شناسایی الزامات و نیازمندی‌های موفقیت مدیریت راهبردی منابع انسانی در صنعت خودرو

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 * کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

2 استادیار، دانشگاه تهران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی الزامات و نیازمندی­های موفقیت مدیریت راهبردی منابع انسانی با استفاده از روش نظریه داده‌بنیاد در صنعت خودرو است. برای شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت راهبردی منابع انسانی، مدل پارادایمی ارائه‌شده توسط «استراتوس و کوربین» مورد‌استفاده قرار گرفت؛ درنهایت مدلی برای مدیریت راهبردی منابع انسانی بر اساس شناسایی عوامل موفقیت ارائه شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها مصاحبه بود؛ بدین ترتیب که با مدیران و خبرگان حوزه راهبردی و مدیریت راهبردی منابع انسانی صنعت خودرو مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختاریافته صورت گرفت. نتایج تحلیل­ها نشان داد از جمله عوامل کلیدی که به موفقیت مدیریت راهبردی منابع انسانی در سازمان­های ایرانی در صنعت خودرو منجر می‌شود، توسعه و توانمندسازی منابع انسانی، سیستم کنترل و انگیزش و مشاوران متخصص و مجرب، هماهنگی و تعاملات درون‌سازمانی، ارتقای فرهنگ سازمانی، پویایی سیستم در محیط متغیر و بومی­سازی راهبرد منابع انسانی بر پایه نظریه علمی و دیدگاه توسعه­ای و راهبردی است.

کلیدواژه‌ها

 1. . استراوس، آنسلم؛ کوربین، جولیت (1385). اصول روش تحقیق کیفی. ترجمه بیوک محمدی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 2. اعرابی، سیدمحمد؛ مقدم، علیرضا (1386). هماهنگ‌کردن استراتژی منابع انسانی با استراتژی تجاری و فرهنگ سازمانی. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 2(10)، 3-135.
 3. افجه، سیدعلی‌اکبر؛ سپهوند، رضا (1388). اثر هماهنگی استراتژیک بین استراتژی منابع انسانی، استراتژی سرمایه انسانی و استراتژی رفتارسازیانی بر عملکرد سازمان. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت. 3(3)، 87-113.
 4. احمدی، پرویز؛صفری کهره، محمد؛ غلامعلی‌زاده، ابوذر (1388). مطالعه تطبیقی بررسی محیط به‌منظور تدوین استراتژِی برای شرکت‌های خودروسازی جهت مدیریت یکپارچه آن‌ها. اولین کنفرانس مدیریت اجرایی، تهران.
 5. بیلویی فرهی، رضا (90). رویکردهای نوین در مدیریت استراتژیک منابع انسانی. ماهنامه تدبیر، 19(198)، 1-14.
 6. پسران قادر، مجید (1386). مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر پایه الگوی اقتضایی حرکت سرآمد برای تحقق چشم‌انداز توسعه کشور. علوم سیاسی: اطلاعات سیاسی-اقتصادی. شماره 241 و 242، 158-167.
 7. خداداد حسینی، سیدحمید؛ خادمی، علی‌اکبر (1386). آسیب‌شناسی توان استراتژیک شرکت سایپا برای ورود به بازارهای جهانی، بررسی عوامل درون‌سازمانی. دوفصلنامه اندیشه مدیریت، 1(2)، 29-68
 8. خورشیدی، غلامحسین؛ احمدی، محمد؛ پرهیزگار، محمدمهدی (1389). شناسایی تأثیر متقابل فرهنگ و راهبرد در شرکت‌های سرمایه‌گذاری صنعت ساختمان. مطالعات مدیریت راهبردی، 1(4)، 151-166.
 9. دانایی‌فرد، حسن؛ اسلامی، آذر (1390). کاربرد استراتژی پژوهشی نظریه داده بنیاد در عمل ساخت نظریه بی‌تفاوتی سازمانی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
 10. درویش، حسن؛ موغلی، علیرضا؛ موسوی، محمد؛ پناهی، بلال (1391). شایستگی‌های منابع انسانی و رابطه آن‌ها با استراتژی‌های منابع انسانی و کسب‌وکار در شرکت ملی پتروشیمی. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 5(17)، 49-27.
 11. دلوی، محمدرضا؛ انصاری، محمداسماعیل؛ لباف، حسن؛ شائمی‌برزکی، علی (1389). ارزیابی مدیریت راهبردی منابع انسانی در صنایع پیشرو ایران. مطالعات مدیریت راهبردی، 2، 82-78.
 12. دهدشتی‌شاهرخ، زهره، مهدیه، امید (1393). الگویی برای تعامل میان ارتباطات، تعارض و فرهنگ سازمانی و رابطه آن با عملکرد. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی، 20، 113-134.
 13. ذوالفقاریان، محمدرضا، لطیفی، میثم (1390). نظریه داده ‌بنیاد با نرم‌افزار NVIVO8. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
 14. رحمتی، مهدی؛ غلامیان، محمدرضا (1387). طبقه‌بندی فاکتورهای کلیدی موفقیت در کسب‌وکار الکترونیک بر اساس مفهوم ارزیابی متوازن. دوماهنامه بررسی‌های بازرگانی، 5(29)، 30-44.
 15. سیدجوادین، سیدرضا؛ حسین‌زاده، ماشاالله (1387). بررسی رابطه بین قابلیت‌های استراتژیک کارکنان و سبک‌های مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های صنعتی استان تهران. مدرس علوم انسانی، 12(1) (پیاپی 56)، 159-188.
 16. عابدی، احمد؛ شواخی، علیرضا (1389). مقایسه روش‌شناسی پژوهش کمی و کیفی در علوم رفتاری. فصلنامه راهبرد، 19(54)، 153-168.
 17. عباسی، اشرف (1388). فرایند توسعه قابلیت‌های منابع انسانی با رویکرد استراتژیک از طریق اعمال تغییرات مطلوب در نظام رهبری، آموزش و فرهنگ سازمان. مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، 3(8)، 153-174.
 18. عطافر، علی؛ مهدیه نجف‌آبادی، نرگس (1392). تحلیلی بر عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت استراتژیک در پاسخگویی به تغییرات محیطی. ماهنامه تدبیر، 253، 23-28.
 19. کریمی دستجردی، داوود؛ پورعزت، علی‌اصغر؛ سیدکلالی، نادر؛ اخوان انوری، محمدرضا (1389). رتبه‌بندی موانع پیاده‌سازی تصمیمات راهبردی. مطالعات مدیریت راهبردی، 2، 49 -31.
 20. گلستان، فرشاد، خداداد حسینی، سیدحمید (1385). طراحی الگوی استراتژیک ورود به بازار جهانی: مورد صنعت خودروی ایران. فصلنامه مدرس علوم انسانی، 10(1)، 213-243.
 21. یمانی، مرضیه؛ حضوری، محمدجواد؛ قربانی، محمدجواد (1391). ارزیابی اثرمنسانی و پیامدهای آن بر انتخاب و انتصاب مدیران دولتی. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی، 11، 133-157.
 22. Ananthram, S., & Chan, C. (2013). Challenges and strategies for global human resource executives: perspectives from canada and united states. European management journal,31(3), 223-233.
 23. Bahuguna, P., kumari, P., & Srivastava, S. (2009).changing face of human resource management:a srategic partner in business. Management and labour studies, 34(4),563-581.
 24. Baker, D. (1999). strategic human resource management: performance, alignment,management. Career development,7(5), 51-63.
 25. Brockbank, W. (1999). if hr were really strategically proactive: present and future directions in hr's contribution to competitive advantage. Human resource management, 38(4),337-352.
 26. Caldwell, C., Truong, D., Linh, P., & Tuan, A. (2011). strategic human resource management. Journal of business ethics, 98(1),171-182
 27. Chadwick, C. & Cappelli, P. (1999). Alternatives to generic strategy typologies in strategic human resource managementResearch in personnel and human resources management: Strategic human resource management in the 21st century, Supplement (4), 1–30.
 28. Chadwick, C. (2005). the vital role of strategy in human resource management education. Human resource management review,15(3),200-213.
 29. Cutcliffe, J. (2000). Methodological issues in grounded theory. Journal of advanced nursing,31(6), 1476-1484.
 30. Ferri, R. H.-C. (1999). Human resource management:some new directions. Journal of management, 25(3), 385-415.
 31. Garvan, T. (2007). A strategic perspective on human resuorce development. Advances in developing human resources,9(1), 11-30
 32. Hoor-U1-Ain, S. (2014). business strategu and hr: strange bedfellow or strategic allies?(a qualitative study to unlock the value of hr as strtegic business partner). Eurpean journal of business and management, 6(4), 267-273.
 33. Hunt, J. (2005). Human resource management: an exploration of strategic human resource management in michigan police organizations. in partial fulfillment of the requirement for the degree master of science in criminal justice grand valley state university.
 34. Jain, P. (2004). A copmarative analysis of strategic human resource management (SHRM) issues in an organizationa context. library review, 54(3), 166-179.
 35. Khatri, M. (1999). emerging issues in strategic HRM in singapore. International journal of manpower, 20(8), 516-529.
 36. Kaye, L. (1999). Startegic human resources management in australia: the human cost. International journal of manpower, 20(8), 577-578.
 37. Kramar, R. (1994). Strategic human resources management: theory and practice'', in Nankervis, A.R. and Compton, R.L. (Eds), Readings in Strategic Human Resources Management, Thomas Nelson, South Melbourne,pp. 10 5-23.
 38. Krishnan, S. S. (2011). strategic human resource management: three stages process and infulencing organizational factors. South Asia journal of Management, 18(1), 60-83.
 39. Mc Celendon, W. (2004). Relationship among business strategies,human resource management systems and employee relation strategies and their effect on firm performance. The Pennsylvania State University The Graduate School Department of Learning and Performance Systems, thesis in Workforce Education and Development.
 40. Serban, A., & Muscalu, E. (2013). A model for implementing HR's strategic role. Expert journal of business and management, 1(1), 36-41.
 41. Ulrich, D., Brockbank, W., Johnson, D., & Younger, J. (2007). Human resource competencies: responding to increased expectations. Employment relations today.34(3), 8-10.
 42. Uysal, G. (2014). Stages,content,and theory of strategic human resources management(SHRM): an exploratory study. Journal of modern accounting and auditing, 10(2), 252-256.
 43. Walsh, K., Sturman, M. C., & Longstreet, J. (2010). Key issues in strategic human resources. In C. Enz (Ed.), The Cornell School of Hotel Administration handbook of applied hospitality strategy pp. 394-414.
 44. Wong, K. (2005). Critical success factor fors for implementing knowledge in small and medium enterprises. Industrial management and data systems, 105(3), 261-279.
 45. Wright, P. M., & Sherman, W. S. (1999). Failing to find fit in strategic human resource management: Research in personnel and human resources management, 4, 53-74.