نویسنده = حسن دانایی فرد
طراحی چارچوبی برای انتخاب آمیخته ابزارهای خط‌مشی عمومی (مورد مطالعه: آموزش و پرورش)

دوره 8، شماره 4، آذر 1396، صفحه 41-64

علی اصغر فانی؛ محسن قربانلو؛ حسن دانایی فرد؛ جلیل دلخواه


بررسی پیش‌آیندهای برداشت از سیاست‌ سازمانی

دوره 7، شماره 1، آذر 1395، صفحه 45-66

فاطمه شیخی نژاد؛ علی اصغر فانی؛ حسن دانایی فرد؛ علیرضا حسن زاده


تبیین نقش فرهنگ سازمانی در سکوت سازمانی در بخش دولتی

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1390

حسن دانایی فرد؛ علی اصغر فانی؛ الهام براتی


الگوهای ذهنی خبرگان در مورد چالش های دولت افقی در ایران

دوره 1، شماره 2، تیر 1389

حسن دانایی فرد؛ غلامرضا جندقی؛ مهدی الوانی؛ طیبه نیک رفتار