کلیدواژه‌ها = بیگانگی شغلی
فراتحلیل عوامل مرتبط با بیگانگی شغلی

دوره 11، شماره 3، مهر 1399، صفحه 67-85

10.48308/jpap.2020.96802

مسعود حاجی زاده میمندی؛ حسام کرایی؛ لیلی بنیاد؛ سعید دشتی زاد