ارزیابی کیفیت خدمات دانشگاهی با استفاده از ابزار سروکوال

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

دانشگاه رازی کرمانشاه.

چکیده

چکیده     یکی از مدل­های پرکاربرد در ارزیابی کیفیت خدمات، سروکوال است که در پنج بعد: محسوسات، قابلیت اعتماد، اطمینان، پاسخگویی و همدلی به مقایسه انتظار و ادراک مشتری از خدمت ارائه­‌شده می‌پردازد. پژوهش حاضر با استفاده از مدل یادشده به ارزیابی کیفیت خدمات دانشگاهی در «دانشگاه رازی کرمانشاه» پرداخته است. جامعه آماری شامل 400 نفر از دانشجویان جغرافیا بوده و حجم نمونه پژوهش 210 نفر برآورد شده است. نتایج گویای شکاف زیاد و معنا‌دار بین انتظار و ادراک پاسخگویان در همه ابعاد بالا است. آزمون همبستگی نشان می­دهد که که بین «سال ورودی دانشجویان» و کیفیت محسوسات، قابلیت اعتماد، پاسخگویی، همدلی و درنهایت کیفیت کلی خدمات رابطه منفی و معنادار وجود دارد؛ همچنین بین «سکونت در خوابگاه» و کیفیت محسوسات و نیز «دوره تحصیلی» و کیفیت پاسخگویی رابطه منفی و معنادار مشاهده شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. . توفیقی، شهرام؛ صادقی‌فر، جمیل؛ محمدزاده، پژمان؛ افشاری، سعیده؛ فروزانفر، فائزه؛تقوی، سید محمود (1390). کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان؛ مدل سروکوال. فصلنامه راهبردهای آموزش، 4(21) 1-26.
 2. علیرضایی، ابوتراب؛ امینی امین (1388). سروکوال و فرآیند تحلیل سلسه‌مراتبی ابزارهای مناسب برای سنجش و اولویت‌بندی کیفیت خدمات آموزشی در صنعت نفت. مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، 3(9)، 159- 180.
 3. گرجی، محمد باقر؛ صیامی، سحر؛ نورایی، فرهاد (1387). بررسی مقایسه‌ای وضعیت کیفیت خدمات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول. تازه‌های روانشناسی صنعتی/سازمانی، 1(4)، 33-42.
 4. ملکی، آناهیتا؛دارابی، ماهان (1387). روش‌های مختلف اندازه‌گیری رضایت مشتری. مجله مهندسی خودرو و صنایع وابسته، 1(3)، 27-30.
 5. Arambewela, R., & Hall, J. (2006). A Comparative Analysis of International Education Satisfaction Using Servqual. Journal of Services Research, 6, Special Issue, 141-163.
 6. Cerry, S. (2012). Assessing the Quality of Higher Education Services Using a Modified Servqual Scale. AnnalesUniversitatisApulensis series Oeconomica, 14(2), 664-679.
 7. Fitri, A. H, Ilias, H., Abd Rahman, A. & AbdRazak, M.Z. (2008). Service Quality and Student Satisfaction: A Case Study at Private Higher Education Institutions, International journal of business Research, 1(3), 163-175.
 8. ForoughiAbari. A.A, Yarmohammadian M.H. & Esteki, M. (2011). Assessment of quality of education a non-governmental university via SERVQUAL model. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 2299–2304, retrieved fromwww.sciencedirect.com
 9. Goodrich.K & Ramsey, R. (2011). Are consumers with disabilities receiving the services they need?, Journal of Retailing and Consumer Services, retrieved from www.elsevier.com/locate/jretconser
 10. Hughey, D., Chawla, S., & Kahn, Z. (2003). Measuring the quality of university computer labs using SERVQUAL: A longitudinal study, Quality Management Journal, 10 (3), 33–44.
 11. Kang. H & Bradley, G. (2002). Measuring the performance of IT services: An assessment of SERVQUAL. International Journal of Accounting Information Systems, 3, 151–164, retrieved from www.sciencedirect.com
 12. Kwek, C.L., Lau, T.C. & Tan, H.P. (2010). Education Quality Processes Model and its Influence on Students Perceived Service Quality. International Journal of Business and Management, 5(8), 154-165.
 13. Legcevic, J. (2009). Quality Gap in Educational Services in Viewpoints on Students. Ekonomskamisaoipraksa / Economic Thought and Practice, 18(2), 279-298.
 14. Parasuraman, A., Zeithamel, V.A & Berry, L.L. (1988). SERVQUAL: A multiple scale for measuring consumers perceptions of service quality. Journal of retailing, 64(1), 12-40.
 15. Randheer, K., AL-Motawa, A. A. & Vijay, P.J. (2011) Measuring Commuters’ Perception on Service Quality Using SERVQUAL in Public Transportation. International Journal of Marketing Studies, 3(1), 21- 34.