الگوهای ذهنی خبرگان در مورد چالش های دولت افقی در ایران

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تهران

چکیده

دست نیافتن به اهداف سیاست های عمومی یکی از مسائل حال حاضر اکثر کشورهای در حال توسعه است، که دلیل اصلی آن ضعف دولت افقی است. بدین معنا که هماهنگی لازم بین سازمان ها در اجرای سیاست های عمومی وجود ندارد. نگرش ها و دیدگاه های نخبگان در دولت تأثیر مهمی برای این هماهنگی و یکپارچگی دارد. این پژوهش به مطالعه ذهنیت ها در باب موانع فراروی همسازی خط مشی های عمومی در ایران می پردازد و با به کارگیری روش کیو به دنبال شناخت ذهنیت دست اندرکار خط مشی ساز، مجریان و خبرگان خط مشی در خصوص چالش های دولت افقی در ایران است. بر این اساس بعد از مطالعه تالار گفتمان، با به کارگیری فن دلفی دو دوری، نمونه کیو انتخاب شد. این نمونه در چهار طبقه (عوامل مدیریتی، برنامه ای، ساختاری و رفتاری) قرار گرفت. با استفاده از روش کیو، گزاره های تالار گفتمان تحلیل و هفت الگوی ذهنی آشکار شد. این هفت الگوی ذهنی تجلی گفتمانهای مهم در تالار گفتمان ملی در مورد همسویی خط مشی در ایران است. پژوهشگران، این الگوهای ذهنی را بدین صورت نامگذاری کردند: هدف گرایی، وحدت گرایی، سیاست گرایی، ثبات گرایی، تعادل گرایی، عملکردگرایی و معماری گرایی. این هفت الگوی ذهنی در انتهای این مقاله بر اساس تئوریهای موجود به صورت جزئی تر تفسیر خواهند شد.

کلیدواژه‌ها