چالش‌های بزرگ توسعه آتی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده     مدیران با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات تلاش می‌کنند به‌طور بنیادی هدف، شکل و اقدامات مدیریتی را تغییر دهند و در این راستا با چالش‌ها و فرصت‌های توسعه آتی فناوری اطلاعات و ارتباطات روبه‌رو هستند. نخستین چالش، غلبه بر قلمرو محدود برخورد با فناوری اطلاعات و ارتباطات در حال‌حاضر است، چالش دوم، چگونگی مقابله با مسائل ناشی از پیچیدگی است که قابلیت کنترل و مدیریت سازمان را به‌عنوان یک سیستم، محدود می‌کند. چالش سوم با مسئله پیچیدگی پیوند دارد و موضوعات بنیادی پایداری و قابلیت زیستن را تشریح می‌کند. در پی چالش سوم، چالش چهارمی پیش می‌آید که شناسایی حالت‌های بقا برای سیستم‌ها است و همچنین معماری‌های سیستم پویایی که پدیدار می‌شود و در برابر تغییرات محیطی که در آن زندگی می‌کند، تاب‌آور است.

کلیدواژه‌ها


 1. Cash, Jr, James, I., Robert G. Eccles, Nitin Nobria & Richard L. Nolan, (1994). Building the information- age organization: structure, control, and information technologies. Boston, Massachusetts: Irwin,.
 2. Jensen-wavd A. & O-Goetz, J. (2012). A Systemic discursive Framework for Enterprise Architecture. Journal of Enterprise Architecture, 8(3), 35-44.
 3. Nguyen, H.,K.Krishnakumar, J.Kaneshinge, & P. Nespeca, (2006). Dynamics and Adaptive Control for Stability Recovery of Damaged Asymmetric Aircraft in AIAA Guidance, Navigation, and Control Conf. and Exhibit Boston. PCG, 1-24.
 4. Duffie, N.A., (1996). Heterarchical Control of highly distributed manufacturing Systems. International Journal of Computer Integrated Manufacturing , (4), 270-281.
 5. Saha, P. (Ed), (2014). A Systemic Perspective to Managing Complexity with Enterprise Architecture , Hershey, PA, IGI Global.
 6. Garcia, C.E., D.M.Prett & M.Morari, (1989). Model Predictive Control: Theory and Practice a Survey. Automatica, 25(3), 335-348.
 7. Camaco, E.F. & C.B.Alba, (2007). Model Predictive Control. London: Springer,.
 8. Rawlings, J.B. & Q.M.Mayn, (2013). Model Predictive Control: Theory and Design. WI: Nob Hill Pub.Co.
 9. Suh, N., (2001). Axiomatic Design: Advances and Applications. New York: Oxford University Press,.
 10. Clark, W.C., (2007). Sustainability Science: A room of its own. Proceedings of the National Academy of Science, 104, 1737-1738.
 11. Rosenhead, J., (2006). IFORS’s Operational Research Hall of Fame Stafford Beer. Int. Trans in Operational Research, 13(6), 577-578.
 12. O’Reilly , C.A. and M.I. Tushmanb, (2008). Ambidexterity as a dynamic Capability: Resolving the Innovator’s dilemma. Research in Organizational Behavior, 28, 185-206.