کلیدواژه‌ها = پرورش مدیران سازمان محور- فردمحور
مدل اقتضایی پرورش مدیران ارشد

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1391

بهروز دری؛ سیدمحمد اعرابی؛ علیرضا مقدم