بررسی نقش هیئت امنا در تامین منابع مالی دانشگاه‌ها ---- انتشار در شماره تابستان 1401

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران،

3 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران،

4 گروه آموزش عالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.52547/jpap.2021.222958.1087

چکیده

هدف: بررسی نقش هیئت امنا در تاٌمین منابع مالی دانشگاه‌ها.
طراحی / روش‌شناسی / رویکرد: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده‌ها کیفی و از نظر شیوه پژوهش تحلیل محتوا بوده است. در این پژوهش از دو استراتژی کیفی شامل «تحلیل مضمون و مطالعات تطبیقیِ کیفی بهره برده شده است. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه ساختارمند می‌باشد. مشارکت کنندگان در این پژوهش شامل 15 نفر از افراد صاحب نظر و خبره در حوزه آموزش عالی بوده‌اند که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه ساختارمند می‌باشد اعتبار داده ها با استفاده از روش تایید پذیری توسط مشارکت کنندگان صورت پذیرفت. در این پژوهش همچنین به بررسی متن قوانین و مقررات آموزش عالی در حوزه هیئت امنا و ارتباط با مسائل مالی پرداخته شد. داده ها با استفاده ازنرم افزارMAXQDA2018 ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌های پژوهش: مطابق داده‌های به دست آمده از مصاحبه‌ها داده های خلاصه شده شامل چهار مقوله: نظارت بر منابع مالی دانشگاه، هدایت دانشگاه، تحکیم ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت، روان‌سازی قوانین و مقررات و 10 مؤلفه است. مطابق داده‌های بدست آمده از بررسی متن قوانین، داده‌های خلاصه شده شامل 3 مقوله گزینشی: تصویب و نظارت بر اجرای بودجه، ایجاد درآمد و هزینه‌ها و پرداخت‌ها و 7 مقوله محوری است.
محدودیت‌ها و پیامدها: از جمله محدودیتهای این تحقیق دسترسی به صاحب نظران بوده است.
پیامدهای عملی: مهمترین پیامد عملی این تحقیق فراهم کردن مسیری برای تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه‌ها است.
ابتکار یا ارزش مقاله: در ارتباط با نقش هیئت امنا تحقیقات زیادی انجام نگرفته است. ابتکار اصلی در این تحقیق پیشنهاد بر اساس قوانین موجود است.
کلمات کلیدی: هیئت امنا، تامین مالی، دانشگاه نسل چهارم
نوع مقاله: پژوهشی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of the board of trustees in financing universities

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Akhavanhezaveh 1
  • Mostafa Edjtehadi 2
  • Amir Hosein Mohammaddavoodi 3
  • Kamran Mohammadkhani 4
1 Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Sociology, Faculty of Letters and Humanity, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Faculty of Humanity, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran.
4 Faculty of management and economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: Investigating the role of the board of trustees in providing financial resources to universities
Design/Methodology/Approach: The present study was applied in terms of purpose, qualitative in terms of data type and content analysis in terms of research method. In this research, two qualitative strategies including "content analysis" and qualitative comparative studies have been used. The data collection tool is a semi-structured interview. Participants in this study included 15 experts in the field of higher education who were selected by purposive sampling. The data collection tool is a semi-structured interview. The validation of the data was done by the participants using the verification method. The study also examined the text of the rules and regulations of higher education in the field of the Board of Trustees and its relationship with financial issues. Data were analyzed using MAXQDA2018 software.
Research Findings: According to the data obtained from the interviews, the summarized data includes four categories: monitoring the university's financial resources, guiding the university, strengthening the university's relationship with society and industry, streamlining the rules and regulations, and 10 components. According to the data obtained from the review of the text of the rules, the summarized data includes 3 selective categories: approval and monitoring of budget implementation, revenue generation and expenditures and payments, and 7 core categories.
Limitations & Consequences: One of the limitations of this research is access to experts.
Practical Consequences: The most important practical consequence of this research is to provide a way to diversify the financial resources of universities.
Innovation or value of the Article: Not much research has been done on the role of the board of trustees. The main initiative in this research is the proposal based on existing laws.
Keywords: Board of Trustees, Financing, Fourth Generation University
Paper Type: Research Article

کلیدواژه‌ها [English]

  • Board of Trustees؛
  • Financing؛
  • Fourth Generation University