نویسنده = امیرحسین محمد داوودی
بررسی نقش هیئت امنا در تامین منابع مالی دانشگاه‌ها

دوره 13، شماره 2، تیر 1401، صفحه 15-38

10.52547/jpap.2021.222958.1087

فاطمه اخوان هزاوه؛ مصطفی اجتهادی؛ امیرحسین محمد داوودی؛ کامران محمدخانی