شفافیت نقش و توانمندی روانشناختی

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده هدف از این مقاله تعیین رابطه شفافیت نقش و توانمندسازی روانشناختی کارکنان شرکت گاز استان گلستان است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت گاز استان گلستان در سال 1387 بود که تعداد آن‌ها 185 نفر است. حجم نمونه پژوهش 128 نفر بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم، انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری، شامل دو پرسشنامه محقق ساخته توانمندسازی روانشناختی، بر اساس نظریه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر (1995) و با ضریب پایایی 92/0 و پرسشنامه شفافیت نقش، بر اساس نظریه ساویر (1992) و با ضریب پایایی 91/0، بود. به‌منظور تحلیل استنباطی داده‌ها از روش‌های آماری ضریب همبستگی و ضریب رگرسیون استفاده شد. بر اساس نتایج، r مشاهده شده در سطح 05/0 > P همبستگی مثبت و معناداری را بین شفافیت نقش و توانمندی روانشناختی کارکنان نشان ‌داد. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که بین شفافیت هدف و شفافیت فرآیند با احساس شایستگی، بین شفافیت فرآیند با احساس تأثیر، بین شفافیت هدف و شفافیت فرآیند با احساس استقلال (خودمختاری ) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها