کلیدواژه‌ها = سیستم ارزشیابی عملکرد
طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت

دوره 14، شماره 2، تیر 1402، صفحه 15-39

10.48308/jpap.2023.102811

پاکنوش کیانی؛ علی اصغر پورعزت؛ کرم اله دانش فرد؛ غلامرضا معمارزاده طهران