نویسنده = محمد اکبری محله کلائی
رسانه‌ها، هویت اجتماعی و نگرش جهادی در مدیران

دوره 5، شماره 3، بهمن 1393، صفحه 129-154

امید حضرتی؛ محمد اکبری محله کلائی


تعهد سازمانی،یادگیری سازمانی و میزان تحصیلات

دوره 4، شماره 1، تیر 1392

اصغر حضرتی ویری؛ عباس عباسپور؛ محمد اکبری محله کلائی