نویسنده = اکرم هادیزاده مقدم
مطالعه عوامل اثرگذار بر رفاه ذهنی کارکنان

دوره 7، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 85-103

تهمینه برهانی؛ اکرم هادیزاده مقدم


تبیین عوامل سازمانی موثر بر عملکرد تیم‌های کاری

دوره 5، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 41-64

مریم طهرانی؛ اکرم هادیزاده مقدم؛ غلامعلی طبرسا؛ محمدرضا حمیدی‌زاده