بررسی پیش‌آیندهای برداشت از سیاست‌ سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 * دکتری، دانشگاه تربیت مدرس

2 ** دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس.

3 *** دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس.

4 **** دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده

چکیده     در سال‌های اخیر پژوهش در زمینه برداشت از سیاست­ سازمانی به‌دلیل اثرهای مخربی که بر رضایت شغلی، عملکرد شغلی، اثربخشی، بهره­وری و غیره دارد، موردتوجه پژوهشگران حوزه رفتار سازمانی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر تأثیر عوامل فردی، شغلی و سازمانی بر برداشت از سیاست­ سازمانی بررسی شده است. جامعه آماری شامل مدیران و کارمندان شاغل در صنعت آب کشور است که با استفاده از روش نمونه­گیری قشری (سهمیه­ای) انتخاب شده­اند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسش­نامه­های استاندارد استفاده شد. روایی پرسش­نامه به روش محتوایی و سازه­ای و قابلیت اعتماد آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از متغیرهای موردمطالعه تأیید شد. تحلیل داده­های پژوهش به‌وسیله مدل­یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر و با استفاده از نرم­افزار Lisrel و Smartpls انجام شد. نتایج نشان داد که از میان عوامل سازمانی، تمرکز، تأثیر مثبت و رسمیت، عدالت رویه­ای و مشارکت در تصمیم­گیری تأثیر منفی بر برداشت از سیاست سازمانی دارند. کلیه عوامل شغلی (استقلال، بازخورد، تنوع مهارت و ارتباط (تعامل) با مدیر) تأثیر منفی بر برداشت از سیاست­ سازمانی دارند. از میان عوامل شخصی تنها ماکیاول­گرایی بر برداشت از سیاست تأثیر مثبت دارد و فرضیه­های مربوط به تأثیر مثبت کانون کنترل و خودپایشی بر برداشت از سیاست تأیید نشد.

کلیدواژه‌ها


 1. . آشوری، داریوش (1357). فرهنگ سیاسی. تهران، انتشارات مروارید، نوبت یازدهم.
 2. الوانی، سیدمهدی (1382). مدیریت عمومی. چاپ نوزدهم، تهران، نشر نی.
 3. بلیکی، نورمن (1370). طراحی پژوهش‌های اجتماعی. ترجمه حسن چاوشیان، تهران، نشر نی.
 4. دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی؛ آذر، عادل (1383). روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. چاپ اول، تهران، نشر صفار
 5. رابینز، استیفن پی (1384). تئوری سازمان، ساختار، طراحی، کاربردها. ترجمه سید مهدی الوانی، حسن دانایی‌فرد، چاپ نهم، تهران، انتشارات صفار.
 6. رابینز، استیفین پی (1384). مبانی رفتار سازمانی. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ نهم.
 7. رضائیان، علی؛ رحیمی، فرج ا... (1387). بررسی تأثیرگذاری عدالت‌رویه‌ای بر رفتار شهروندی سازمانی با لحاظ کردن نقش اعتماد سازمانی. چشم‌انداز مدیریت، 29،87-.69
 8. رفیع پور، فرامرز (1387). کندوکاوها و پنداشته‌ها: مقدمه‌ای بر روش‌های شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی. چاپ هفدهم، تهران، نشر شرکت سهامی انتشار.
 9. سیدجوادین، سیدرضا (1390). مروری جامع بر مفاهیم اساسی نظریه‌های مدیریت و سازمان. چاپ سوم، جلد اول، تهران، نشر نگاه دانش.
 10. مشبکی، اصغر (1385). مبانی سازمان و مدیریت با تأکید بر روش‌های تحلیلی و کاربردی، چاپ اول، تهران: انتشارات اقبال
 11. مقیمی، سیدمحمد (1385). سازمان و مدیریت، رویکردی پژوهشی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات ترمه
 12. هادی‌زاده مقدم، اکرم؛ رضایی، سیدعابد؛ اکبری، خدیجه (1389). رهیافت راهبردی تاکتیک‌های سیاسی در سازمان. مطالعات مدیریت راهبردی، 3، 89-106.
 13. Adams, G., Treadway, D.C., & Stepina, L.P. (2008). The Role of Dispositions in Politics Perception Formation: The Predictive Capacity of Negative and Positive Affectivity, Equity Sensitivity and Self-efficacy. Journal of Management Issues, XX(4), 545-563.
 14. Aiken, M., & Hage, J. (1968). Organizational interdependence and intra-organizational structure. American sociological review, 912-930.
 15. Andrews, M.C., Witt, L.A., Kacmar, BK.m. (2003). The interactive effects of organizational politics and exchange ideology on manager ratings of retention. Journal of vocational behavior, 62, 357-369.
 16. Aronow, J.A.p. (2004). The Impact of Organizational Politics on The Work of The Internal Human Resource Professional. Master of Science Degree, b University of Wisconsin-stout
 17. Aryee, S., Chen, A.X., & Budhwar, P.S. (2004). Exchange Fairness and Employee Performance: An Examination of the Relationship between Organizational Politics and Procedural Justice. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 94, 1-14.
 18. Atinc, G., Darrat, M., Fuller, B., Parker, B.W. (2010).Perceptions of organizational politics: A meta analysis of theoretical antecedents. Journal of Management Issues, XXII (4), 494-513.
 19. Azeem, M.U., Mahmood, B., Haq, I.U., Sharif, I., Qurashi, T.M., Hijazi, S.t. (2010). Perception of Organizational Politics leads to jab strees: An evidence from Banking Sector of Pakistan. European Journal of Social Sciences, 18(2), 196-202.
 20. Baxer, D. (2004). Perception of Organizational Politics and Workplace Innovation: an Investigation of the Perceptions and Behavior of Staff in an Australian IT Services Organization (online). Ph.D. http://researchbank.swinbrne.edu.au/vital/access/manager/repository/swin
 21. Biberman, G. (1985). Personality and Characteristic work attitudes of persons with high, moderate and low political tendencies.Psychol Reports, 57(1), 303-310.
 22. Buchanan, D.A. (2008). You stab my back, L, ll stab yours: Management experience and Perceptions of organization political behavior. British Journal of management,19(1), 49-64.
 23. Cheong, J.O. (2010). An empirical analysis of the relationships between politics, conflicts and performance in government organizations (PHD dissertation) the State University of New Jersey
 24. Chiu, C. K., Chien, C. S., Lin, C. P., & Hsiao, C. Y. (2005). Understanding hospital employee job stress and turnover intentions in a practical setting: the moderating role of locus of control. Journal of Management Development, 24(10), 837-855.
 25. Christie, R., Geis, F. L., & Berger, D. (1970). Studies in machiavellianism (p. 106). New York: Academic Press.
 26. Danaeefard, H., Ebrahimi Balutbazeh, A., Haji Abootorab Kashi, K. (2010). Good Soldiers Perceptions of Organizational Politics Understanding the Relation between Organizational Citizenship Behaviors and Perceptions of Organizational politics: Evidence from Iran. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 18, 147-162.
 27. Dewar, R. D., Whetten, D. A., & Boje, D. (1980). An examination of the reliability and validity of the Aiken and Hage scales of centralization, formalization, and task routineness. Administrative Science Quarterly, 120-128.
 28. Doldor, E. (2011). Examining political will, political skill and their maturation among male and female managers.
 29. Ferris, G. R., & Kacmar, K. M. (1992). Perceptions of organizational politics. Journal of management, 18(1), 93-116.
 30. Ferris, G.R., & Treadway, D.C. (2012). Politics in organizations. Routledge. Taylor & Francis Group
 31. Hackman,J,R., and Oldham,G,R.Work Redesign (adapted from pp. 80, 81, 90, and 303–306) © 1980 by Addison-Wesley Publishing Company, Inc. Reprinted by permission of Addison-Wesley Longman, Inc.
 32. Harris, K. J., Andrews, M. C., & Kacmar, K. M. (2007). The moderating effects of justice on the relationship between organizational politics and workplace attitudes. Journal of Business and Psychology, 22(2), 135-144.
 33. Hodgkinson, G., P., & Ford, J. (2008). International review of industrial and organizational psychology, 23, 322-384.
 34. Jafariani, H., Mortazavi, S., Nazemi, S., Bull, P. (2012). Political behavior in organizational contex: Nature, research and paradigm. Management Science Letters, 2, 2987-3000.
 35. Kacmar, k., Bozeman, M., Dennis. P., Anthony. S., William. P. (1999). AN examination of the Perceptions of Organizational Politics Model: Replication and Extention.Human Relation, 52(3).
 36. Kacmar, K. M., & Ferris, G. R. (1991). Perceptions of organizational politics scale (POPS): Development and construct validation. Educational and Psychological Measurement, 51(1), 193-205.
 37. Lennox, R. D., & Wolfe, R. N. (1984). Revision of the self-monitoring scale. Journal of Personality and Social psychology, 46(6), 1349-1364.
 38. Levenson, H. (1972). Distinctions within the concept of internal-external control: Development of a new scale. In Proceedings of the annual convention of the American Psychological Association. American Psychological Association.
 39. Miller, B. K., & Nicols, K. M. (2008). Politics and justice: A mediated moderation model. Journal of Managerial Issues, 214-237.
 40. Muhammad, A.H. (2007). Antecedents of Organizational Politics Perceptions in Kuwait Business Organizations.Competitiveness Review, 17(4), 234-247.
 41. Niehoff, B. P., & Moorman, R. H. (1993). Justice as a mediator of the relationship between methods of monitoring and organizational citizenship behavior. Academy of Management journal, 527-556.
 42. O,connor, W.E., Morrison, T.G. (2001).A Comparison of Situational and Dispositional predictors of perceptions of organizational politics.Journal of Psychology, 135(3), 301-312.
 43. Ram, P., Prabhakar, G.V. (2010). Leadership Styles and Perceived Organizational Politics as Predictors of Work Related Outcomes. European Journal of Social Sciences, 15(1), 40-55.
 44. Rosen, C.C., Levy, P.E., Hall, R.j. (2006). Placing perceptions of politics in the context of the feedback environment, employee attitudes, and job performance, Journal of Applied Psychology, 91(1), 211-220.
 45. Scandura, T. A., Graen, G. B., & Noval, M. A. (1986). When Managers Decide Not to Decide Autocratically: An Investigation of Leader-Member Exchange and Decision Influence. In Academy of Management Proceedings, 1, 203-207.
 46. Sowmya, K.R., & Panchanatham, N. (2008) Organizational Politics-Behavioural Intention of Bank Employees.The Journal of Commerce, 3(1).
 47. Tatarka, C.J. (2009).The Perceptions of Organizational Politics in the National Guard. (PHD dissertation).Northcentral university, Faculty of the School of Business and Technology Management
 48. Tinsley, H.E.A., & Brown, S.D. (2000). Handbook of applied multivariate statistics and mathematical modeling. academic press.
 49. Ullah, S., Jafri. A.R., & Bindost, M.K. (2011). A Synthesis of Literature on Organizational Politics. Far East Journal of Psychology and Business, 3(3), 36-49.
 50. Valle, M., Perrewe, P. (2000). Do Politics Perceptions Relate to Political Behaviors? Tests of an Implicit Assumption and Expanded Model. Human Relations, 53(3), 359-386.
 51. Vigoda-Gadot, E., & Cohen, A. (2002). Influence Tactics and Perceptions of Organizational Plitics: A Longitudinal Study. Journal of Business Research, 55, 311-324.