کلیدواژه‌ها = کارآفرینی
مولفه های ارزشی محوری چارچوب خط مشی گذاری کارآفرینی در مجموعه های روائی میزان الحکمه و الحیات

دوره 9، شماره 4، مهر 1397، صفحه 151-174

داود حسین پور؛ وجه الله قربانی زاده؛ حسن علی اکبری؛ حسن زارع


آینده‌پژوهی فردی کارآفرینان: از خودانگاره به خودنگاره

دوره 5، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 107-122

مهدی محمدی؛ سعید خزایی؛ محمدحسن مبارکی؛ سعید رضایی طرقی****