کلیدواژه‌ها = الگوسازی معادلات ساختاری
طراحی و تبیین الگوی اعتماد در بانکداری الکترونیکی

دوره 8، شماره 2، تیر 1396، صفحه 136-155

منیژه قره چه؛ سید محمود حسینی؛ امیر مانیان