دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، آبان 1392 
شفافیت نقش و توانمندی روانشناختی

عبدالمجید حسن زاده؛ سعید رجایی پور؛ ابوالقاسم نوری


رهبری خدمتگزار سازمان و رضایت شغلی کارکنان

سیّد کمال خرازی؛ سید محمد میر کمالی؛ علی ترکی