نویسنده = حمید رضا خان محمدی
استراتژی‌های تخریب مدیران توسط کارکنان در

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 93-116

حسن دانایی فرد؛ مهتاب همائی لطیف؛ حمید رضا خان محمدی