راهبردهای مدیریت اثربخش برای مدیران تازه‌کار در سازمان‌های دولتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد.

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

 چکیده     با توجه به نرخ بالای تغییرات در سطح مدیران دولتی که منجر به ظهور تعداد قابل­ملاحظه­ای از مدیران تازه­کار در این بخش شده است، جای خالی الگویی که بتواند راهنمای این مدیران در عرصۀ پیچیدۀ مدیریت دولتی باشد، به­شدت احساس می­شود؛ از طرفی به­دلیل فقدان مطالعات بومی در این زمینه، پژوهشگران بر آن شدند تا با بهره­گیری از تجربه­های مدیران دولتی اثربخش، الگویی را تدوین کنند که نخست، بر مبنای داده­های واقعی بنا شده باشد و دوم از فضای مدیریت دولتی ایران برخاسته باشد؛ بدین منظور و با علم به اینکه روش­های کیفی به­ویژه روش نظریه­پردازی داده­بنیاد می­توانند چنین دستاوردهایی را در اختیار قرار دهند، مقرر شد تا بر اساس این شیوه با مدیران دولتی اثربخش (درمجموع 25 نفر) مصاحبه­های نیمه­ساختاریافته انجام شود تا به این پرسش کلیدی پاسخ دهند که «به نظر شما اگر مدیران تازه­کار، بخواهند به مدیرانی اثربخش (با عملکرد برتر) تبدیل شوند، باید چگونه عمل کنند؟» پس از تحلیل داده­ها و با استفاده از نرم­افزار 8 Nvivo مشخص شد که مدیران تازه­کار برای تبدیل­شدن به مدیرانی اثربخش باید چهار راهبرد را در دستور کار خود قرار دهند که به­ترتیب اهمیت عبارت‌اند از: راهبردهای مدیریت بر خود، راهبردهای مدیریت بر کار، راهبردهای مدیریت بر دیگران و راهبردهای مرتبط با محیط.

کلیدواژه‌ها

 1. ادیب حاج باقری، محسن (1385). روش پژوهش گراند تئوری: راه و روش نظریه‌پردازی در علوم انسانی و بهداشتی. تهران، نشر بشری، چاپ اول.
 2. استراوس، الف و کوربین، ج (1990). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه ای. (ترجمه ابراهیم افشار)، تهران: نشر نی، 1390.
 3. خائف الهی، احمدعلی، نوروزی، محمد تقی و دانایی فرد، حسن (1388). تبیین الگوی اثربخشی سازمان های دولتی ایران براساس نقش رهبری خدمتگزار. فصلنامه مدرس علوم انسانی،13(2) ، 91-65.
 4. دانایی‌فرد، حسن و امامی، مجتبی (‌1386). استراتژی های پژوهش کیفی:‌تأملی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد. ‌اندیشه مدیریت،‌1(2)، 97-69.
 5. دلاور،‌ علی (1389‌). روش‌شناسی کیفی. ‌فصلنامه راهبرد، 54، 329-307.
 6. دلاوری، رضا (1390). آسیب‌شناسی آموزش‌های سازمانی اثربخش دولتی بر اساس مدل سه‌شاخگی. نخستین همایش آسیب‌شناسی آموزش سازمانی در بخش دولتی، تهران 6 و 7 اسفند 1390.
 7. جباری، مزدک و جنت، مرتضی (1389). تغییر از مدیریت آموزش به مدیریت یادگیری و توسعه. اولین کنفرانس بین المللی مدیران آموزش، تهران، مهرماه 1389.
 8. کالینز، جیم (2001). ازخوب به عالی. (ترجمه ناهید سپهر پور)، تهران، نشر پیک آوین.
 9. گودرزی، غلامرضا و رودی، کمیل (1390). تبیین مرجعیت علمی برای نهادهای علمی کشور با رویکرد تئوری مفهوم سازی بنیادی. فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال سوم، شماره 14،90-75 .
 10. محمدپور احمد؛ رضایی، مهدی (1388). درک معنایی پیامدهای ورود نوسازی به منطقه اورامان کردستان ایران به شیوه پژوهش زمینه ای. مجله جامعه‌شناسی ایران، 9(1-2)، 3-33.
 11. Abu Daud, S. (2008). Roles and competencies of effective public sector leadership in the twenty-first century. Working paper, University Putra Malaysia.
 12. Adair, John Eric, (2007).Develop your leadership skills. 2nd ed. published by Kogan Page Limited.
 13. Barber, c.s. (2000). Current and future managerial competency requirements for manufacturing, assembly, and /or material processing function. Unpublished Doctoral dissertation, university of southern California.
 14. Bowman, James S.; West, Jonathan P.; Beck, Marcia A. (2010). Achieving competencies in public service: the professional edge. Edition. 2nd ed. Physical Description. 213 p. Published. New York: M. E. Sharpe.
 15. Boyatzis, R. E. (1982). The competent manager: A model foreffective performance. New York: John Wiley.
 16. Butler, M. and Fleming, S. (2002). The Effective Use of Competencies in the Irish Civil Service. IPA, Dublin: Institute of Public Administration.
 17. Carson, M.A. (2011). Antecedents of effective leadership: the relationships between social skills, transformational leadership, leader effectiveness, and trust in the leader. Unpublished doctoral dissertation. Charlotte University.
 18. Cochran, G. R. (2009). Ohio State University Extension competency study: Developing a competency model for a 21st Century Extension organization.Unpublished doctoral dissertation. Ohio State University, Columbus, OH.
 19. Cohen, S. & Eimicke, W. (2002). The Effective Public Manager: Achieving Success in a Changing Government. First edition, Published by Jossey-Bass.
 20. Dalton, B., D‟Netto, B. & Bhanugopan, R. (2015). Using the Diversity Management Competencies Model to Manage Diversity Effectively. World Journal of Management, 6(1), 75 – 89.
 21. Devers, K. J. & Frankel, R. M. (2000).Study Design in Qualitative Research: Sampling and Data Collection Strategies. Education for Health, Vol. 13, No. 2, 2000, 263–271.
 22. Ekaterini, Galanou. (2011). A qualitative approach to middle managers' competences. Management Research Review, Vol. 34 Iss: 5, pp.553 – 575.
 23. Frost, N. (2011). Qualitative Research Methods in Psychology Combining Core Approaches. First published, Open University Press.
 24. Hamlin, R.G. & Serventi, S.A. (2008). Generic behavioral criteria of managerial effectiveness: An empirical and comparative case study of UK local government. Journal of European Industrial Training 32(4), 285-302.
 25. Jones, M. & Alony, I. (2011). Guiding the use of Grounded Teory in Doctoral studies – an example from the Australian flm industry. International Journal of Doctoral Studies, 6 (N/A), 95-114.
 26. Leslie, J.B & Dalton,M.A.& Deal.J. (2002), Managerial Effectiveness in a Global Context, published by Center for Creative Leadership, Greensboro, North Carolina Marshall, MN. (1996).Sampling for qualitative research, Family Practice; 13: 522-525.
 27. Lombardo, M. M., & Eichinger, R., W. (2001). The leadership machine: Architecture to develop leaders for any future. Minneapolis: Lominger.
 28. Mbokasi, B. Visser, D. & Fourie, L. (2004). Management perceptions of competencies essential for middle managers. Journal of Industrial Psychology, 30 (1), 1-9.
 29. Mintzberg, H. (2009).Managing. Berrett-Koehler Publishers, Inc. USA. San Francisco.
 30. Op de Beeck, S. & Hondeghem, A. (2010). Competency Management in the Public Sector: Three Dimensions of Integration. IRSPM Conference. Berne, Switserland, 7-9.
 31. Rao, M. K., Palo, T. S. ( 2011). Development and Preferences for Managerial Competency Needs" , Eighth AIMS International Conference on Management, January 1-4.
 32. Scaperlanda-