تبیین عوامل سازمانی موثر بر عملکرد تیم‌های کاری

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

      به ثمر رساندن کارها با استفاده از روش تیمی، ظرفیت‌های بالقوه ای را برای بهره‌برداری کامل از توانایی‌های منابع انسانی در اختیار می‌گذارد. امروزه در جوامع مختلف شواهد فراوانی از موفقیت‌های چشمگیر کار تیمی وجود دارد و بسیاری از سازمان‌ها نیز به پیروی از این تجربه‌ها، اقدام به انجام فعالیت‌هایی در راستای تشکیل تیم‌های کاری نموده‌اند. هدف این پژوهش تبیین عوامل سازمانی موثر بر اثربخشی تیم‌های کاری می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شرکت مدیریت منابع آب و نیروی ایران که در پروژه‌های عمرانی این شرکت فعالیت می‌کنند، هستند. از این تعداد با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم، نمونه‌ای به تعداد 185 نفر انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه‌های محقق ساخته، پس از بررسی روایی و پایایی پرسشنامه‌ها جمع‌آوری شد. نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان می‌دهد به منظور نیل به اثربخشی تیم‌های کاری می‌بایست در سطح سازمان ارزش‌های فرهنگی و ابعاد ساختار سازمانی در راستای حمایت از کار تیمی قرار داشته باشند تا از این طریق سیستم‌های سازمانی نیز با توجه به الزامات و شرایط کار تیمی طراحی شوند. این امر بر فرایندهای تیم تأثیر گذاشته و از این طریق اثربخشی تیم کاری را در سازمان بهبود می‌بخشد. روابط بین مؤلفه‌های یادشده نیز در بخش تحلیل آماری و آزمون مدل پژوهش نشان داده شده است.  

کلیدواژه‌ها


 1. اعرابی، سید محمد (1385). طراحی ساختار سازمانی. تهران، دفتر پژوهش‎های فرهنگی، ویرایش دوم، چاپ پنجم، 15-16.
 2. سلطانی، ایرج، پورسینا، محسن (1384). بنیادهای کار تیمی. نشر ارکان دانش.
 3. قلی‎پور، آرین (1380). سبک رهبری عامل تعیین‌کننده ساختار سازمانی رسمی. مجله دانش مدیریت، سال چهاردهم، تابستان ، شماره 53، 78.
 4. معایر حقیقی فرد، علی، مرادی، مرتضی، خلیل زاده، مهدی، نوبخت ساهرود کلایی، جواد (1387). بررسی عملکرد تیم‌های کاری در سازمان و عوامل مؤثر بر آن. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال پنجم، شماره 20.
 5. وست، مایکل ا. و ویکز، لین مارکی (1387). سازمان تیم محور راهنمای عملی برای تحول سازمانی. ترجمه: دکتر اسماعیل مردانی گیوی.
 6. Bartol, K.M. & Hagmann, L.L. (1992) .Team-based pay plans: a key to effective team work. Compensation and Benefits Review, 24, 24-9.
 7. Baker, D., & Salas. E. (1997). Principles for measuring teamwork: A Summary and look toward the future. In M. Brannick, M., Salas, E., & Prince, C. (Eds.), Team performance assessment and measurement: Theory, methods, and applications (pp.331-355). Mahwah, NJ; Lawrence Erlbaum Associates.
 8. Brannick, M., & Prince, C. (1997). An Overview of team performance measurement. In M. Brannick, E. Salas, & C. Prince (Eds.), Team performance assessment and measurement: Theory, methods, and applications, 3-16.
 9. Campion, M., Papper, E., & Medsker, G. (1996). Relations between work team characteristics and effectiveness: A replication and extension. Personnel Psychology, 49, 429-452.
 10. Cohen, S. G., Gerald, E. Ledford, JR. & Spreitzer, G.M. (1994) .A problem model Of Self-managing Work Team Effectiveness. Center for effectiveness organizatios, marshall School Of Business University of Southern California, Los Angles, CA.
 11. Cohen, S.G. & Bailey, D.E. (1997) .What makes teams work: group effectiveness research for the shopfloor to executive suite. Journal of Management, 23 (3), 239-90.
 12. Devine, D. J. & Clayton, L. D., Philips, J. L., Dunford, B. & melner, S. B. (1999). Teams in Organizations: Prevalence, Characteristics and Effectiveness. Small Group Research, 30, 678-711.
 13. Driskell, J. E., Goodwin, G. F., Salas, E., & O’Shea, P. G. (2006). What makes a good team player? Personality and team effectiveness. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 10.
 14. Driskell, J.E., Salas, E., & Hogan, R. (1987). Taxonomy for composing effective naval teams. Naval Training Systems Center, Human Factors Division (Code 712), Orlando, FL.
 15. Doolen, T.L., Hacker, M.E. & Aken, E.M.V. (2003). The impact of organizational context on work team effectiveness: A study of production team. IEEE Trans. Eng. Manage, 50, 285-96.
 16. Gelfand, M. J., Erez, M. & Ayean, z. (2007). Cross-Cultural Organizational Behavior. Annual Review of Psychology, 58 (20),1-35.
 17. Gibson, J. L. & Ivancevich, J. M., Donnelly, J. H., & Konopaske, R. (2009). Organizations: Behavior, structure, process (13th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
 18. Gilley, J.W., Morris, M. L., Waite, A. M., Coates, T. &Veliquette, A. (2010). Integrated Theoretical Model for Building Effective Teams. Advances in Developing Human Resources, 12 (1), 7–28.
 19. Gladstein, D.L. (1984). Groups in context: A model of task group effectiveness. Administrative Science Quarterly, 29, 499-517.
 20. Guzzo, R., & Shea, G. (1992). Group performance and intergroup relations in oganizations. In M. D. Dunnette & L. M. Hough (Eds.), Handbook of industrial and organizational psychology, 3,269-313. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
 21. Guzzo, R., & Dickson, M. (1996). Teams in organizations: Research on performance and effectiveness. Annual Review of Psychology, 47, 307-338.
 22. Hackman, J. R. (2002). Leading teams: Setting the stage for great performances. Boston, MA: Harvard Business School Press.
 23. Hammond, H.R. (2008) .The Antecedents Of Affective Commitment To The Team And Their Impact On Team Effectiveness. A Dissertation Presented to the Faculty of the of the College of Business Administration of TUI University in Partial Fulfillment of the Requirements fo the Degree of Doctor of Philosophy.
 24. Heller, R. (1998). Managing teams. London: Dorling Kindersley.
 25. Hellriegal, D. & Slocum, J. W. (1996). Management. (7th ed.). Cincinnati: South-Western College.
 26. Hutton, T. (2000). The Development of a Model Factors Promoting Team Effectiveness in the Authomotive Component Industry. Paper presented in partial fulfilment of the requirements for the Master’s Degree in Business Administration in the Faculty of Management at the Port Elizabeth Technikon.
 27. Jones, G. R., & George, J. M. (2009). Contemporary management (3rd ed.). New York, NY: McGraw-Hill/Irwin.
 28. Katzenbach, J.R. & Smith, D. (1993), “The wisdom of teams. Creating the High-performance organization”, McGraw-Hill, New York, NY.
 29. Katzenbach, J. R., & Smith, D. K. (2003). The wisdom of teams: Creating the high-performance organization (3rd ed.). New York, NY: HarperCollins.
 30. Kennedy, F.A., Loughry, M.L., Klammer, T.P. & Beyerlein, M.M. (2009), “Effects of Organizational Support on Potency in Work Teams”, Small Group Research, 40 (1), 72-93.
 31. Kirkman, B. L., & Rosen, B. (1999). Beyond self-management: Antecedents and consequences of team empowerment. Academy of Management Journal, 42, 58-74.
 32. Klein, C., DiazGranados, D., Salas, E., Le, H., Burke, C. S. & Lyons, R. (2009). Does Team Building Work?. Small Group Research, 40 (2), 181-222.
 33. Klimoski, R., & Jones, R.G. (1995). Staffing for effective group decision making: Key issues in matching people and teams. In R. Guzzo, A., E. Salas & Associates (Eds.). Team effectiveness and decision making in organizations. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.