studies in Managerial and Financial Accounting, 20, 285-307.
 31. Lau, C. M., & Moser, A. (2008). Behavioral effects of nonfinancial performance measures: The role of procedural fairness. Behavioral Research in Accounting, 20(2), 55-71.
 32. Lau, C. M., & Roopnarain, K. (2014). The effects of nonfinancial and financial measures on employee motivation to participate in target setting. The British accounting review, 46(3), 228-247.
 33. Lau, C. M., & Scully, G. (2015). The roles of organizational politics and fairness in the relationship between performance management systems and trust. Behavioral Research in Accounting, 27(1), 25-53.
 34. Lau, C. M., & Sholihin, M. (2005). Financial and nonfinancial performance measures: How do they affect job satisfaction? The British Accounting Review, 37(4), 389-413.
 35. Lau, C.M., Wong, K.M. & Eggleton, I. (2008). Fairness of performance evaluation procedures and job satisfaction: the role of outcome-based and non-outcome-based effects. Accounting and Business Research, 38(2), 121-135.
 36. Maina, J. M. (2015). Effect of Performance Management System on Employee Performance: A Study of Food and Agriculture Organization (Doctoral dissertation, United States International University-Africa). 1-69.
 37. Marie, A, A.,. Ibrahim, M, E., & Al Nasser, A.D. (2014). Effects of Financial and Non-financial Performance Measures on Customers’ Perceptions of Service Quality at Islamic Banks in UAE. International Journal of Economics and Finance, 6(10), 201-213.
 38. Matsson, A., & Dahlqvist, A. (2013). The impact of extrinsic and intrinsic rewards on employees’ motivation – A case study of an insurance company. Master’s Thesis Corporate and Financial Management, Lund University, 1-46.
 39. Milka, w., Michael, k., & Tanui, T. (2015). Effect of Extrinsic Motivation on Employee Performance in Medium Class Hotels in Kisumu City, Kenya. European Journal of Business and Management, 7(7), 240-248.
 40. Muogbo, U. S. (2013). The Influence of Motivation on Employees’ Performance: A Study of Some Selected Firms in Anambra State. AFRREV IJAH: An International Journal of Arts and Humanities, 2(3), 134-151.
 41. Nadarajaha, S., , Kadiresanb, V., Kumarc, R., Ahmad Kamild, N, N., & Yusoffe., Y, M. (2012). The Relationship of HR Practices and Job Performance of Academicians towards Career Development in Malaysian Private Higher Institutions. International Conference on Asia Pacific Business Innovation and Technology Management. Procedia - Social and Behavioral Sciences 57, 102–118.
 42. Rogstadius, J., Kostakos, V., Kittur, A., Smus, B., Laredo, J., & Vukovic, M. (2011). An assessment of intrinsic and extrinsic motivation on task performance in crowdsourcing markets. Icwsm, 11, 17-21.
 43. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American psychologist, 55(1), 68-78.
 44. Shahzadi, I., Javed, A., Pirzada, S, S., Nasreen, S., & Khanam, F. (2014). Impact of Employee Motivation on Employee Performance. European Journal of Business and Management, 6(23), 159-166.
 45. Sony, M., & Mekoth, N. (2016). The relationship between emotional intelligence, frontline employee adaptability, job satisfaction and job performance. Journal of Retailing and Consumer Services, 30, 20-32.
 46. Wang, X., Liao, J., Xia, D., & Chang, T. (2010). The impact of organizational justice on work performance: Mediating effects of organizational commitment and leader-member exchange. International Journal of manpower, 31(6), 660-677.
 47. Wong-On-Wing, B., Guo, L., & Lui, G. (2010). Intrinsic and extrinsic motivation and participation in budgeting: Antecedents and consequences. Behavioral Research in Accounting, 22(2), 133-153.
 48. Yousaf, A., Yang, H., & Sanders, K. (2015). Effects of intrinsic and extrinsic motivation on task and contextual performance of Pakistani professionals. Journal of Managerial Psychology, 30(2), 133-150.
 49. Zainuddin, S., & Zainal, D. (2012). The Impact of Intrinsic and Extrinsic Motivation on Job Performance in a Participative Budget Setting: A Research Note. Journal of Accounting Perspectives, 5, 48-58.