نویسنده = وجه الله قربانی زاده
مختصات فرهنگ اداری: ارزش های خدمات عمومی در نظام اداری ایران

دوره 13، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 43-72

10.52547/jpap.2021.221738.1054

دکتر فتاح شریف زاده؛ رضا واعظی؛ وجه الله قربانی زاده؛ محمد هاشمی


مولفه های ارزشی محوری چارچوب خط مشی گذاری کارآفرینی در مجموعه های روائی میزان الحکمه و الحیات

دوره 9، شماره 4، مهر 1397، صفحه 151-174

داود حسین پور؛ وجه الله قربانی زاده؛ حسن علی اکبری؛ حسن زارع