دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، اردیبهشت 1392 
همانندسازی حسینی و همانندسازی سازمانی

علی حسین کشاورزی؛ محمدرضا یکتایی


بررسی قابلیت پیشگوییکنندگی جهتگیری مذهبی اسلامی -درمقایسه با معنویت سازمانی در سطح فرد در ارتباط بارفتارهای شهروندی سازمانی

مصطفی هادوی نژاد؛ محبوبه حسینی


شناسایی عوامل تعیین کننده در آسیبشناسی پژوهشهایانجام شده در حوزه مدیریت اسلامی و ارائه راهکارهای لازمجهت رفع آسیبها با استفاده از رویکرد AHP-QFDامیر

امیر اعظمی؛ حسن عابدی جعفری؛ هادی سلامی


ارائه و تبیین مدل سیستمی رفتار انسان از منظر قرآن کریم

علی رضاییان؛ علی عبدالهی نیسیانی


عوامل و قابلیتهای کلیدی موفقیت موجود در راستایاجرایی سازی سیاستهای کلان نظام ج. ا.ا با استعانت از قرآن ونهج البلاغه )مطالعه موردی: سیاستهای کلی نظام اداری(

عباس چهاردولی؛ حمید رضا قاسمی بنابری؛ ابوالفضل شاهمحمدی


درآمدی بر مبانی مسئولیت سازمانی از نگاه اسلام

اسدالله گنجعلی؛ مهدی سپهری؛ سعید مسعودی پور


تبیین الگوی شایسته سالاری اسلامی جهت رفع چالش هایشایسته سالاری در سازمان های دولتی ایرانولی

ولی اله نقی پور فر؛ معصومه حبیبی بدرآبادی؛ هانیه آرزمجو