کلیدواژه‌ها = شایستگی
به‌کارگیری رویکرد تحلیل مضمون در ارائه الگوی پیامدهای تحمل ابهام رهبران

دوره 13، شماره 3، مهر 1401، صفحه 15-34

10.52547/jpap.2022.226090.1164

وجیهه سعادت؛ بهروز قلیچ لی؛ علی رضائیان؛ غلامعلی طبرسا


شناسایی شایستگی‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استفاده از روش دلفی فازی

دوره 7، شماره 2، اردیبهشت 1395، صفحه 105-126

محمود رضا اسماعیلی؛ رضا سپهوند؛ حجت وحدتی؛ محسن عارف نژاد


ارزیابی شایستگی دانش محور در آموزش عالی

دوره 1، شماره 2، تیر 1389

بابک سهرابی؛ ایمان رئیسی وانانی؛ هاتف رسولی