دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، آبان 1392 
مدل سنجش رویکرد برد – برد به عنوان زیرساخت کار تیمی

سید وحید حقانیان نجف‌آبادی


شفافیت نقش و توانمندی روانشناختی

عبدالمجید حسن زاده؛ سعید رجایی پور؛ ابوالقاسم نوری


هماهنگی های برون‌سازمانی پایدار در مدیریت بحران و نقش آن در بهبود سطح عملکرد سازمان

محمد جواد کاملی؛ سید جلیل لاجوردی؛ رحمان نعمتی؛ علی ملاجان


رهبری خدمتگزار سازمان و رضایت شغلی کارکنان

سیّد کمال خرازی؛ سید محمد میر کمالی؛ علی ترکی


مقایسه تکنیک‌های استخراج دانش و ارائه یک متدولوژی ساخت‌یافته به‌منظور مستندسازی دانش

نوید نظافتی؛ مهسا رشیدی؛ محمد تقی تقوی فرد


کاوش نظام قانونی تمهید و توسعه دانش و مدیریت دانش در نظام اداری ایران با تمرکز بر قانون مدیریت خدمات کشوری

علی‌حسین کشاورزی؛ محمد وزین کریمیان


تأثیر متغیرهای مراوده‌ای بر شیوه‌های ابراز نارضایتی کارکنان

سعید مرتضوی؛ نعمت الله سودی