نویسنده = سعید رجایی پور
شفافیت نقش و توانمندی روانشناختی

دوره 4، شماره 2، آبان 1392

عبدالمجید حسن زاده؛ سعید رجایی پور؛ ابوالقاسم نوری


بررسی وضعیت موجود و مطلوب میزان کاربست مؤلفه های مدیریت فرانوگرا

دوره 2، شماره 3، آبان 1390

فاطمه طاهرپور؛ سعید رجایی پور؛ عبدالرسول جمشیدیان