کلیدواژه‌ها = ایران
کاوش نظام قانونی تمهید و توسعه دانش و مدیریت دانش در نظام اداری ایران با تمرکز بر قانون مدیریت خدمات کشوری

دوره 4، شماره 2، آبان 1392

علی‌حسین کشاورزی؛ محمد وزین کریمیان


استراتژی بهینه دولت، نیروی کار و کارفرما در دوره دولت نهم

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1391

محمد حسین پورکاظمی؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ ابوالقاسم اثنی عشری؛ قهرمان عبدلی؛ عبدالعزیز مراددرویش